Απόφαση 7176/2012 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη με μηδενικές καταβολές για τέσσερα χρόνια. Διατάσσει διαγραφή όλου του χρέους μετά την παρέλευση της τετραετίας. Κούρεμα 100%.

Ο πελάτης μας, άνεργος χωρίς πόρους από άλλες πηγές, είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζα που υπερέβαιναν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτησή μας για υπαγωγή του στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει οικονομική δυνατότητα, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον τετραετή κύκλο ρύθμισης των οφειλών του, μετά το πέρας του οποίου το υπόλοιπο χρέος του θα έχει διαγραφεί, όπως ακριβώς ορίζεται στο Ν. 3869/2010.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός 7176/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .......... που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και το Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 29η Μαρτίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .........., κατοίκου Περαίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ: 8229).

ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ".........." που εδρεύει ..........................................., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα-Αθήνα, οδός .........., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ..........

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθ. εκθ. καταθ. 9294/23-6-2011 αίτησή του που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην πράξη δεν αποκλείεται η εμφάνιση ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης και επιχειρεί ειδική ρύθμιση στην παρ. 5 του άρθ. 8 του Ν. 3869/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι η από τον οφειλέτη πρόταση στο Σχέδιο διευθέτησης μηδενικών καταβολών ελλείψει εισοδημάτων δεν καθιστά κατ' ανάγκη μη νόμιμη την αίτηση. Πράγματι δεν αποκλείεται στην πράξη να εμφανισθεί τέτοια περίπτωση. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διάταξης του εδ. α της αρ. 5 του άρθ. 8 του άνω νόμου ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 8 του άνω νόμου, δηλαδή, προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών ή μικρού ύψους καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται η παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που να δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό του ύψους των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, σελ. 197-198, αριθ. 66-67, ΕιρΠατρ. 16/2012, ΕιρΠαμίσου 1/2012, ΕιρΑχαρν 3/2011 Νόμος, Ειρθεσ 7.730/2011 αδημ.)

Με την κρινόμενη αίτησή του, όπως παραδεκτά διευκρίνισε αυτήν (άρθ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθ. 224 και 591 του ίδιου Κώδικα) κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (βλ.ταυτάριθμα πρακτικά), ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την αναφερόμενη πιστώτριά του, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά. Η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ' άρθρ. 2 του άνω νόμου, ο οποίος απέτυχε (βλ. την από 22-7-2011 βεβαίωση του διαμεσολαβητή δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθ. 2 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη, κατ' άρθ. 5 παρ. 1 3869/2010, κλήτευση της πιστώτριάς του που μετέχει στη δίκη και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, της πιστώτριάς του και των απαιτήσεών της καθώς και της μεταβιβάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου του κατά την τελευταία τριετία κλπ).

Ακόμη η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010) στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος-φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση της πιστώτριάς του και των απαιτήσεών της, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 104-107, αριθ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), απορριπτομένου του ισχυρισμού της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριάς του περί αοριστίας της, για το λόγο ότι δεν εξειδικεύονται τα τραπεζικά προϊόντα που αφορούν την οφειλή του αιτούντος, δεν εξειδικεύεται το εκτιμώμενο από τον αιτούντα κόστος διαβίωσής του, δεν αναφέρεται αν ο αιτών, που υποστηρίζει ότι είναι άνεργος τα τελευταία δύο έτη, ελάμβανε επίδομα ανεργίας καθώς και ο ακριβής χρόνος που έμεινε άνεργος, η προηγούμενη σχέση εργασίας του, τα εισοδήματα που εισέπραττε και το ποσό σύνταξης που ελάμβανε ο πατέρας του, ο οποίος, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, τον συντηρούσε, καθόσον τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι προαπαιτούμενα του ορισμένου αυτής αλλά θα προκύψουν από τις αποδείξεις.

