Skip to main content

Απόφαση 25808/2008 ΜΠρΘεσ (Πλειστηριασμός)

Divider

Διόρθωση τιμής σε πλειστηριασμό. Διορθωτική ανακοπή 954 ΚΠολΔ. Δέχεται την αίτηση. Διορθώνει την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων, λόγω εσφαλμένης μειωμένης εκτίμησης της αξίας τους από τον επί της εκτελέσεως δικαστικό επιμελητή.

Όταν επισπεύδεται ένας πλειστηριασμός κινητών πραγμάτων, η εμπορική αξία τους, η οποία διαμορφώνει και την τιμή πρώτης προσφοράς, εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστικό επιμελητή που ενεργεί την κατάσχεση. Η μέθοδος αυτή, που προβλέπεται στο νόμο, συχνά οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της πραγματικής αξίας των πραγμάτων, είτε προς τα επάνω, είτε προς τα κάτω. Για το λόγο αυτό ο νομος παρέχει στον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη το δικαίωμα να ασκήσει κατά της κατασχετήριας έκθεσης την ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔ, με την οποία ζητείται η διόρθωση της έκθεσης αυτής, ως προς την αξία των κατασχεθέντων πραγμάτων. Με την παρακάτω απόφαση το Δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας ως προς την αξία των κατασχεθέντων μηχανημάτων του πελάτη μας προς το συμφέρον του, εφόσον από τον πλειστηριασμό τους σε υψηλότερη τιμή θα αποπληρωνόταν μεγαλύτερο ποσοστό της οφειλής του προς την τράπεζα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25808/2008

(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής 31387/2008)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή .........., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Ιουλίου 2008, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την ανακοπή με αριθμό καταθέσεως 31387/22-7-2008 και αντικείμενο διόρθωση κατασχετήριας έκθεσης, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ................, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ.8229)

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗ: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της .......................

Κατά της με αριθμό 3791/22-4-2008 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Κιτσούλη

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο ανακόπτων ζητά να διορθωθεί η υπ' αριθ. 3.791/2008 Β Επαναληπτική Περίληψη Κατασχετήριας Εκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ................, με βάση την οποία εκτίθενται, την 30.7.2008, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα (μηχανήματα και εξοπλισμός) που περιγράφονται στην άνω έκθεση και περίληψη για την ικανοποίηση αξίωσης του πρώτου των καθ'ών, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η αξία των κινητών αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση και περίληψη και δη ανέρχεται σε 55.000 ευρώ κι όχι σε 42.000 ευρώ, όπως εκτιμήθηκε. Η ανακοπή στρεφόμενη κατά της Β' επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης είναι νόμιμη, εφόσον από το συνδυασμό των άρθρων 954 και 955 προκύπτει ότι η μεν ανακοπή στρέφεται κατά της κατασχετήριας έκθεσης της οποίας πρέπει να ζητείται η διόρθωση, μετά την άσκηση όμως της ανακοπής η διόρθωση ισχύει και για την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (άρθρα 933, 954 παρ. 4 ΚΠολΔ)., στην οποία περιέχονται, ως απαραίτητα στοιχεία αυτής και εκείνα της κατασχετήριας έκθεσης με την διαφοροποίηση ότι η περιγραφή σ' αυτήν πρέπει να είναι συνοπτική (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ερμηνευτική -νομολογιακή ανάλυση ΚΠολΔ άθρρο 954, σελ,714 υπ' αριθμ 27). Δεν δημιουργείται δηλαδή ακυρότητα. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα) και πρέπει να εξεταστεί κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων ........................ και .................. που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο και όλων των προσκομιζομένων εγγράφων πιθανολογείται ότι: δυνάμει της 3.791/2008 Β Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Εκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .........................., εκτίθενται, την 30.7.2008, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα ( μηχανήματα και εξοπλισμός) που περιγράφονται στην άνω περίληψη για την ικανοποίηση αξίωσης της δανείστριας. Πρόκειται για τον μηχανολογικό εξοπλισμό ενός ξυλουργείου, επιπλοποιείου, όπως τα μηχανήματα αυτού περιγράφονται λεπτομερώς στην κατασχετήρια έκθεση, η αξία των οποίων εκτιμήθηκε σε 42.000 ευρώ και ένα μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο, κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής ISUZU με αριθμό κυκλοφορίας ...................., η αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε 3.000 ευρώ. Λόγω όμως της ηλικίας των μηχανημάτων , που αγοράστηκαν το έτος 1996 και έκτοτε λειτουργούν και συντηρούνται κατάλληλα αλλά και της ιδιαίτερα σημαντικής αξίας των καινούριων μηχανημάτων σήμερα, που είναι 128,877 ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρίας "LIOMAC Α.Ε." πιθανολογείται ότι η αξία των μηχανημάτων και του ανωτέρω φορτηγού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 50.000 ευρώ και όχι σε 42.000 ευρώ, όπως εκτιμήθηκε από τον άνω δικαστικό επιμελητή. Εξάλλου, η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 33.333,33 ευρώ και όχι 28.000 ευρώ που όρισε ο ίδιος δικαστικός επιμελητής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η ανακοπή και ως ουσία βάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, και να επιβληθεί ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος σε βάρος ης καθ΄ης η ανακοπή (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ' αριθ. 3.791/2008 Β Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Εκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ...................., με βάση την οποία εκτίθενται, την 30.7.2008, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα (μηχανήματα και εξοπλισμός) που περιγράφονται στην άνω έκθεση και περίληψη για την ικανοποίηση αξίωσης του πρώτου των καθ'ών ως προς την εκτίμηση της αξίας τους και την τιμή πρώτης προσφοράς.

ΟΡΙΖΕΙ την συνολική αξία των κινητών (μηχανημάτων και αυτοκινήτου), τα οποία εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό με την άνω έκθεση και περίληψη κατασχετήριας έκθεσης σε ενενήντα πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς σε τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (33.333,33) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 8-10-2008, ημέρα Τετάρτη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της καθ' ης η ανακοπή ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία καθορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, Αποφασίσθηκε και Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Ιουλίου 2008, με την παρουσία και της Γραμματέως ...........