Απόφαση 7847/2012 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Διατάσσει καταβολές επί τετραετία και πλειστηριασμό καταστήματος. Απαλάσσει από το υπόλοιπο της οφειλής μετά την τήρηση της ρύθμισης. Κούρεμα 60% περίπου.

Ο πελάτης μας, ιδιωτικός υπάλληλος, είχε οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες προς τις τράπεζες άνω των 185.000€. Ύστερα από αίτησή μας στα πλαίσια του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε η παρακάτω δικαστική απόφαση Νόμου Κατσέλη, με την οποία διατάχθηκε η ρύθμιση των οφειλών του με σύμμετρες μηνιαίες καταβολές προς τις τράπεζες ποσού 520€ μηνιαίως για τέσσερα χρόνια. Στο τέλος της τετραετίας οι δανειστές του θα έχουν λάβει το συνολικό ποσό των 24.960€. Ταυτόχρονα, με τη δικαστική απόφαση διατάχθηκε ο πλειστηριασμός ενός καταστήματος κυριότητάς του με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 60.000€ περίπου, όσο και η εμπορική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Στο τέλος της τετραετίας θα έχει επέλθει η απαλλαγή του από τις οφειλές με την καταβολή του συνολικού ποσού των 85.000€ περίπου έναντι του αρχικού ποσού οφειλής 185.000€ περίπου.

Η εν λόγω αίτηση υπερχρεωμένων νοικοκυριών ήταν η πρώτη, που κατέθεσε το δικηγορικό μας γραφείο στα μέσα του 2011, μόλις μερικούς μήνες αφότου ο Ν. 3869/2010 έδινε το δικαίωμα κατάθεσης αιτήσεων (Ιανουάριος 2011). Ξεκίνησε έκτοτε μία πορεία με σωρεία επιτυχημένων υποθέσεων, τις πιο χαρακτηριστικές εκ των οποίων δημοσιεύουμε στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πελάτες μας, όταν σκέφτονται "δικηγόρος για Νόμο Κατσέλη", το πρώτο πράγμα, που τους έρχεται στο μυαλό, είναι το γραφείο μας!

Αριθμός 7847/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .......... που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και το Γραμματέα ...........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 25η Απριλίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .........., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ: 8.229).

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της .........., 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στο .........., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (..........) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της .........., 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της .........., 4) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της .........., 5) κυπριακής δημόσιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «..........», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρία «..........», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, .........., εκπροσωπείται νόμιμα και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα (..........), ως καθολική διάδοχος της «..........», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .........., 6) ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της .......... και 7) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ..........

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ..........

Ο αιτών και η κυρίως παρεμβαίνουσα ζητούν να γίνουν δεκτές, ο μεν πρώτος η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../27-6-2011 αίτησή του που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, η δε δεύτερη η προφορικά στο ακροατήριο ασκηθείσα κυρία παρέμβασή της, για όσους λόγους επικαλούνται σ' αυτές.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή του, όπως παραδεκτά (άρθ. 741 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρ. 224 και 591 του ίδιου Κώδικα) διόρθωσε και συμπλήρωσε αυτήν κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά), ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις αναφερόμενες πιστώτριές του, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή του από αυτά.

Η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/20 10) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ' άρθρ. 2 του άνω νόμου, ο οποίος απέτυχε (βλ. την από 22-7-2011 βεβαίωση του διαμεσολαβητή δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθ. 2 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Ακόμη παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη, κατ' άρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, κλήτευση των πιστωτριών που μετέχουν στη δίκη και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους, καθώς και της μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία κλπ).

Η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010) στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος-φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 104-107, αριθ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), απορριπτομένων των ισχυρισμών των πιστωτριών που μετέχουν στη δίκη περί αοριστίας της και ειδικότερα της πρώτης, γιατί δεν αναφέρεται ο χρόνος σύναψης των δανειακών συμβάσεων και ο λόγος δημιουργίας των οφειλών του, της δεύτερης, γιατί δεν αναλύεται το κόστος διαβίωσης του αιτούντος, δεν αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της νέας εργασίας του και ο χρόνος διακοπής της εμπορικής του δραστηριότητας, της τρίτης και της πέμπτης, γιατί δεν αναφέρεται ο χρόνος περιέλευσής του σε οικονομική αδυναμία λόγω ασθένειας της συζύγου του, αφού αυτή απεβίωσε το έτος 2005, και της τέταρτης, έκτης και έβδομης, γιατί δεν αναφέρεται το έκτακτο γεγονός, από το οποίο προήλθε η αδυναμία πληρωμών του αιτούντος, το ύψος των νοσηλίων της ήδη αποβιώσασας συζύγου του και αν αυτά κατεβλήθησαν από τον ασφαλιστικό της φορέα, καθόσον όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου αυτής αλλά θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Ειδικότερα ως προς το χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων πρέπει να λεχθεί ότι αυτός δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου, αλλά, σε περίπτωση που οι εν λόγω συμβάσεις έχουν καταρτισθεί εντός του τελευταίου έτους και επομένως, σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. α του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, οι προερχόμενες από αυτές απαιτήσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση, αυτό θα ισχυρισθεί και θα αποδείξει στη συνέχεια ο πιστωτής (βλ. Αθ. Κρητικός, ο.π, σελ. 105-106, αριθ. 43).