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ. 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 παρ. 5 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 85 του ν. 3996/2011 και το άρθ. 20 παρ. 15 ν. 4019/2011, εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της άνω πιστώτριάς του, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του από αυτήν (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις της), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο ισχυρισμός της άνω πιστώτριας ότι ο αιτών, προτείνοντας με την ένδικη αίτησή του ουσιαστικά διαγραφή της έναντι αυτής οφειλής του καθιστά την άσκηση του άνω δικαιώματος του καταχρηστική, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, διότι κατ' άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ο αιτών, ζητώντας τη ρύθμιση των οφειλών του, έχει δικαίωμα να προτείνει σχέδιο διευθέτησης και το Δικαστήριο, αν δεν επέλθει συμβιβασμός κατ' άρθρ. 7 του ίδιου παραπάνω νόμου, προβαίνει σε ρύθμιση αυτού, κατ' άρθρ. 8 του ίδιου νόμου, δηλαδή αφού λάβει υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1967, είναι άγαμος και το έτος 2008 εργαζόταν, όπως αναφέρει στην αίτησή του, ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας «Vodafone». Τα εισοδήματά του κατά το άνω έτος ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 5.206,03 (βλ. προσκομιζ. φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2009), ήτοι 433,83 ευρώ μηνιαίως. Για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) δεν υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος (βλ. την από 20-4-2011 υπεύθυνη δήλωσή του, κατά τον τύπο του άρθ. 8 Ν. 1599/1986, προς την αρμόδια ΔΟΥ Καλαμαριάς, όπου δηλώνει ότι δεν είχε εισοδήματα), ενώ για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) δεν προέκυψε αν υπέβαλε φορολογική δήλωση. Την 16-3-2011, ήτοι τρεις μήνες πριν την κατάθεση της ένδικης αίτησης, εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, με αύξοντα αριθμό 902923, έκτοτε δε παραμένει άνεργος λόγω του γεγονότος ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση εργασίας εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας την τρέχουσα περίοδο, η οποία πλήττει και την απασχόληση. Διαμένει με τη μητέρα του, τον αδελφό του - μάρτυρα αποδείξεως, ο οποίος είναι άνεργος, καθώς και με τον έτερο αδελφό του που είναι ανάπηρος λόγω τροχαίου ατυχήματος και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη αναπηρίας 700 ευρώ περίπου. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος ήταν η κυριότητα ποσοστού 1/4 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εμβαδού 750 τμ, το οποίο βρίσκεται στην οδό .......... του χωριού Πλαταμώνας του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, αντικειμενικής αξίας 26.538,20 ευρώ (βλ. προσκομιζ. πίνακα στοιχείων οικοπέδων σε συνδ, με Ε.Τ.ΑΚ έτους 2009) και το οποίο, όπως αναφέρει στην ένδικη αίτησή του, μεταβίβασε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον στον ανάπηρο αδελφό του .........., δυνάμει του υπ' αριθ. 1114/2010 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .........., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα, δηλαδή εντός της κρίσιμης τριετίας του άρθρου 4 παρ. 2, περ. β'), χωρίς να προβάλλεται από την πιστώτρια του αιτούντος ένσταση δόλου αναφορικά με την άνω μεταβίβαση. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό. Ειδικότερα είχε λάβει από τη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) το με αριθ. σύμβασης ........ προσωπικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής μέχρι την 30-6-2001, 10.549,77 ευρώ και β) τη με αριθ. λογαριασμού .......... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής μέχρι την 9-6-2011, 9.910 ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο των άνω οφειλών του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (6-7-2011) στην πιστώτρια αυτή. Επομένως η συνολική οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 20.459,77 ευρώ. Ο αιτών κατέβαλε στην άνω πιστώτριά του, για μεν την οφειλή του από το άνω προσωπικό του δάνειο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2010 αλλά και μέχρι 1-2-2011, το συνολικό ποσό των 5.379,18 ευρώ, για δε την οφειλή του από την πιστωτική του κάρτα, μέχρι και 21-12-2010, το συνολικό ποσό των 3.840 ευρώ. Ο ισχυρισμός του ότι τα άνω χρηματικά ποσά προέρχονται από αναλήψεις που έκανε από την άνω πιστωτική του κάρτα δεν αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα μηνιαία αποσπάσματα του λογαριασμού αυτής. Αντίθετα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα άνω καταβληθέντα ποσά προέρχονται από εισοδήματα που είχε από μη επίσημα δηλωμένη κατά το έτος 2010 εργασία του. Μετά την εγγραφή του στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ (16-3-2011), ο αιτών κάλυπτε τις βασικές βιοτικές ανάγκες του από τη σύνταξη, μηνιαίου ύψους 1.000 ευρώ, του αποβιώσαντος την 5-6-2011 πατέρα του, ο οποίος επίσης ζούσε μαζί του, και μετά το θάνατο αυτού τις καλύπτει με τη βοήθεια της μητέρας του, η οποία λαμβάνει μέρος, ποσού 600 ευρώ μηνιαίως, της σύνταξης του πατέρα του. Έτσι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς την πιο πάνω πιστώτρια τράπεζα, τα οποία (χρέη του) λόγω της φϋσεώς τους (προσωπικό δάνειο και καταναλωτική κάρτα) επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια. Επειδή όμως η παραπάνω δυσμενής οικονομική κατάσταση του αιτούντος, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία πλήττει και την απασχόληση, κρίνεται προσωρινή, δεδομένου ότι είναι 45 ετών και όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρ. 8 του Ν.3869/2010, σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά την διάρκεια της περιόδου ρύθμισης, ή αν δεν εργάζεται να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας, και κατ' ακολουθία δεν μπορεί να εκτιμηθεί για πόσο χρονικό διάστημα ο αιτών θα παραμείνει στην ίδια οικονομική κατάσταση, το Δικαστήριο στα πλαίσια της άνω, κατ' αρθρ. 8 παρ. 5 δυνατότητάς του, θα πρέπει να ορίσει μηνιαίες μηδενικές καταβολές και συγχρόνως νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, την 10-4-2013, στον συνήθη τόπο και χρόνο συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού διαστήματος μέχρι τη νέα δικάσιμο, θα βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική του κατάσταση.

Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης αυτού Δικαστηρίου, με την οποία θα επαναπροσδιορίζεται το ύψος των μηνιαίων καταβολών.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών την 10-4-2013, κατά το χρόνο και τόπο που συνεδριάζει το Δικαστήριο αυτό.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 19/11/2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.