Απόφαση 714/2013 Μον Πρωτ Θεσ (Πλειστηριασμός)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό της κατοικίας του οφειλέτη για έξι μήνες υπό τον όρο καταβολής από αυτόν του 1/4 της οφειλής και των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού.

Κατά του πελάτη μας έγινε κατάσχεση και επισπεύσθηκε πλειστηριασμός της κατοικίας του, για οφειλές προς δανειστή του. Ο πελάτης μας αναγνώρισε την οφειλή, όμως, επειδή δεν είχε διαθέσιμο όλο το απαιτούμενο ποσό, ασκήθηκε προς διευκόλυνσή γου αίτηση αναστολής του άρθρου 1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την οποία ζητήθηκε η αναστολή του πλειστηριασμού για έξι μήνες, υπό τον όρο να καταβάλλει τα έξοδα επίσπευσης του πλειστηριασμού και το 1/4 της οφειλής. Η αίτηση έγινε δεκτή από το Δικαστήριο κι έτσι ο πελάτης μας θα έχει τη δυνατότητα ενός των επομένων έξι μηνών από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού να συγκεντρώσει και το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό, για να διασώσει την κατοικία του από τον πλειστηριασμό.

Αριθμός απόφασης 714/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: .........., Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10ης Ιανουαρίου 2013.

ΑΙΤΩΝ: .........., κάτοικος Σταυρουπόλεως Ν. Θεσσαλονίκης (οδός ..........), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου (ΑΜ: 8229), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: .........., κάτοικος Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης (οδός ..........), που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, .........., ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκαν οι ασκούμενοι δικηγόροι .......... και ..........

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ : 24-12-2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : ........../24.12.2012

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ : Αναστολή πλειστηριασμού. Η συζήτηση της υπόθεσης έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών, ζητεί να ανασταλεί για έξι (6) μήνες ο αναγκαστικός πλειστηριασμός του ακινήτου του, που επισπεύδεται από τον καθ' ου με τη με αριθμό 4901/2012 περίληψη της με αριθμό 4895/2012 κατασχετήριας έκθεσης Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .......... και έχει προσδιορισθεί για τις 16.1.2013, για τους αναφερομένους στην αίτηση λόγους. Με το ανωτέρω περιεχόμενο η εμπροθέσμως κατατεθείσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1000 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα του αιτούντος, .......... (ο καθ'ου δεν εξέτασε μάρτυρα), που εξετάσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από τα νομίμως προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως έγγραφα, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Με τη με αριθμό 4895/2012 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, .......... κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα του πέμπτου επάνω από την ισόγεια πυλωτή ορόφου, στην οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 388,92 τμ, το οποίο βρίσκεται στο συνοικισμό Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη διασταύρωση των οδών .........., εμβαδού 85,85 τμ μικτά και 69,18 τμ καθαρά, με ποσοστό συμμετοχής 60/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής και σαν παρακολούθημα το διαμέρισμα έχει και μία αποθήκη 13,60 τ.μ περίπου στο υπόγειο της οικοδομής με είσοδο από το κεντρικό κλιμακοστάσιο, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στην ανωτέρω έκθεση. Η δε κατάσχεση έγινε για την ικανοποίηση χρηματικής αξιώσεως του καθ' ου, ποσού 43.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, προερχόμενη από τη με αριθμό ........../2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ, 71.601,30 ευρώ για το διαμέρισμα και στο ποσό των 1994,10 ευρώ για την αποθήκη.

Ως αρχική ημέρα του πλειστηριασμού του παραπάνω ακινήτου ορίσθηκε η 16.1.2013. Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι αν το ακίνητο εκπλειστηριασθεί σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού που έχει ήδη ορισθεί θα επιτευχθεί μεγαλύτερο εκπλειστηρίασμα, ενώ είναι πιθανό μέσα στο χρόνο της αναστολής ο αιτών οφειλέτης να ικανοποιήσει τον καθ'ου - δανειστή , χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος από την αναβολή, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1000 ΚπολΔ δεν πρέπει να υπερβεί τους έξι μήνες.

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ο παραπάνω πλειστηριασμός, υπό τον όρο καταβολής από τον αιτούντα στον καθ' ου α) των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού που ανέρχονται στο ποσό των 2.582,95 ευρώ (βλ. σχετικό πίνακα εξόδων και δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή, ........................) και β) του ποσού των 10.750,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του οφειλομένου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του αιτούντος η δικαστική δαπάνη του καθ' ου (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα μέχρι και την 16-7-2013 τον πλειστηριασμό του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου, που επισπεύδεται στις 16.1.2013 δυνάμει της με αριθμό 4901/2012 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .........., υπό τον όρο καταβολής από τον αιτούντα στον καθ' ου α) των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού, τα οποία προσδιορίζονται κατά προσέγγιση στο ποσό των 2.582,95 ευρώ και β) του ποσού των 10.750,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του οφειλομένου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη, στις 14 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της Γραμματέως ..........

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.