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ. 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 παρ. 2, 9 παρ. 1 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 85 του ν. 3996/2011 και του άρθρου 20 παρ. 15 ν. 4019/2011, εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ το αιτούντος και των άνω πιστωτριών του, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του από αυτές (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις τους), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, δήλωσε ότι παρεμβαίνει κυρίως στη δίκη με αίτημα να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία απορρέει από την αναφερόμενη πιστωτική κάρτα, που ορθώς έχει ενσωματωθεί από τον αιτούντα στην κατάσταση των πιστωτριών του, εσφαλμένα ωστόσο φέρεται ως απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας «..........», προβάλλοντας περαιτέρω τις προαναφερόμενες ενστάσεις που υπέβαλε η πιστώτρια «..........». Η εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 εδ. β' του ΠτΚ, που πρέπει να εφαρμοσθεί κατ' άρθρ. 15 του Ν. 3869/2010 (βλ. ΕιρΑΘ 48/2011, ΕιρΑΘ 68/2011 Νόμος, Αθ. Κρητικός, ο.π, σελ. 83-86, αριθ. 7-11), κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ. (βλ. Π. Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Αρμεν. 2010, 1461 επ.) και είναι νόμιμη (άρθ. 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το επικαλούμενο έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας λόγω του ότι η απαίτηση της έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις της δεύτερης πιστώτριας του αιτούντος, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Κατόπιν τούτου η κύρια παρέμβαση, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 246 και 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Η ένσταση της πρώτης, δεύτερης και τέταρτης των πιστωτριών που μετέχουν στη δίκη, καθώς και της κυρίως παρεμβαίνουσας ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι έκανε αλόγιστη λήψη δανείων και ανακυκλούμενης πίστωσης προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά του και διότι κατά το χρόνο λήψης των δανείων γνώριζε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει, είναι αόριστη. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν, στην ένσταση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τις πιστώτριές του την οικονομική του κατάσταση προκειμένου να τύχει δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων των υποψήφιων πελατών τους, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσες αποδοχών, και τις τυχόν δανειακές τους υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική χους συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, κατασχέσεων κλπ.), μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων-βλ. ΕιρΑΘ 15/2011 Νόμος).

