Skip to main content

Απόφαση 107/2013 ΕιρΛαγκ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος και εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του. Κούρεμα 20% περίπου.

Η κατωτέρω υπόθεση, που χειρίστηκε στο γραφείο μας, αφορά υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη άνδρα δημοσίου υπαλλήλου με σύζυγο, που επαγγελλόταν οικιακά, και δύο φοιτήτριες θυγατέρες. Επρόκειτο δηλαδή για μονομίσθια οικογένεια με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα. Η αίτησή μας Ν.3869/2010 έγινε δεκτή από το Ειρηνοδικείο, το οποίο διέταξε τη ρύθμιση των οφειλών του με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής τους και μερικό κούρεμα χρεών, εξαιρώνοντας παράλληλα από τη ρευστοποίηση τη μοναδική του κατοικία. Με δεδομένο ότι ο αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τους πιστωτές του το συνολικό ποσό των 35.904,00€ για την απαλλαγή του από τα χρέη και την εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση έναντι της αρχικής συνολικής οφειλής του ποσού 44.629,19€ συνάγεται ότι το κούρεμα, που επιτεύχθηκε, ανέρχεται στο 20% περίπου.

Αριθμός 107/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .......... και την Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Μαΐου 2013, για να δικάσει την εξής υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..................., κατοίκου ............... Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Ρόζου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη και 2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στην δίκη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ..........

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Η από 23-7-2012 αίτηση, που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση κατατέθηκε και καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ......../23-7-2012 και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1, δικάσιμος δε ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της, εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στα έγγραφα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Ενόψει των ανωτέρω, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή.

Ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, επικαλούμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, ιδιοκτησίας του, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών και έναντι των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

Η αίτηση, η οποία περιέχει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία που δικαιολογούν την άσκησή της από τον αιτούντα, μεταξύ δε αυτών και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, απορριπτομένου κάθε αντίθετου ισχυρισμού της μετέχουσας στη δίκη δεύτερης πιστώτριας, εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ.2 του νόμου 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 23-7-2012 βεβαίωση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Ρόζου) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 23-7-2012 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ.2 ν.3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.1 ν.3869/2010 είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9, και 11 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Όπως προκύπτει από την υπ'αρ. 435Ε/3-8-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .........., που προσκομίζει ο αιτών, αντίγραφο της αίτησής του, στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β' του νόμου 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ' πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα (εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης) στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση πιστωτών του «..........». Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανιστεί (άρθρο 754 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.). Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, οι απαιτήσεις των οποίων αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δίκης, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης, η οποία εξετάστηκε στο ακροατήριο και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα:

Ο αιτών, κάτοικος .......... Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 48 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο ενήλικων τέκνων, τα οποία σπουδάζουν, εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος και ειδικότερα .........., με μηνιαίο μισθό 1.029,00 €, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ'αρ. ........../18-4-2013 βεβαίωση αποδοχών του .......... για τον μήνα Μάιο 2013. Η σύζυγος του είναι άνεργη από 10-7-2009 (βλ. υπ'αρ. πρωτ. ........../29-3-2012 βεβαίωση του ΟΑΕΔ), χωρίς κανένα εισόδημα. Πριν μείνει άνεργη εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος, ενώ δεν έλαβε αποζημίωση κατά την λήξη της σύμβασής της, η οποία δεν ανανεώθηκε, από την επιχείρηση όπου εργαζόταν. Έχουν δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 24 και 21 ετών (βλ. υπ'αρ. πρωτ. ........../14-5-2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Λαγκαδά), τα οποία αμφότερα φοιτούν το ένα στο τμήμα .......... του Α.Π.Θ. (βλ. από 30-3-2012 βεβαίωση της Γραμματείας της .......... Σχολής) και το άλλο στο Τμήμα .......... του ΤΕΙ Σερρών (βλ. από 28-3-2012 βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής ..........). Οι οικογενειακές τους δαπάνες περιορίζεται σ' αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών, καθώς και στις δαπάνες για την διαβίωση και εκπαίδευση των δύο ως άνω ενηλίκων τέκνων τους, τα οποία αμφότερα δεν εργάζονται και δεν μπορούν να εισφέρουν οικονομικά στην οικογένεια, και ανέρχονται σε 860 € το μήνα.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, τα οποία είναι καταναλωτικό δάνειο το πρώτο, που έλαβε από την πρώτη μετέχουσα και δάνεια στεγαστικής πίστης και εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια το δεύτερο και τρίτο, που έλαβε από την δεύτερη μετέχουσα και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99).

