Skip to main content

Απόφαση 7946/2010 ΜΠρΘεσ (Κληρονομητήριο)

Divider

Κληρονομητήριο. Ιδιάζουσα περίπτωση αίτησης χορήγησης κληρονομητηρίου, με προσεπίκληση τέκνων, ώστε να καταστούν αυτά διάδικοι και να παραιτηθούν από τη νόμιμη μοίρα της κληρονομιάς επί της έδρας. Δέχεται την αίτηση.

Στην κατωτέρω περίπτωση ο θανών κατέλιπε ιδιόγραφη διαθήκη με την οποία καθιστούσε μοναδική κληρονόμο στην περιουσία του τη σύζυγό του, αφήνοντας τα τέκνα του εκτός κληρονομιάς. Επειδή όμως τα τέκνα του ήταν νόμιμοι κληρονόμοι, βάση του Αστικού Κώδικα, έχοντας ακόμη δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα, κρίθηκε αναγκαίο να προσεπικληθούν αυτά στη δίκη από τη μητέρα τους, ώστε να καταστούν με αυτόν τον τρόπο διάδικοι στην κύρια δίκη και, παραιτούμενοι με τις προτάσεις τους από τη νόμιμη μοίρα της κληρονομιάς του πατέρα τους, να γίνει με αυτόν τον τρόπο δυνατή η χορήγηση κληρονομητηρίου στη μητέρα τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7946/2010

(Αριθμός κατάθεσης κλήσης 49743/24-11-2009)

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης 14542/10-04-2009)

(Αριθμός κατάθεσης προσεπίκλησης 49745/24-11 -2009)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή .........., Πάρεδρο, λόγω κωλύματος των λοιπών τακτικών Δικαστών, που ορίστηκε από το Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη Γραμματέα ...........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του την 15η-1-2010 για να συνεκδικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 14542/10-04-2009 αίτηση η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με την υπ' αριθμ. κατάθεσης 49743/24-11-2009 κλήση και την με αριθμό κατάθεσης 49745/24-11-2009 προσεπίκληση, με αντικείμενο την χορήγηση κληρονομητηρίου.

ΑΙΤΟΥΣΑ - ΚΑΛΟΥΣΑ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑ: .........., κάτοικος Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (ΑΜΔΣΘ 8229) ο οποίος κατέθεσε προτάσεις, ενώ συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Καρίνα Πογκοσιάν.

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ: 1) .........., κάτοικος Θεσσαλονίκης και 2) .......... κάτοικος  Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους .......... ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται, με την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 49743/24-11-2009 κλήση, προς περαιτέρω συζήτηση και έκδοση οριστικής αποφάσεως η με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 14542/10-04-2009 αίτηση (με την οποία η αιτούσα ζητούσε να της χορηγηθεί κληρονομητήριο το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό της δικαίωμα ως μόνης εκ διαθήκης κληρονόμου του συζύγου της, .........., που απεβίωσε στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής στις ......-.......-2008 και ήταν κάτοικος, όσο ζούσε,  Θεσσαλονίκης, στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας του), ύστερα από την έκδοση της υπ' αριθμ. 34438/2009 μη οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού με την οποία κρίθηκε νόμιμη η αίτηση (στη σχετική σκέψη της οποίας αναφέρεται και το δικάζον Δικαστήριο), και διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, ώστε να προσεπικληθούν στη δίκη, με επιμέλεια της αιτούσας, οι αναγκαίοι κληρονόμοι του .......... και ειδικότερα τα τέκνα του από το νόμιμο γάμο του με την αιτούσα, .......... και .........., λόγω του ότι τίθεται ζήτημα νόμιμης μοίρας των τελευταίων, ως προς την κληρονομιά που καταλήφθηκε στην αιτούσα. Επίσης, με τη με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 49745/24-11-2009 προσεπίκληση, προσεπικλήθηκαν στην δίκη τα ως άνω τέκνα της αιτούσας, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία (προσεπίκληση) παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (739 επ ΚΠολΔ), που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (31,747, 748, 753 παρ. 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη (άρθρο 753 παρ 1 εδ β ΚΠολΔ) των προσεπικαλούμενων εχόντων έννομο συμφέρον στην έκβαση της δίκης (άρθρο 1825 ΑΚ), πρέπει δε αυτή να συνεκδικαστεί με την με αριθμό κατάθεσης 14542/10-04-2009 αρχική αίτηση προς διευκόλυνση διεξαγωγής της κύριας δίκης (σύμφωνα με το άρθρα 31 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδιασμό με τα άρθρα 246, 741 ΚΠολΔ) της οποίας αποτελεί παρεπόμενο.

Η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν προσαρμόζεται στη ρυθμιζόμενη από τα άρθρα 741-781 Κ.Πολ.Δ. διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά μετέχουν στη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για το ρυθμιστικό μέτρο, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου: α) με την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευσή τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμοδίου δικαστηρίου (αρθ. 748§3 Κ.Πολ.Δ.), γ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης (αρθ. 752 Κ.Πολ.Δ.), δ) με την προσεπίκλησή τους που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (αρθ. 753 Κ.Πολ.Δ.) και ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου της κύριας δίκης και επίδοση αντιγράφου στον προσεπικαλούμενο. Ο δε προσεπικληθείς προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη, με μόνη την επίδοση της προσεπικλήσεως ακόμα και αν δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της αιτήσεως (βλ. Α.Π 41/2003 Ελλ. Δ/ν η 44. 434, Α.Π 1305/1994 Ελλ.Δ/νη 37. 638, Εφ Αθ 8210/1980 ΝοΒ 1981.564, Βαθρακοκοίλη: Κ.Πολ.Δ. άρθρο 761, τομ. Δ' σελ. 457, 458, Αρβανιτάκη: Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ. Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας: άρθρο 753 σελ 1497). Τέλος, προϋπόθεση για την άσκηση της κύριας ή πρόσθετης παρεμβάσεως αποτελεί η ιδιότητα του παρεμβαίνοντος ως τρίτου, προσώπου δηλαδή που δεν υπάγεται στην ειδικότερη έννοια του διαδίκου της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. Αρβανιτάκη: Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ. Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας: άρθρο 752 σελ 1493).

