Skip to main content

Απόφαση 20135/2013 ΜΠρΘεσ (Πλειστηριασμός)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Με την κατωτέρω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διατάχθηκε η αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του συνταξιούχου πελάτη μας στα πλαίσια του Ν.3869/2010. Η κατάσχεση της κατοικίας του αιτούντος είχε γίνει από ιδιώτη δυνάμει διαταγής πληρωμής από συναλλαγματικές. Ταυτόχρονα ασκήθηκε ανακοπή κατά της εκτέλεσης, προκειμένου να ακυρωθεί η σχετική διαδικασία.

Αριθμός απόφασης: 20135/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή ..........Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το νόμο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 26η Σεπτεμβρίου 3013 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως για να δικάσει την με αριθμό έκθεση κατάθεσης ........../2013 αίτηση ανατολής της εκτέλεσης μεταξύ των:

Αιτούντος: ....................., κατοίκου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου (ΑΜ 8229) που κατέθεσε σημείωμα.

Καθ'ου η αίτηση: ....................., κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου ........................ που κατέθεσε σημείωμα.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητά να ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρ. 938 ΚΠολΔ, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του την 02-10-2013, δυνάμει της με αριθ. ........../2012 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .......... και της συνταχθείσας βάσει αυτής με αριθ. ........../2013 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή, προς ικανοποίηση απαίτησης, ύψους 45.710 ευρώ, που διατηρεί ο καθ' ου η αίτηση έναντι αυτού και απορρέει από τη με αριθ. ........../2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 20-9-2013 ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης, κατ' άρθρ. 933 και 934 ΚΠολΔ, για το λόγο που αναφέρει στην ανακοπή του, άλλως μέχρι την 31-12-2013 καθόσον είναι βέβαιο ότι αυτή θα ευδοκιμήσει, ενώ η σε βάρος του εκτέλεση θα επιφέρει σ' αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη. Με αυτό το περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ), εφόσον προηγήθηκε η άσκηση της από 20-9-2013 και με αριθμό κατάθεσης ........../2013 ανακοπής, που επιδόθηκε στον καθ' ου η αίτηση την 02-09-2013, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 933 και 938 ΚΠολΔ, πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων .......... και .........., που εξετάστηκαν δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν και από όλη γενικά τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Με επίσπευση του καθ'ου η αίτηση και προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησής του, ποσού 45.710 ευρώ, που απέρρεε από τη με αριθ. ........../2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με τη με αριθ. ........../2012 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .......... επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί της παρακάτω αναφερόμενης ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, συγκεκριμένα δε επί ενός διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου [Ε] πάνω από το ισόγειο πυλωτή ορόφου οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου 388,92 τμ το οποίο βρίσκεται στον συνοικισμό Σταυρούπολη και ήδη Δημοτικής κοινότητας Σταυρούπολης του Δήμου Π. Μελά της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη διασταύρωση των οδών .........., με πρόσοψη του διαμερίσματος επί της οδού .......... Έχει εμβαδό μικτό 85,85 τ.μ. και καθαρό 69,18 τ.μ. με ποσοστό συμμετοχής 60/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των λοιπών κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής και σαν παρακολούθημα το διαμέρισμα έχει μια αποθήκη 13,60 τ.μ. στο υπόγειο της οικοδομής και έχει είσοδο στο κεντρικό κλιμακοστάσιο. Το διαμέρισμα αυτό αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροπαοχωρητήριο και διάδρομο. Το οικόπεδο που βρίσκεται η οικοδομή συνορεύει γύρωθεν ΒΑ με οδό ..........., ΒΔ με πεζόδρομο-ρέμα, ΝΑ με παρόδο ................ και ΝΔ με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών. Με την με αριθμό ........../2013 Α' επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του ίδιου δικαστικού επιμελητή ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 02-10-2013, το δε ως άνω ακίνητο εκτιμήθηκε από το δικαστικό επιμελητή στην αντικειμενική του αξία, ύψους 71.601,30 ευρώ για το διαμέρισμα και 1.994,10 ευρώ για την αποθήκη ήτοι συνολικά στο ποσό των 73.595,40 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό. Ακολούθως ο αιτών άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 934§1β' ΚΠολΔ) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την προσδιορισθείσα να εκδικασθεί την από 20-9-2013 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../2013 ανακοπή του κατά της σε βάρος του επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, αναφορικά με την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της οποίας (ανακοπής) πρέπει να ειπωθούν τα εξής:

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1§1 του Ν. 3869/10 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 85 Ν. 3996/11 (ΦΕΚ Α' 170/5-8-2011), «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής», σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρ. 20 Ν. 4019/11 (ΦΕΚ Α' 216/30-9-2011) «Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3586/2007, όπως ισχύουν». Ακολούθως από τις διατάξεις των άρθρ. 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου διαγράφεται η ακριβής διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, το αρμόδιο δικαστήριο, τα έγγραφα που είναι αναγκαίο να κατατεθούν στη γραμματεία αυτού και ιδίως το περιεχόμενο της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του, ενώ από τις διατάξεις του άρθρ. 6 του νόμου διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν συνεπάγεται την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία ο τελευταίος μπορεί να αιτηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο την αναστολή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης. Περαιτέρω με το άρθρ. 9 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 8 του άρθρ. 85 Ν. 3996/11 (ΦΕΚ Α' 170/5-8-2011), ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και ρυθμίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας του, καθόσον «...2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό...». Τέλος, κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρ. 19 του ιδίου νόμου [όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρ. 46§2 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011, ακολούθως με το άρθρ. 1§2 της από 16-12-2011 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 262/16-12-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015», που αφορούν την αναστολή πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 46§2 Ν. 3986/11 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011) και τελικώς με το άρθρο 5 της από 18-12-2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α246/18-12-2012)], «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι πλέον και έως την 31-12-2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία του οφειλέτη, ακόμη και όταν αυτός (πλειστηριασμός) επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας, αλλά και κάθε άλλου προσώπου που δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου, καθόσον σκοπός του άρθρ. 46§2 του Ν. 3886/11, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρ. 19§1 του Ν. 3869/10, ήταν να προστατευθεί προσωρινά η κύρια κατοικία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, κατά τα οριζόμενα από το άρθρ. 9§2 του Ν. 3869/10, και να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Η σχετική κρίση του Δικαστηρίου, περί του ότι η προστασία που παρέχει προσωρινά η τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρ. 19§1 καλύπτει ακόμη και φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και στην περιγραφόμενη στα προηγούμενα άρθρα αυτού διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, επειδή λ.χ. αυτές έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στηρίζεται στο ότι η παραδοχή της αντίθετης άποψης θα συνεπαγόταν ένδειξη αδικαιολόγητης εύνοιας προς τα φυσικά πρόσωπα που δεν στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και συνακόλουθα διαθέτουν την επιλογή της ικανοποίησης των οφειλετών τους μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας, έναντι εκείνων που, επειδή δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και εμπίπτουν σε μία από τις αρχικά θεσπισθείσες εξαιρέσεις του Ν. 3869/10, κινδυνεύουν να χάσουν εντός μικρού χρονικού διαστήματος την κύρια κατοικία τους, ανεξάρτητα από το ύψος των οφειλών τους και χωρίς προηγουμένως να έχουν από το νόμο δυνατότητα συνδιαλλαγής με τους πιστωτές τους και ρύθμισης των οφειλών τους με βιώσιμους όρους (βλ. ΜΠΑ 7650/11 α' δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α., ΜΠΘ 21248/11 ΕΦΑΔ 2011. 897).