Από την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί με την υπ'αρ. 260/2009 σύμβαση του έχει χορηγηθεί καταναλωτικό δάνειο, για το οποίο οφείλει μέχρι την 11-5-2012 ποσό 4.176,18 € με κεφάλαιο 4.145,8 € και τόκους 30,80 €. Από την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί: α) με την υπ'αρ. .......... σύμβαση του έχει χορηγηθεί δάνειο στεγαστικής πίστης, για το οποίο οφείλει μέχρι την 14-5-2012 ποσό 28.035,83 € με κεφάλαιο 27.938,61 € και τόκους 97,22 € και β) με την υπ'αρ. .......... σύμβαση του έχει χορηγηθεί δάνειο στεγαστικής πίστης, για το οποίο οφείλει μέχρι την 14-5-2012 ποσό 12.417,18 € με κεφάλαιο 12.358,27 € και τόκους 58,91 € . Δηλαδή συνολικά 40.453,01 € στη συγκεκριμένη τράπεζα. Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 44.629,19€. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι από τις ανωτέρω ημερομηνίες μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης αφού οι καθ' ων πιστωτές δεν προσκόμισαν έγγραφο σημείωμα με λογιστικό υπολογισμό των τόκων αυτών αλλά ούτε και το επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Έχει δε πάψει να εξυπηρετεί τα δάνειά του και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τους πιο πάνω πιστωτές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Άλλη πηγή εισοδήματος την περίοδο αυτή δεν έχει ο αιτών, μοναδικά δε περιουσιακά του στοιχεία αποτελούν το με αριθμό .......... οικόπεδο έκταση 588 τ.μ., κείμενο στο με αριθμό .......... Ο.Τ. του οικισμού .......... του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στον πίνακα διανομής του έτους 1980, το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του δυνάμει του με αρ. ........../19-3-1995 παραχωρητηρίου εγγράφου της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, νομίμως μεταγεγραμμένου, εντός του οποίου ανεγέρθη αυθαιρέτως το έτος 1995 ισόγεια κατοικία 35 τ.μ., η οποία νομιμοποιήθηκε δυνάμει της με αρ. ........../11-10-1995 άδεια οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας του επαρχείου Λαγκαδά της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, στην οποία προσετέθησαν άλλα 24,50 τ.μ., δυνάμει της με αρ. ........../19-4-2006 άδειας οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας του επαρχείου Λαγκαδά της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, ώστε η κατοικία να ανέρχεται πλέον σε 59,50 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ως άνω οικοπέδου με το επ'αυτού κτίσμα ανέρχεται σε 35.364 € (ήτοι 20.664 € το κτίσμα και 14.700 € το οικόπεδο (βλ. προσκομιζόμενο μετ' επικλήσεως έντυπο Κ2). Η ως άνω οικία αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμους με δύο τέκνα, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 € προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Επί του ακινήτου αυτού έχουν εγγραφεί δύο προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της πιστώτρια «..........» για ποσό 48.000 € και 19.500 € αντίστοιχα. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι για το οικονομικό έτος 2011 - χρήση 2010 τα εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονται σε 17.376,56 €, για το οικονομικό έτος 2010 - χρήση 2010 σε 18.809,71 € και για το οικονομικό έτος 2009 - χρήση 2008 σε 17.899,52€ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα). Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.2. Περαιτέρω στον αιτούντα ανήκει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής .........., μοντέλου .........., κυβισμού 1349 cc, έτους κατασκευής 2000 και αξίας 1.000 €, αυτό δε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, λόγω της πολύ μικρής αξίας, λόγω της παλαιότητάς του και επειδή χρησιμεύει για τις μετακινήσεις της οικογένειάς τους, η δε προσφορά του προς εκποίηση δε θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Επομένως η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματά της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση της απόφασης, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων ή των δαπανών της αιτούσας (άρθρο 8 παρ.4 ν. 3869/2010). Το συνολικό προς διάθεση από τον αιτούντα προς τις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, ανέρχεται στο προτεινόμενο από τον ίδιο ποσό των 123 € μηνιαίως, ποσό το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες και το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως, σύμφωνα με το προτεινόμενο από τον ίδιο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ήτοι α) στην .......... το ποσό των 11,51 € και β) στην .......... το ποσό των 111,49 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας και με την επιφύλαξη της μη μεταβολής των εισοδημάτων του αιτούντος, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια θα έχει λάβει ( 11,51 € χ 48 μήνες=) 552,48 € και επομένως απομένει υπόλοιπο (4.176,18-552,48 =) 3.623,7 € και η δεύτερη μετέχουσα στη δίκη θα έχει λάβει (111,49 € χ 4 8=) 5.351,52 € και επομένως απομένει υπόλοιπο (40.453,01-5.351,52=) 35.101,49 €.