Εν προκειμένω, οι προσεπικληθέντες, κατά την εκδίκαση της επίδικης αιτήσεως, με δήλωση τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και ανέπτυξαν με τις προτάσεις τους, δήλωσαν ότι ασκούν πρόσθετη παρέμβαση καθώς αποσκοπούν στην υποστήριξη της κύριας αιτήσεως. Η παραπάνω πρόσθετη παρέμβαση, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού προς συζήτηση κατά την προκείμενη διαδικασία (άρθρο 739, 740§1 του ΚΠολΔ) και ασκείται παραδεκτά με τις προτάσεις (άρθρο 752 παρ 2 ΚΠολΔ), είναι ωστόσο απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, οι προσεπικληθέντες κατέστησαν με μόνη την επίδοση σε αυτούς του δικογράφου της προσεπίκλησης διάδικοι της κύριας δίκης και απέβαλαν την ιδιότητα του τρίτου με αποτέλεσμα να μη νομιμοποιούνται να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση, την οποία ασκούν παραδεκτά μόνο τρίτα, μη μετέχοντα στη δίκη, πρόσωπα. Επίσης, οι ως άνω προσεπικληθέντες, με τις νομίμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους, δήλωσαν, κατ' εκτίμηση του δικογράφου αυτών, ότι παραιτούνται, υπέρ της μητέρας τους .........., του δικαιώματος νόμιμης μοίρας στην κληρονομιαία περιουσία του αποβιώσαντος πατέρα τους, .........., και δεν αμφισβητούν το κύρος της από 15-12-2007 ιδιόγραφης διαθήκης αυτού, που δημοσιεύθηκε στις 19-9-2008 με το υπ' αριθμ. 1807/2008 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 30767/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.

Από τα δημόσια έγγραφα, που η αιτούσα νόμιμα προσκομίζει, και ειδικότερα 1) το πιστό αντίγραφο της υπ' αριθμ. 115/Α/2008 ληξιαρχικής πράξης θανάτου (του συζύγου της) του Ληξιάρχου του Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 2) το υπ' αριθμ. πρωτ. 24758/9-6-2008 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 3) την από 15-12-2007 ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε στις 19-9-2008 με το υπ' αριθμ. 1807/2008 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 30767/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, 4) τα υπ' αριθμ. 2369/18-1-2010, 2368/18-1-2010, 2366/18-1-2010 πιστοποιητικά της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 5) το υπ' αριθμ. 4830/26-1-2010 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Ο .........., κάτοικος, όσο ζούσε, Θεσσαλονίκης, απεβίωσε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής στις .......-.......-2008, αφήνοντας πλησιέστερους συγγενείς που θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, την σύζυγο του .........., το γένος .........., και τα δυο τέκνα του, .......... και .......... (προσεπικληθέντες), από το νόμιμο γάμο του με την προαναφερόμενη σύζυγο του. Έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης είχε δημοσιευθεί μία μόνο διαθήκη του ως άνω αποβιώσαντος ήτοι η από 15-12-2007 ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε στις 19-9-2008 με το υπ' αριθμ. 1807/2008 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 30767/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου. Με τη διαθήκη αυτή ο εκλιπών, εγκατέστησε μοναδική κληρονόμο του σε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του , την αιτούσα σύζυγο του. Η τελευταία δεν έχει αποποιηθεί την ως άνω κληρονομιά ούτε υπήρχε μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης, εκκρεμής δίκη με διάδικο αυτή η οποία να αφορά στην αμφισβήτηση του κληρονομικού της δικαιώματος. Ο παραπάνω διαθέτης άφησε ως αναγκαίους κληρονόμους του, τους προσεπικληθέντες, ήτοι τα δυο τέκνα του .......... και .........., τα οποία ως κατιόντες έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην περιουσία του και για το λόγο αυτό διατάχθηκε από το παρόν Δικαστήριο με την προαναφερθείσα μη οριστική απόφασή του, η επανάληψη της συζήτησης της ώστε να προσεπικληθούν αυτά. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, οι προσεπικληθέντες, με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, κατ' εκτίμηση του δικογράφου αυτών, δήλωσαν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα νόμιμης μοίρας από στην κληρονομιαία περιουσία του αποβιώσαντα πατέρα τους. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση κύρια αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσία και να διαταχθούν όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την με αριθμό κατάθεσης 14542/10-04-2009 αίτηση και την με αριθμό κατάθεσης 49745/24-11-2009 προσεπίκληση .

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την προσεπίκληση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να χορηγήσει στην αιτούσα κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί ότι η μοναδική κληρονόμος του .........., κατοίκου, όσο ζούσε, Θεσσαλονίκης, που αποβίωσε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής στις .......-........-2008, είναι, βάσει της από 15-12-2007 ιδιόγραφης διαθήκης του, που δημοσιεύθηκε στις 19-9-2008 με το υπ' αριθμ. 1807/2008 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 30767/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η σύζυγος του .........., το γένος .........., σε ολόκληρη την κινητή και ακίνητη κληρονομιαία περιουσία του.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 3-3-2010.