Skip to main content

Απόφαση 11528/2011 ΜΠρΘεσ (Διατροφή)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή διατροφή ανηλίκου. Επιδικάζει προσωρινή διατροφή 600€ στη μητέρα για το ανήλικο τέκνο της. Δέχεται την αίτηση.

Η πελάτισσά μας και το ανήλικο τέκνο της εγκαταλείφθηκαν από το σύζυγό της, ο οποίος μετακόμισε στο σπίτι των γονέων του και έπαυσε να συμμετέχει στον οικογενειακό προϋπολογισμό και να καταβάλλει οποιοδήποτε δαπάνη για την ανατροφή του υιού του. Για το λόγο αυτό ασκήσαμε κατά του συζύγου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την καταβολή προσωρινής διατροφής στο τέκνο, που έγινε δεκτή από το Δικαστήριο. Ειδικότερα, διατάχθηκε η καταβολή διατροφής 600,00€ από την επίδοση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην κύρια αγωγή διατροφής, η οποία ορίστηκε ότι έπρεπε να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την δημοσίευση της κατωτέρω απόφασης.

Αριθμός απόφασης 11528/2011

Αριθμός κατάθεσης αίτησης 8883/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: .........., Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το Νόμο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 5ης Απριλίου 2011

ΑΙΤΟΥΣΑ: .........., κάτοικος Σταυρούπολης θεσσαλονίκης, ως ασκούσα την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου υιού της .........., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου (A.M. 8229), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Καρίνα Πογκοσιάν.

ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: .........., κάτοικος .......... Ν. Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου .........., ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 8-3-2011.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 8883/9-3-2011.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Προσωρινή διατροφή ανηλίκου.

Η συζήτηση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Στην προκειμένη περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτηση της και σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο δικόγραφο αυτής, ισχυρίζεται ότι με τον καθ' ου η αίτηση, .........., στις 11-11-2006 τέλεσε ενταύθα νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο υιό τον .........., που γεννήθηκε στις 12-4-2007 και ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπασθεί οριστικά από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2010, ζητά δε ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου εν διαστάσει σύζυγος της, στην δικαστική καταψήφιση του συνολικού ποσού των 1.000 ευρώ κατά μήνα υπέρ του ανήλικου τέκνου τους που στερείται ίδιων πόρων ζωής και περιουσίας και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική μηνιαία δαπάνη διατροφής του ανήλικου, διότι ο καθ' ου διαθέτει τις ανάλογες οικονομικές δυνάμεις όπως ειδικότερα αναφέρει, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής, και τέλος να καταδικασθεί ο καθ' ου στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Η κρινόμενη αίτηση με το προεκτιθέμενο ιστορικό και το τελολογικά συνδεόμενο με αυτό αίτημα της, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το οποίο είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο να την δικάσει, (άρθρα 33 και 686 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου η υπό κρίση αίτηση ελέγχεται ως νόμιμη, έχοντας νομικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 1516, 1389, 1390, 1485, 1486, 1489 παρ.2 , 1493, 1496, 1498, 340, 341, 345 ΑΚ, 728,191 παρ.2, 176, Κ.Πολ.Δ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο καθ' ου προφορικά και με το έγγραφο σημείωμα του, όπως το δικόγραφο του εκτιμάται από το Δικαστήριο και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους σε αυτό ισχυρισμούς του, κατ' αρχήν αρνήθηκε την υπό κρίση αίτηση και το ύψος των αιτούμενων χρηματικών κονδυλίων, τα οποία χαρακτήρισε υπερβολικά, και περαιτέρω ισχυρίσθηκε ότι σε αυτή την δαπάνη είναι συνυπόχρεη να συνεισφέρει και η αιτούσα μητέρα. Ο ισχυρισμός αυτός ο προβαλλόμενος από τον καθ' ου, κατά την προφορική συζήτηση της αίτησης και με το έγγραφο σημείωμα του, περί συνεισφοράς και της μητέρας του ανήλικου στην αιτούμενη διατροφή αυτού, που επιχειρείται να στηριχθεί στην διάταξη του άρθρου 1489 παρ.2 Α.Κ, ως εν όλω ή εν μέρει καταλυτική της υποχρέωσης του ένσταση συνεισφοράς, παρίσταται ανεπίδεκτος δικαστικής εκτίμησης λόγω της αοριστίας που εμπεριέχει και συνεπώς απορριπτέος τυγχάνει, αφού για το ορισμένο αυτής της ένστασης ο (εναγόμενος) γονέας πρέπει να επικαλείται συγκεκριμένα την οικονομική δυνατότητα του άλλου γονέα σε συσχέτιση με την δική του, προσδιορίζοντας τις πρόσφορες δυνάμεις αυτού προς ανάλογο περιορισμό των δικών του, στοιχεία όμως που δεν εκτίθενται, διότι ο καθ' ου γενικόλογα ισχυρίζεται ότι η αιτούσα είναι νέα και υγιής και μπορεί να εργασθεί. (ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕΡΝΟΜΑΚ έκδ. 2004 αρθ. 1489 σελ. 762,764).