Η παραπάνω ρύθμιση όπως προαναφέρθηκε θα συνδυασθεί με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/20 εφόσον με τις καταβολές αυτές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση και υποβάλλοντας και αίτημα και επ' αυτήν εξαίρεση της κύριας οικίας από την εκποίηση, μετά την υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική η εξαίρεση για το δικαστήριο (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16). Έτσι η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών του θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, η οποία αποτελεί και την κύρια και μοναδική κατοικία του και της οικογένειάς του, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι του ποσού των 30.059,4 € (το 80%) των 35.364 €), πρέπει δε να οριστεί στο ποσό αυτό, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή της οικονομική κατάσταση και με την επιφύλαξη της μεταβολής των εισοδημάτων αυτής, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 125 € (30.059,4: 240) το μήνα, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί πρώτη κατά σειρά προνομιακά η απαίτηση της δεύτερης πιστώτριας «..........» από τις δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου, καθόσον η απαίτησή της, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως του ανωτέρω πιστωτή που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 35.101,49 €, το οποίο ποσό θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από τις καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας για χρονικό διάστημα είκοσι ετών ή 240 μηνών (240 χ 125 =) 30.059,4€.

Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών ως προς το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές και τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν, να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος, με τη μηνιαία καταβολή προς τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές του επί μία τετραετία, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης, ως εξής: α) στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια Τράπεζα «..........» καταβολή μηνιαίως του ποσού των 11,51 ευρώ (έντεκα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) και β) στην δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια Τράπεζα «..........» καταβολή μηνιαίως του ποσού των 111,49 ευρώ (εκατόν έντεκα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά).

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ιδιοκτησίας του, ήτοι το με αριθμό .......... οικόπεδο έκταση 588 τ.μ., κείμενο στο με αριθμό .......... Ο.Τ. του οικισμού .......... του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στον πίνακα διανομής του έτους 1980, το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του δυνάμει του με αρ. ........../19-3-1995 παραχωρητηρίου εγγράφου της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, νομίμως μεταγεγραμμένου, εντός του οποίου ανεγέρθη αυθαιρέτως το έτος 1995 ισόγεια κατοικία 35 τ.μ., η οποία νομιμοποιήθηκε δυνάμει της με αρ. ......./11-10-1995 άδεια οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας του επαρχείου Λαγκαδά της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, στην οποία προσετέθησαν άλλα 24,50 τ.μ., δυνάμει της με αρ. ......../19-4-2006 άδειας οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας του επαρχείου Λαγκαδά της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, ώστε η κατοικία να ανέρχεται πλέον σε 59,50 τ.μ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του, ιδιοκτησίας του, στην δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτριά της «..........» το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125 €) μηνιαίως και επί 20 (δέκα) έτη (240 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Λαγκαδά στις Ιουλίου 2013, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.