Skip to main content

Απόφαση 31/2013 ΕιρΛερ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές και εξαιρεί από την εκποίηση τη μοναδική του κατοικία. Κούρεμα 30% περίπου.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση Νόμου Κατσέλη χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Η αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων έγινε από τον πελάτη, κάτοικο ακριτικού νησιού, προς το γραφείο μας δι' αλληλογραφίας και όλες οι συνεννοήσεις έλαβαν χώρα μέσω email και τηλεφωνικώς. Το γραφείο μας εγχείρισε τις αιτήσεις για τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών, καθώς και την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε υποκαταστήματα των δανειστριών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία συγγράψαμε την αίτηση υπερχρεωμένων προς το Ειρηνοδικείο και την αποστείλαμε στον πελάτη, ο οποίος την κατέθεσε στο Δικαστήριο μόνος του. Αποστείλαμε επίσης στον πελάτη όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο, για να ενημερώσει το φάκελό του στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του. Πριν από το δικαστήριο, του στείλαμε με email τις προτάσεις, τις οποίες εκτύπωσε και κατέθεσε ο ίδιος επί της έδρας, κατά τη συζήτηση της αίτησής του. Στο δικαστήριο παραστάθηκε μόνος του, με μάρτυρα τη σύζυγό του, με απόλυτη επιτυχία! Η έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης μας χαροποίησε ιδιαίτερα, εφόσον η απόφαση που εκδόθηκε διέταξε την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη από τη ρευστοποίηση με παράλληλο κούρεμα χρεών 30% περίπου. Επισημαίνεται ότι, ύστερα από τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεν είναι πλέον εφικτές ούτε η αυτοπρόσωπη κατάθεση δικογράφου αίτησης Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο από τον ίδιο τον αιτούντα αλλά ούτε και η αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 ΑΡΙΘΜΟΣ 31/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Καλύμνου .........., που αναπληρώνει νόμιμα τον μη υπάρχοντα Ειρηνοδίκη Λέρου και τον Γραμματέα ..........

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19 Νοεμβρίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Του αιτούντος : .........., κατοίκου Λέρου (περιοχή «..........»), ο οποίος εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (..........) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της .......... (γραμ. προείσπρ. δικηγ. αμοιβής υπ' αριθμ. .......... / 2012 ΔΣΚω).

2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (..........) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του ιδίου ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου (γραμ. προείσπρ. δικηγ. αμοιβής υπ' αριθμ. ....... / 2012 ΔΣΚω).

Ο αιτών με την από 25-6-2012 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../5-7-2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Για τη συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά την σειρά της εγγραφής της σ' αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την διάταξη του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'130/3-8-2010), ορίζεται ότι : «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που : α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Ακολούθως, στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο αρμόδιο δικαστήριο και στην κατάθεση των εγγράφων στη γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για την έναρξη της. διαδικασίας ενώπιον αυτού. Εξάλλου, η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.ά.), αποτέλεσαν παράγοντες που-δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης-συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών, τα οποία -αδυνατώντας στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους - υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειές της. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό - ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο - πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, θεσπίστηκαν οι διατάξεις αυτού του νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θέτει (βλ. σχετ. ΜΠρΑΘ 8326/2010, ΜΠρΑΘ 7794/2010, ΤΝΠΝομος).

Περαιτέρω, η αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεται από την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά - προβλεπτά ή απρόβλεπτα - με κριτήρια αντικειμενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης, «Αναλυτική ερμηνεία - νομολογία του ΑΚ», τ. I, έκδοση 1994, άρθρ. 288, σελ. 423). Με το Ν.3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης -για το φυσικό πρόσωπο - των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία - χωρίς διέξοδο και προοπτική - κατάσταση, από την οποία - άλλωστε - και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί κι ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν, μέσω των εν λόγω διαδικασιών, την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ν. 3869/2010 - εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ - με τις διατάξεις του στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, διότι, με το πλαίσιο των διατάξεών του, καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής από αυτά του οφειλέτη-φυσικού προσώπου, με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που, κατά κύριο λόγο, είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. ΕιρΘεσ 5105/2011, ΤΝΠΝομος).

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των ως άνω πιστώτριών του ανωνύμων τραπεζικών εταιριών, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρ. 2 Ν.3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή δικηγόρο Αθανάσιο I. Ρόζου (Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου (βλ. σχετική βεβαίωση του Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ' αριθμ. πρωτ. 71γ/27-11-2012).

Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά : α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών (βλ. τις οικείες υπ' αριθμ. 10079/Β από 716-7-2012 και 10080/Β από16-7-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών .........., που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών με τις προτάσεις του), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τράπεζες (βλ. τις έγγραφες αντιρρήσεις-παρατηρήσεις τους).

Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των πιστωτριών του αιτούντος, αφού πήρε το λόγο από τον Ειρηνοδίκη αρνήθηκε την ένδικη αίτηση χωρίς να καταθέσει προτάσεις επί της έδρας.

Από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, ο οποίος είναι ηλικίας (32) ετών και έγγαμος χωρίς τέκνα (βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. ........../24-11-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου Λέρου, που προσκομίζει ο αιτών με τις προτάσεις του), έχει περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του χωρίς δική του υπαιτιότητα. Το μοναδικό εισόδημά του είναι ο μισθός του από το δημόσιο (είναι .....................), ο οποίος τον Οκτώβριο του έτους 2011 ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ........... ευρώ ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα ο μισθός του ανέρχονταν στα ............. ευρώ, σύμφωνα με τα οικεία αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας του αιτούντος, που προσκομίζει ως σχετ. 3Δ και 3Γ, αντίστοιχα, των προτόσεών του. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω της γνωστής σε όλους κακής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας και της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Ν. 3845/2010 - Μνημόνιο I, Ν. 4046/2012-Μνημόνιο II, Ν. 4093/2012-Μνημόνιο III), οι μισθοί των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου έχουν υποστεί αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές (μειώσεις), στα πλαίσια των οποίων γίνονται και παρακρατήσεις (με αναδρομική ισχύ) για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών (ενίσχυση ανέργων κλπ) με συνέπεια να εμφανίζονται συχνές μεταβολές στα εισοδήματα των ανωτέρω κατηγοριών μισθωτών, εξαιτίας των οποίων, το Δικαστήριο εκτιμά ότι το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος μπορεί και να αυξηθεί σε περίπτωση λήξης των αναδρομικών παρακρατήσεων στις αποδοχές του. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών, η σύζυγος του οποίου είναι άνεργη. Το ποσόν, που είναι αναγκαίο να δαπανάται από τον αιτούντα κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του ανέρχεται στο ποσό των ............. ευρώ μηνιαίως όπως αυτό προκύπτει από την μισθολογική του κατάσταση και την πρόταση εξωδίκου συμβιβασμού που έχει καταθέσει καθόσον, όπως εκτιμά το Δικαστήριο, ο σχετικός υπολογισμός εκ μέρους του αιτούντος ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τράπεζες, τα οποία είτε είναι εξασφαλισμένα με εγγυήσεις είτε όχι, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010).

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τους μετέχοντες της δίκης πιστωτές του ανέρχονται στο ποσό των ευρώ (.......... + .......... =) .......... ευρώ. Ο αιτών από το έτος 2010 και κυρίως μετά τις περικοπές που έγιναν στο μισθό του λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η αδυναμία του δε αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ούτε αποδείχθηκε ιδία υπαιτιότητα αυτού.

Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί μία διώροφη οικία, συνολικού εμβαδού 93,79 τ.μ., η οποία έχει κτισθεί σε οικόπεδο, επιφανείας 1.494,20 τ.μ., κείμενο στη θέση «..........» του οικισμού .......... της νήσου Λέρου Δωδεκανήσου, το οποίο απέκτησε ο αιτών δυνάμει του υπ' αριθμ. .......... συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Λέρου .......... (σχετ. 6 των προτάσεων του αιτούντος). Η εμπορική αξία της οικίας αυτής εκτιμάται σε .......... ευρώ και του οικοπέδου της σε .......... ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας της οικίας (οικοδομήθηκε το έτος 2007), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, του γεγονότος ότι τμήμα εμβαδού 162,57 τ.μ. από το εν λόγω οικόπεδο έχει τεθεί σε κοινή χρήση (δυνάμει του άρθρ. 6 π.δ/τος 24.4/3-5-1985/ΦΕΚ Δ' 181) και των συνθηκών, που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και απροθυμίας των αγοραστών ενόψει και του ότι η αντικειμενική αξία της ανωτέρω διώροφης οικίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .......... (βλ. το σχετικό υπολογισμού με αντικειμενικά κριτήρια, που προσκομίζει ο αιτών ως σχετ. 18Β των προτάσεών του). Η οικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για απόκτηση Α' κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, Αθ. Κρητικός, ό.π., σελ. 148-αρ.15).

Όσον αφορά, δε, στο άλλο κτίσμα, που βρίσκεται εντός του ανωτέρω οικοπέδου του αιτούντος, αυτό έχει ανεγερθεί πριν από το έτος 1948, σύμφωνα και με την από 18-5-2007 (αρ. πρωτ. 1927Α) βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λέρου (σχετ. 9 των προτάσεων του αιτούντος) και είναι μη κατοικήσιμο με συνέπεια η αξία του να είναι μηδαμινή και συνακόλουθα να μην κρίνεται πρόσφορο για εκποίηση διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 εκποίησή του. Μη εκποιήσιμο κρίνεται από το Δικαστήριο και το όχημα (Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας .......... τύπου .......... με αριθμό κυκλοφορίας ..........), του οποίου ο αιτών είναι συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό 70% (σχετ. 15 των προτάσεών του), με ημερομηνία πρώτης άδειας την 20-3-2000 διότι λόγω της παλαιότητάς του η εμπορική αξία του δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ (και το ποσοστό του αιτούντος 2.000,00 Χ 70% =1.400,00 ευρώ).