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των εξετασθέντων στο ακροατήριο μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, .......... και .........., από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα όσα προφορικά στο ακροατήριο και με τα έγγραφα σημειώματα ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι αυτών, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Η αιτούσα και ο καθ' ου, τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο ενταύθα στις 11-11-2006, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο υιό τον .........., που γεννήθηκε στις 12-4-2007 ηλικίας σήμερα τεσσάρων (4) ετών, όμως η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων συζύγων δεν εξελίχθηκε ομαλά με αποτέλεσμα τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2010 να διαρρηχθεί οριστικά η έγγαμη σχέση τους. Έκτοτε ο ανήλικος υιός των διαδίκων διαμένει συνεχώς με την αιτούσα μητέρα του ενταύθα, που είναι κατάλληλη για την διαπαιδαγώγηση του και φροντίζει όλες τις τρέχουσες ανάγκες του, ασκεί δε εν τοις πράγμασι το δικαίωμα της επιμέλειας επ' αυτού.

Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι ο ανήλικος υιός των διαδίκων, δεν έχει εισοδήματα από περιουσία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ δεν γεννάται λόγος για εργασία αυτού λόγω της μικρής παιδικής ηλικίας, υπό αυτές τις συνθήκες ο ανήλικος δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του και δικαιούται να λαμβάνει διατροφή σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κατά μήνα, από τον υπόχρεο γονέα του.

Ο καθ'ου, πατέρας του ανήλικου, εργάζεται ως εργάτης (βοηθός αποθηκάριου) στην ανώνυμη εταιρία με τον διακριτικό τίτλο .........., με κατά μέσο όρο μηνιαίες απολαβές τουλάχιστον 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων, δώρων εορτών κ.λ.π. ενώ παράλληλα λόγω των ικανοτήτων, εμπειρίας και του εξοπλισμού που διαθέτει για εν γένει οικοδομικές εργασίες, (πλακίδια, μάρμαρα, υδραυλικά κ.λ.π.) εργάζεται ατομικά παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε τρίτους, από αυτή δε την πρόσθετη εργασιακή απασχόληση του αποκερδίζει επιπλέον εισόδημα που, δεν εμφανίζεται φυσικά στις φορολογικές του δηλώσεις, το οποίο ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Όλα τα παραπάνω κρίσιμα πραγματικά περιστατικά επιβεβαίωσε με έκδηλη αξιοπιστία ο μάρτυρας απόδειξης, ........... Επίσης πιθανολογήθηκε ότι ο καθ' ου δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, αφού φιλοξενείται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα στην πατρική του οικία από τους γονείς του, ενώ για τις ανάγκες μετακίνησης του ο καθ' ου χρησιμοποιεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο εργοστασιακού τύπου NISSAN του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας δεν πιθανολογήθηκε, αφού ο καθ' ου δεν προσκόμισε την άδεια κυκλοφορίας. Επίσης ο καθ' ου βαρύνεται με την αποπληρωμή καταναλωτικών δανείων που έλαβε από την .......... συνολικού ύψους 1.637 και 6.449 ευρώ περίπου 350.000 ευρώ, με μηνιαίες δόσεις που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 200 ευρώ περίπου, όμως οι δαπάνες αυτές λαμβάνονται υπόψη ως στοιχεία προσδιοριστικά των συνθηκών διαβίωσης αυτού (βλ. Εφ.Θεσ. 2241/2000, Αρμ.σελ. 330, Εφ.Αθ. 6077/1994, ΕλλΔνη 36, σελ. 391). Άλλα εισοδήματα ή προσοδοφόρο περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ' ου, ούτε άλλες διατροφικές υποχρεώσεις προς τρίτα πρόσωπα πλην του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου του, που απέκτησε από τον γάμο του με την αιτούσα, δεν αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρησή του, ούτε έχει προβλήματα υγείας που τον καθιστούν ανίκανο προς εργασία.