Ο περαιτέρω ισχυρισμός της δεύτερης, τέταρτης και έβδομης των πιστωτριών και της κυρίως παρεμβαίνουσας περί καταχρηστικής άσκησης του ένδικου δικαιώματος του αιτούντος, γιατί δεν έχει περιέλθει, για τους λόγους που αναφέρουν, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθόσον και αληθείς υποτιθέμενοι οι λόγοι αυτοί, δεν καθιστούν την άσκηση του ένδικου δικαιώματος του καταχρηστική, όπως η άνω πιστώτριά του ισχυρίζεται, αλλά αποτελούν αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης. Ακόμη ο ισχυρισμός της δεύτερης παραπάνω πιστώτριας και της παρεμβαίνουσας ότι ο αιτών ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον επιδιώκει τη διαγραφή του χρέους του χωρίς να προκύπτει μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης και πραγματική αδυναμία πληρωμής, αποτελεί άρνηση της προϋπόθεσης της πραγματικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Ούτε οι επικαλούμενες από τις ίδιες παραπάνω πιστώτριες συνέπειες από την υπαγωγή του αιτούντος στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 καθιστά την αίτησή του καταχρηστική, καθόσον η δικαστική ρύθμιση του χρέους στα πλαίσια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης, αποτελεί μεν επέμβαση στις απαιτήσεις τους, όπως και σ' αυτές των άλλων πιστωτριών, οι απαιτήσεις τους όμως διαμορφώθηκαν σε υψηλά σε σχέση με το ύψος ίων δανείων ποσά λόγω των υψηλών επιτοκίων που ισχύουν στο χώρο της καταναλωτικής πίστης με συνέπεια την υπερχρέωση του αιτούντος, η οποία καθιστά αναγκαία τη μείωσή τους ώστε να εξασφαλιστεί σ' αυτόν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και να μπορέσει να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που αποτελεί σκοπό του νόμου και εξυπηρετεί το γενικότερο συμφέρον, που υπερτερεί αυτού των πιστωτριών τραπεζών.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος αποδείξεως στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1961, είναι δηλαδή ηλικίας 52 ετών, και μέχρι το έτος 2002 διατηρούσε κατάστημα πώλησης ξηρών καρπών. Έκτοτε εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην έχουσα το ίδιο παραπάνω αντικείμενο εμπορίας ομόρρυθμη εταιρία «...........................» και τα εισοδήματά του κατά το έτος 2009 ανέρχονταν, από μεν την άνω εργασία του στο ποσό των 13.391,39 ευρώ, από δε μισθώματα καταστήματος κυριότητος του στο ποσό των 5.238 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 18.629,39 ευρώ, ήτοι μηνιαίως στο ποσό των 1.552,45 ευρώ (βλ. προσκομιζ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010). Από τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2011 οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του από την άνω εργασία του ανέρχονται στο ποσό των 1008,46 ευρώ, το δε άνω κατάστημα, από το οποίο ελάμβανε μίσθωμα 450 ευρώ μηνιαίως, μετά την αποχώρηση του μισθωτή, δεν έχει εκμισθωθεί και παραμένει κενό. Η σύζυγος του ...................., με την οποία δεν απέκτησε τέκνα και η οποία εργαζόταν στο πολυκατάστημα (super market) ................, απεβίωσε το έτος 2005, λόγω χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και πολυμεταστατικού καρκίνου μαστού, για το λόγο αυτό λαμβάνει σύνταξη χηρείας, ύψους 210,31 ευρώ μηνιαίως. Έτσι το συνολικό μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 1.218,77 ευρώ. Διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα, με εκμισθώτρια την ......................, για το οποίο καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 150 ευρώ. Τα τελευταία έτη συζεί με κάποια κυρία, η οποία είναι άνεργη λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας, ύψους 300 ευρώ, οι δε δαπάνες του περιορίζονται σ' αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη προς τις ανέγγυες πιστώτριές του, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής (βλ. άρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», έκδ. 2011, σελ. 99):

1) Από την πιστώτρια «..........» του έχουν χορηγηθεί: α) η με αριθ. σύμβασης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 7-1-2011, 5.170,61 ευρώ, β) η με αριθ. σύμβασης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια παραπάνω ημερομηνία, 5.393,34 ευρώ, γ) η με αριθ. σύμβασης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια άνω ημερομηνία, 5.536,32 ευρώ και δ) το με αριθ. σύμβασης .......... καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια άνω ημερομηνία, 4.737,19 ευρώ, ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την άνω πιστώτρια 20.837,46 (5.170,61 + 5.393,34 + 5.536,32 +4.737,19) ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο των άνω οφειλών του αιτούντος μέχρι το χρόνο κοινοποίησης (14-7-2011) της αίτησης στην πιστώτρια αυτή.

2) Από την πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί: α) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 24-1-2011, 14.494,23 ευρώ και β) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια παραπάνω ημερομηνία, 19.592,48 ευρώ, ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την άνω πιστώτρια 34.086,71 (14.494,23+19.592,48) ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο των άνω οφειλών του αιτούντος μέχρι τo χρόνο κοινοποίησης (14-7-2011) της αίτησης στη πιστώτρια αυτή.

3) Από την πιστώτρια «..........» του έχουν χορηγηθεί: α) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι τον χρόνο κοινοποίησης (14-7-2011), της ένδικης αίτησης 2.608,10 ευρώ, β) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια παραπάνω ημερομηνία, 13.891,09 ευρώ και γ) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια άνω ημερομηνία, 14.651,58 ευρώ, ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την άνω πιστώτρια 31.150,77 (2.608,10 + 13.891,09 + 14.651,58 ) ευρώ.

4) Από την πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί: α) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 11-1-2011, 10.300,38 ευρώ και β) η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια παραπάνω ημερομηνία, 3.446,29 ευρώ, ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την άνω πιστώτρια 13.746,67 (10.300,38 + 3.446,29) ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο των άνω οφειλών του αιτούντος μέχρι το χρόνο κοινοποίησης (14-7-2011) της αίτησης στην πιστώτρια αυτή.

