Skip to main content

Απόφαση 988/2011 ΔΠρΘεσ (Αλλοδαποί)

Divider

Διοικητικό. Ανάκληση άδειας διαμονής ως σύζυγος Έλληνα πολίτη λόγω κατάθεσης αίτησης συναινετικού διαζυγίου προ της συμπλήρωσης τριών ετών γάμου. Δέχεται την αίτηση αναστολής. Ο αλλοδαπός δύναται να παραμείνει και να εργαστεί νόμιμα προσωρινά στη χώρα.

Η αιτούσα παρέμενε νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως σύζυγος Έλληνα πολίτη, η οποία όμως είχε απαραίτητη ως προϋπόθεση για την ανανέωσή της τον τριετή πραγματικό έγγραμο βίο. Η αιτούσα είχε την ατυχία να καταθέσει αίτηση συναινετικού διαζυγίου με το σύζυγό της πριν την παρέλευση τριετίας από το γάμο της και ειδικότερα ύστερα από 2,5 έτη έγγραμου βίου. Το διαζύγιό της όμως εκδόθηκε αμετάκλητα μετά την παρέλευση τριών ετών από την τέλεση του γάμου της. Όταν έκανε αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής της, την ενημέρωσαν από τον αρμόδιο Δήμο ότι η άδεια διαμονής της είχε ανακληθεί, επειδή η αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είχε κατατεθεί πριν την παρέλευση τριετίας από την τέλεση του γάμου της και παράλληλα απέρριψαν το αίτημά της για ανανέωση. Το γραφείο μας άσκησε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά των πράξεων αυτών. Με την παρακάτω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή εν μέρει η αίτηση αναστολής, με αποτέλεσμα η αλλοδαπή να μπορεί να παραμείνει προσωρινά στη χώρα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί η αλλοδαπή ζει και εργάζεται νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ειδικού τύπου.

Αριθμός Απόφασης 988/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β' ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(αίτηση αναστολής του άρθρου 52 π.δ. 18/1989)

Συνεδρίασε σε Συμβούλιο, στις 30 Μαΐου 2011. με Δικαστές τις: .........., Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., ..........., ........... Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέα τον .........., δικαστικό υπάλληλο, για να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 25-6-2010.

της ...................................... του .............................. υπηκόου Γεωργίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ..................................................).

κατά του Υπουργού Εσωτερικών. Αποκέντριοσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε τη γνώμη της Εισηγήτριας. Πρωτοδίκη Δ.Δ.. ..........

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει καταβληθεί το κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α') παράβολο (σχ. το υπ' αριθμ. 2654037. σειράς Α', ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται, η κατ' άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α') αναστολή εκτέλεσης α. της ........................./31-3-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε μερικώς, ως προς τα όρια, η Φ316032/50131/25-5-2007 άδεια διαμονής για συζύγους ελλήνων πολιτών και πολιτών άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύος έως την 31-1-2010, που είχε χορηγηθεί στην αιτούσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α') και β. της .............................../1-4-2010 απόφασης του ίδιου Γενικού Γραμματέα, με την οποία απορρίφθηκε η .........................../11-11-2009 αίτηση της αιτούσας για ανανέωση της άδειας διαμονής της βάσει του προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειας Ελλήνων πολιτών, σύμφιονα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του οχ άνω νόμου. Κατά της πράξης αυτής έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης (Α.Κ.Υ. 373/2010). η οποία εκκρεμεί.

3. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, υπήκοος Γεωργίας, γεννηθείσα την 1-7-1974, σύναψε την 1-7-2004 στη Χανιώτη Χαλκιδικής γάμο με τον έλληνα πολίτη ................................................ Κατόπιν τούτου, υπέβαλε στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης, την .................................. αίτηση, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση άδειας διαμονής ενόψει της ιδιότητάς της ως συζύγου έλληνα πολίτη. Με την ............................../25-5-2007 απόφαση του Γενικού Γραμμιατέα της χορηγήθηκε σχετική άδεια, ισχύος από 1-2-2005 έως 31-1-2010. Στις 11-11-2009. υπέβαλε την ............................./2009 αίτηση, μέσο) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για ανανέωση της παραπάνω άδειας διαμονής της ασκώντας πλέον το προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο, με την ................................../31-3-2010 απόφαση του ίδιου Γενικού Γραμματέα ανακλήθηκε μερικώς, ως προς τα όρια. η ως άνω άδεια διαμονής με την αιτιολογία ότι με την ....................../18-2-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγγέλθηκε το διαζύγιο της αιτούσας με τον σύζυγο της, ενώ με την ................................/1-4-2010 απόφασή του απορρίφθηκε και το αίτημά της για ανανέωση της άδειας διαμονής της με την αιτιολογία ότι ο γάμος της με τον σύζυγο της δεν διήρκησε τρία τουλάχιστον έτη. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν.3386/2005.

4. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητά την αναστολή εκτέλεσης των παραπάνω πράξεων, υποστηρίζοντας ότι η άμεση εκτέλεσή τους θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης αίτησης ακύρωσης, συνιστάμενη στην ανατροπή των βιοτικών σχέσεων που έχει δημιουργήσει στη Χώρα, όπου διαμένει από το έτος 2004, βιοποριζόμενη από την εργασία της ως ζωγράφου σε βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων και βρεφικών ειδών. Προς απόδειξη τιον ισχυρισμών της προσκομίζει, μεταξύ άλλων, και επικαλείται: α. ληξιαρχική πράξη γάμου της με τον ................................... την 1-7-2004, στη Χανιώτη Χαλκιδικής, β. αντίγραφο της ........................../18-2-2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απαγγέλθηκε το διαζύγιο τους. γ. το από 1-11-2006 μισθωτήριο συμφωνητικό, θεωρημένο αρμοδίως από τη Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης, περί μίσθωσης από την αιτούσα ενός διαμερίσματος στον 5ο όροφο της κείμενης επί της οδού ......................... αριθμός ........ στη Θεσσαλονίκη οικοδομής, δ. αντίγραφο της από 19-1-2006 αναγγελίας προς τον Ο.Α.Ε.Δ. της πρόσληψής της (ως εργάτριας από τον ................................. στην επιχείρηση «Παιδικά ενδύματα- Βρεφικά είδη» που ο τελευταίος διατηρεί επί της οδού ........................................ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ε. αντίγραφο του από 10-11-2009 λογαριασμού της ως ασφαλισμένης στο Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε 39 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2006, 171 κατά το έτος 2007, 307 κατά το έτος 2008 και 227 κατά το έτος 2009, στ. αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου υγείας που της χορηγήθηκε από το Ι.Κ.Α.. σύμφωνα με το οποίο έχει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος έως τις 28-2-2011 και ζ. εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στη Δ.Ο. Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης για τα οικονομικά έτη 2008. 2009 και 2010.

5. Επειδή, κατά το χρόνο έκδοσης της πρώτης των προσβαλλομένων αποφάσεων (στις 31-3-2010), με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η άδεια διαμονής που είχε χορηγηθεί στην αιτούσα, είχε ήδη λήξη η ισχύς της άδειας αυτής (ίσχυε έως τις 31-1-2010) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προκληθεί βλάβη στην αιτούσα από την άμεση εκτέλεση της απόφασης αυτής. Για το λόγο αυτό το Δικαστήριο κρίνει ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος που με αυτή ζητείται η αναστολή εκτέλεσής της. Περαιτέρω, η δεύτερη των προσβαλλομένων πράξεων, απορριπτική του αιτήματος ανανέωσης της άδειας διαμονής της αιτούσας, αποτελεί πράξη αμιγώς αρνητικού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, καθόσον, τούτο θα ισοδυναμούσε με ικανοποίηση από το Δικαστήριο, καθ' υποκατάσταση της Διοίκησης, του απορριφθέντος με την εν λόγω πράξη αιτήματος (βλ. ΣτΕ Ε.Α. 530/2003. 427. 518. 1127/2002). Ωστόσο, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούσα ζει από το έτος 2004 στη Ελλάδα αρχικά ως σύζυγος έλληνα πολίτη και ακολούθως ούσα διαζευγμένη, βιοποριζόμενη από την εργασία της, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση της πράξης αυτής, καθόσον με βάση αυτή είναι δυνατόν να επιβληθεί η αναχώρησή της από τη Χώρα. θα της προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη καθώς θα διακόψει τον ως άνω κύκλο βιοτικών σχέσεων που δημιούργησε κατά τη μακρόχρονη παραμονή της. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να υποχρεωθεί η Διοίκηση, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989, να απέχει από κάθε ενέργεια με αποκλειστικό έρεισμα την πράξη αυτή, η οποία θα ανέτρεπε την υφιστάμενη κατάσταση και θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας από τη Χώρα. Και τούτο μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την 373/2010 αίτηση ακύρωσης ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κατάργηση της σχετικής δίκης.

6. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να αποδοθεί στην αιτούσα το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α' και γ' του Π.Δ. 18/1989). Τέλος, ενόψει των προδιαληφθεισών περιστάσεων και δη της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της αιτούσας για επιδίκαση σ' αυτή της δικαστικής της δαπάνης (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. β' του Π.Δ. 18/1989).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που με αυτή ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της 2010/14094/31-3-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τα λοιπά:

Δέχεται την αίτηση.

Υποχρεώνει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόμενη αποκλειστικά στη με αριθμό 2010/23618/1-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας από τη Χώρα, έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την 373/2010 αίτηση ακύρωσης ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κατάργηση της σχετικής δίκης.

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22-6-2011 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο. στις 15-7-2011.