Ο ανήλικος διαμένει με την αιτούσα μητέρα του σε διαμέρισμα που η τελευταία μισθώνει στη Θεσσαλονίκη με μηνιαίο μίσθωμα 320 ευρώ, ενώ οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του ανήλικου τετράχρονου .........., δηλαδή τροφής, ένδυσης ψυχαγωγίας, ιατρικής παρακολούθησης και εν γένει συντήρησης της είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης ηλικίας, της αυτής από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους καταστάσεως, ήδη δε επίκειται η εγγραφή του σε παιδικό σταθμό με μηνιαία δαπάνη 200 ευρώ περίπου, προκειμένου να διευκολυνθεί η αιτούσα στην εύρεση εργασίας, ώστε να εσοδεύσει έσοδα που θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση τόσον της ιδίας αλλά και του ανήλικου υιού της.

Με βάσει τα παραπάνω πιθανολογούμενα πραγματικά περιστατικά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ζωής του ανήλικου υιού των διαδίκων, όπως αυτές προσδιορίζονται όχι μόνον από την ηλικία του και τις εν γένει δαπάνες διαβίωσης τους, αλλά και από τις οικονομικές δυνάμεις του καθ' ου υπόχρεου γονέα, όπως αυτές προπεριγράφηκαν, η απαιτούμενη ανάλογη με τις συνθήκες αυτές διατροφή του ανήλικου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ κατά μήνα, ποσό με το οποίο μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για την συντήρηση, την ανατροφή (δαπάνες στέγασης, τροφής, ένδυσης, φύλαξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού) και εκπαίδευση του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο διαβίωσης αυτού ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία του, στις συνθήκες ζωής υπό τις οποίες έζησε πριν από την διάσταση των διαδίκων γονέων του και προς το επίπεδο ζωής αυτών. Κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου από την συνολική εκτίμηση των παραπάνω συνθηκών που περιγράφηκαν και πιθανολογήθηκαν καθώς και από τις οικονομικές δυνάμεις του υπόχρεου προς διατροφή καθ' ου γονέα, βαρύνει τον τελευταίο η συνολική απαιτούμενη συνολικής δαπάνη διατροφής τους και δη το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ κατά μήνα για τον ανήλικο υιό του .........., ποσό που είναι σε θέση με βάση την προαναφερθείσα οικονομική δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση να καλύψει, δεκτής γενομένης της υπό κρίση αίτησης ως εν μέρει ουσιαστικά βάσιμης ως προς το συγκεκριμένο αίτημα.

Συνακόλουθα, με βάση τα προαναφερόμενα πιθανολογούμενα πραγματικά περιστατικά, πρέπει η υπό αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμη, και να υποχρεωθεί ο καθ' ου να καταβάλλει στην αιτούσα, ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου, το ποσό των 600 ευρώ κατά μήνα για τον ανήλικο υιό του .........., για χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην κύρια αγωγή διατροφής, η οποία πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της κάθε δόσης και μέχρι την εξόφλησή της. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα κατόπιν σχετικού αιτήματος της αιτούσας, βαρύνουν τον καθ' ου, ο οποίος χάνει την παρούσα Δίκη, θα επιβληθούν όμως μειωμένα αφού η αίτηση έγινε εν μέρει δεκτή (άρθ. 191 παρ.2 και 178 ΚΠολΔ), όπως αυτά ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων .

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους .........., που γεννήθηκε στις 12-4-2007, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ως προσωρινή μηνιαία σε χρήμα διατροφή του ανήλικου τέκνου του, ποσό εξακοσίων (600) ευρώ συνολικά, για χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην κύρια αγωγή διατροφής, η οποία πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της κάθε δόσης και μέχρι την εξόφλησή της.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ' ου η αίτηση ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Μαΐου 2011, παρουσία και του γραμματέως ...........