5) Από την πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί α) η με αριθ. χορήγησης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (14-7-11), 9.916,2 ευρώ, β) η με αριθ. χορήγησης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια άνω ημερομηνία, 10.249,68 ευρώ και γ) η με αριθ. χορήγησης .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την ίδια άνω ημερομηνία, 21.959,21 ευρώ, ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την άνω πιστώτρια 42.125,09 (9.916,2 +10.249,68 + 21.959,21) ευρώ.

6) Από την πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 10-1-2011, 2.518,25 ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της άνω οφειλής του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίησης (26-7-2011) της αίτησης στην πιστώτρια αυτή.

7) Από την πιστώτρια «..........» του έχει χορηγηθεί καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 14-6-2011, 5.526 ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της άνω οφειλής του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίησης (14-7-2011) της αίτησης στην πιστώτρια αυτή.

8) Από την κυρίως παρεμβαίνουσα «..........» του έχει χορηγηθεί η με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μέχρι την 24-1-2011, 22.098,63 ευρώ.

Επομένως η συνολική οφειλή του αιτούντος προς όλες τις παραπάνω τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 172.089,58 (20.837,46 + 34.086,71 + 31.150,77 + 13.746,67 + 42.125,09 + 2.518,25 + 5.526 + 22.098,63) ευρώ.

Ο αιτών έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στη μείωση των αποδοχών του σε σχέση μ' αυτές των προηγούμενων χρόνων, οι οποίες δεν προβλέπεται να βελτιωθούν, σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, τα οποία ως καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημά του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης του. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν του μισθού του και της μικρής σύνταξης χηρείας που λαμβάνει δεν διαθέτει ο αιτών. Μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του αποτελεί η κυριότητα του προαναφερόμενου καταστήματος, ήτοι αυτοτελούς και διηρημένου καταστήματος, μικτού εμβαδού 51 τμ, το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της επί των οδών .........., στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, πολυώροφης οικοδομής, το πρώτο αριθμούμενο από τα δεξιά γι' αυτόν που βλέπει την οικοδομή από την οδό .......... και στο οποίο αναλογεί ποσοστό 59/1000 στο όλο οικόπεδο, εμβαδού 297 τμ, και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής. Η αντικειμενική αξία του ανέρχεται στο ποσό των 59.761,80 ευρώ (βλ. προσκομιζ. φωτοαντίγραφο της με αριθ. 3.518/10-3-2010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .........., ενόψει ορισθέντος, με επίσπευση της δεύτερης των άνω πιστωτριών, για την 7-7-2010 πλειστηριασμού του άνω ακινήτου, ο οποίος ματαιώθηκε) και η εμπορική αξία του, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς του, της περιοχής και της εμπορικής αξίας της οδού, στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού του, του ποσοστού συνιδιοκτησίας του στο όλο οικόπεδο, επί του οποίου αναγέρθηκε, της αντικειμενικής αξίας του και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, εκτιμάται στο ποσό των 100.000 ευρώ. Ακόμη ο αιτών είναι κύριος του με αριθ. κυκλοφορίας .......... ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής ΡΙΑΤ, τύπου ALFA ROMEO, 1351 κ.ε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, η εμπορική αξία του οποίου, λαμβανομένου υπόψη του τύπου και της παλαιότητάς του, εκτιμάται σε 1.500 ευρώ. Ενόψει της εμπορικής αυτής αξίας του, του τύπου και της παλαιότητάς του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή του.

Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτή των άρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί τετραετία και αυτής του άρθ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριές της από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) οι πιστώτριές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών του, της άνω δαπάνης του για τη μίσθωση κατοικίας, της μη προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής κατάστασης του, λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης, και της εκποίησης του άνω καταστήματος του, ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 520 ευρώ (ο ίδιος προσφέρεται στην καταβολή μηνιαίως του συνολικού ποσού των 200 ευρώ), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 172.089,58 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 20.837,46 ευρώ προς την «..........», 34.086,71 ευρώ προς την «..........», 31.150,77 ευρώ προς την «..........», 13.746,67 προς την «..........», 42.125,09 ευρώ προς την «..........», 2.518,25 ευρώ προς την «..........», 5.526 ευρώ προς την «..........» και 22.098,63 ευρώ προς την «..........».