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριές του από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστώτριές του θα ικανοποιηθούν άτοκα (άρθρ. 8 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες του αιτούντος ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών και της μη διαφαινόμενης βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα (..........) ευρώ το μήνα (το οποίο το Δικαστήριο εκτιμά ότι έχει την δυνατότητα ο αιτών να καταβόλει στις πιστώτριές του μολονότι από τα αναφερόμενα στην ένδικη αίτηση ποσά για το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος - 912,01 ευρώ τον μήνα Οκτώβριο 2011 και τη μηνιαία δαπάνη διαβίωσης του ιδίου και της συζύγου του - 600,00 ευρώ δεν προκύπτει ως διαθέσιμο για τους πιστωτές το ποσό των ευρώ .......... αλλά αυτό των .......... καθόσον η διαφορά των δύο τελευταίων ποσών είναι μικρή και μπορεί κάλλιστα να εξανεμιστεί με την ισόποση αύξηση του μισθού του αιτούντος με την αναμενόμενη λήξη των αναδρομικών παρακρατήσεων σε αυτόν ή ακόμη και με την αντίστοιχη περικοπή των μη ανελαστικών εξόδων διαβίωσής του).

Όπως προαναφέρθηκε, οι οφειλές του αιτούντος προς τους μετέχοντες της δίκης πιστωτές ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ .........., σε κάθε έναν από τους οποίους αναλογεί από το ποσό των .......... ευρώ μηνιαίως, στην «..........» αυτό των .......... ευρώ και στην «..........» αυτό των ..........

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της οικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθ. Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την οποία θα πρέπει αυτός να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των .......... ευρώ (.......... Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας του στεγαστικού δανείου του αιτούντος, του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας «..........» από το εν λόγω στεγαστικό δάνειο, καθόσον οι απαιτήσεις της από αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης.

Η υποχρέωση του αιτούντος για καταβολή του 85% της αξίας της κατοικίας του προκειμένου να τη διασώσει, προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, η οποία εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας. Έτσι, με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων χρεών του οφειλέτη, που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί 4ετία του άρθρ. 8 παρ. 2 προς όλους τους πιστωτές του, επιβάλλοντας σ' αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους που αποτελείται από το σύνολο των υπολοίπων των παλαιών χρεών του. Με βάση, λοιπόν, τη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον, δε, τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού (ΕιρΠατρών 3 και 4/2011 ΤΝΠΝομος).

Όπως προαναφέρθηκε, το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας «..........», που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην οικία του αιτούντος, μετά τις καταβολές του επί 4ετία, ανέρχεται σε ευρώ .......... Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των .......... ευρώ (δηλαδή το 85% της εμπορικής αξίας της οικίας του αιτούντος), απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του αιτούντος με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί είκοσι (20) έτη, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της τετραετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού .......... ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 έτη Χ 12 μήνες/έτος). Η καταβολή των δόσεων αυτών, του αιτούντος θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια και συμβάσεις πιστωτικών καρτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές, λόγω προνομιακής ικανοποίησης των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της «..........», δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και ο αιτών απαλλάσσεται από αυτές.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ένδικη αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, συνολικού ποσού .......... ευρώ, επιμεριζόμενο συμμετρικά ως εξής: στην «..........» το ποσό των .......... ευρώ και στην «..........» το ποσό των .......... ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μία διώροφη οικία, συνολικού εμβαδού 93,79 τ.μ., η οποία έχει κτιστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 1.490 (και κατόπιν ρυμοτόμησης 1.331,63) τ.μ., κείμενο στη θέση «..........» του οικισμού .......... της νήσου Λέρου, όπως το οικόπεδο αυτό περιγράφεται ειδικότερα στο υπ' αριθμ. .......... συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Λέρου .......... (τ. 108 - αρ. 12.467 των βιβλίων μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Λέρου).

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας του, στην ενέγγυα πιστώτρια «..........» το συνολικό ποσό των .........., με μηνιαίες καταβολές ποσού .......... επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες (20 έτη Χ 12 μήνες). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη (1η) ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (δηλαδή την 1-3-2017), θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Κάλυμνο και δημοσιεύθηκε την 22α Φεβρουαρίου 2013 στο ακροατήριο του στη Λέρο με απόντες τους διαδίκους και τον πληρεξούσιο δικηγόρο των πιστωτριών.