Στην προκείμενη περίπτωση με το μοναδικό λόγο ανακοπής του ο αιτών ισχυρίζεται ότι ακύρως επισπεύδεται πλειστηριασμός σε βάρος της προαναφερθείσας ακίνητης περιουσίας του, δεδομένου ότι η εν λόγω κατάσχεση αφορά την κύρια κατοικία αυτού και της οικογένειάς του, ενώ από τη διάταξη του άρθρ. 19§1 του Ν. 3869/10, όπως ισχύει σήμερα, απαγορεύονται γενικά μέχρι την 31-12-2013 οι πλειστηριασμοί ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία. Ο λόγος αυτός ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω στη νομική σκέψη της παρούσας, προβάλλεται παραδεκτά και εμπρόθεσμα κατά της επισπευδόμενης σε βάρος του αιτούντος εκτέλεσης, πιθανολογείται δε ότι θα ευδοκιμήσει. Τούτο, διότι πιθανολογείται πως το ακίνητο επί του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση αποτελεί τη μοναδική κατοικία αυτού και της οικογενείας του, αποτελούμενης από τον ίδιο και τη σύζυγο του, όπως προέκυψε και από την ένορκη κατάθεση της μάρτυράς του και δεν αμφισβητείται ειδικά από τον καθ' ου η αίτηση. Περαιτέρω, δεν πιθανολογείται ότι η αξία του ως άνω ακινήτου υπερβαίνει το -κατά την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρ. 9§2 του Ν. 3869/10- όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, που -κατ" άρθρ. 21 §2 Ν. 3842/10- ανέρχεται για τον αιτούντα, ως έγγαμο, στο ποσό των [(250.000 όριο αφορολόγητης κατοικίας + 50% αυτού = ] 375.000 ευρώ, αφού εκτιμήθηκε από δικαστικό επιμελητή για την πλήρη κυριότητα στο συνολικό ποσό των 73.595,40 ευρώ.

Ο καθ'ου ισχυρίζεται ότι α) το χρέος αναλήφθηκε το τελευταίο έτος και β) ότι καταχρηστικώς ασκείται το επίδικο δικαίωμα από τον αιτούντα καθότι ο τελευταίος δεν βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής αφού εξυπηρετεί το στεγαστικό του δάνειο και τις υποχρεώσεις της ασκηθείσας εκ μέρους του εμπορίας, καταβάλλοντος στην εταιρία που τον προμηθεύει πετρέλαιο για τη λειτουργία του πρατηρίου βενζίνης που διαθέτει το αντίστοιχο τίμημα. Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να απορριφθούν αφενός σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, αφετέρου διότι η εξυπηρέτηση του στεγαστικού δανείου από τον καθ' ου γίνεται προς σκοπό διασφάλισης της πρώτης του κατοικίας και δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση της επίδικης αίτησης αναστολής που αποβλέπει στο ίδιο αποτέλεσμα, ενώ δεν πιθανολογήθηκε η πληρωμή από τον ίδιο των οφειλών προς την εταιρία πετρελαιοειδών που προμηθεύει με εμπόρευμα το πρατήριο βενζίνης που λειτουργεί στο όνομα της συζύγου του.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, εφόσον πιθανολογήθηκε ότι το κατασχεθέν ακίνητο του αιτούντος υπάγεται στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρ. 19§1 του Ν. 3869/10, όπως αυτή ισχύει σήμερα, και ότι συνακόλουθα θα ευδοκιμήσει ο σχετικός λόγος που προβάλλεται με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../2013 ανακοπή του, καθώς και ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η σε βάρος του επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ανασταλεί η ανωτέρω διαδικασία, όχι όμως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, αλλά μέχρι την 31-12-2013. Τούτο, διότι η χορηγούμενη αναστολή στηρίζεται στην πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ανακοπής που στηρίζεται στη νομοθετική ρύθμιση του άρθρ. 19§1 του Ν. 3869/10, που -κατά τα προεκτεθέντα- ορίζει ως απώτερη ημερομηνία αναστολής των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας την 31-12-2013, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει προσδιοριστεί, για να συζητηθεί, η σχετική ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ, η δε παραδοχή αντίθετης άποψης θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέκταση της προστασίας που παρέχει η εν λόγω διάταξη (βλ. ΜΠΑ 7650/11 ό.π., ΜΠΘ 21248/11 ό.π., πρβλ. και ΜΠΛαρ 3241/09 α' δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», και παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη σε ΜΠΚω 440/10 ΕΠολΔ 2010. 228). Τέλος, η δικαστική δαπάνη του καθ ου η αίτηση πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του αιτούντος (άρθρ. 191 §2 ΚΠολΔ και 178§3 του Κώδικα περί Δικηγόρων), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ μέχρι την 31-12-2013 τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος από τον καθ'ου η αίτηση, δυνάμει της με αριθ. ........../2013 Α' επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .........., η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθ. ........../2012 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του ίδιου δικαστικού επιμελητή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ'ου η αίτηση, που καθορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη την 30-9-2013 παρουσία και της γραμματέως ..........