Σε κάθε μία από τις πιστώτριες αυτές αναλογεί από το ποσό των 520 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 62,96 ευρώ (520X20.837,46: 172.089,58), στη δεύτερη αυτό των 103 ευρώ (520Χ 34.086,71:172.089,58), στην τρίτη αυτό των 94,13 ευρώ (520X31.150,77:172089,58), στην τέταρτη αυτό των 41,54 (520X13.746,67:172089,58), στην πέμπτη αυτό των 127,29 (520X42.125,09:172.089,58), στην έκτη αυτό των 7,61 (520X2.518,25:172089,58), στην έβδομη αυτό των 16,7 (520X5.526:172089,58) και στην κυρίως παρεμβαίνουσα αυτό των 66,77 ευρώ (520X22.098,63:172089,58).

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η πρώτη «..........» 3.022,08 ευρώ (62,96X48 μήνες), με υπόλοιπο απαίτησή της 17.815,38 ευρώ (20.837,46-3.022,08), 2) η δεύτερη «..........» 4.944 ευρώ (103X48), με υπόλοιπο απαίτησή της 29.143,71 ευρώ (34.086,71-4.944), 3) η τρίτη «..........» 4.518,24 ευρώ (94,13X48), με υπόλοιπο απαίτησής της 26.632,54 ευρώ (31.150,77-4.518,24), 4) η τέταρτη «..........» 1.993,92 (41,54Χ48), με υπόλοιπο απαίτησης της 11.752,75, (13.746,67 – 1.993,92) 5) η πέμπτη «..........» 6.109,92 ευρώ (127,29X48), με υπόλοιπο απαίτησής της 36.015,17 ευρώ (42.125,09-6.109,92), 6) η έκτη «..........» 365,28 ευρώ (7,61X48), με υπόλοιπο απαίτησής της 2.152,97 ευρώ (2.518,25-365,28), 7) η έβδομη «..........» 801,6 ευρώ (16,7X48), με υπόλοιπο απαίτησής της 4.724,4 ευρώ (5.526-801,6) και 8) η κυρίως παρεμβαίνουσα «..........» 3.204,96 ευρώ (66,77X48), με υπόλοιπο απαίτησής της 18.893,67 ευρώ (22.098,63-3.204,96).

Η παραπάνω ρύθμιση του άρθ. 8 παρ. 2 του άνω νόμου θα συνδυαστεί με αυτή του άρθ. 9 παρ. 1, με την εκποίηση δηλαδή του πιο πάνω καταστήματος του αιτούντος, καθόσον κρίνεται, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την σύμμετρη και εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτριών του.

Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 θα πρέπει, κατ' εφαρμογή του εδ. β' του άνω άρθρου, να ορισθεί ως εκκαθαριστής, από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπονται στο άρθρ. 371 ΚΠολΔ, ο .........., δικηγόρος Θεσσαλονίκης, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ. 3 του νόμου) στην εκποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου αιτούντος υπό τις παρακάτω διατυπώσεις:

Το ακίνητο θα εκποιηθεί δια δημόσιου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική του αξία (59.761,80€). Ο πλειστηριασμός του θα διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερόμενου, που θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζόμενου, την τιμή πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο του πλειστηριασμού.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση κατά ένα μέρος της ως ουσιαστικά βάσιμη και στην ουσία της, να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η προφορικά ασκηθείσα στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την ασκηθείσα προφορικά στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την κύρια παρέμβαση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ως εξής: 1) στην «..........» εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (62,96), 2) στην «..........» εκατόν τρία ευρώ (103), 3) στην «..........» ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά (94,13), 4) στη «..........» σαράντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (41,54), 5) στην «..........» εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (127,29), 6) στην «..........» επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (7,61), 7) στην «..........» δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (16,70) και 8) στην «..........» εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (66,77).

ΟΡΙΖΕΙ ως εκκαθαριστή της περιουσίας του αιτούντος τον .........., δικηγόρο Θεσσαλονίκης, το ειδικότερο έργο του οποίου προσδιορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας και ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δια δημοσίου ενώπιον συμβολαιογράφου πλειστηριασμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό εκποίηση του ακινήτου του αιτούντος, ήτοι αυτοτελούς και διηρημένου καταστήματος, μικτού εμβαδού 51 τμ, το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της επί των οδών .........., στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, πολυώροφης οικοδομής, όπως το άνω ακίνητο περιγράφεται λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στο ποσό της αντικειμενικής του αξίας (59.761,80 ευρώ).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 17 Δεκεμβρίου 2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.