Skip to main content
Υποθέσεις

Ανωνυμοποιημένες Αποφάσεις που Εκδόθηκαν από Δικαστήρια και Άλλες Αρχές σε Υποθέσεις που Χειριστήκαμε

Απόφαση 785/2023 ΕιρΘεσ (Προσβολή Προσωπικότητας)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Τακτική Διαδικασία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Προσβολή προσωπικότητας στην ειδικότερη έκφανση της τιμής και της υπόληψης. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των παράνομων πράξεων από τον εναγόμενο. Απορρίπτει αγωγή.

Στην παρακάτω υπόθεση το Δικαστήριο δικαίωσε τον εντολέα μας απορρίπτοντας αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του με αίτημα αποζημίωση για τη φερόμενη τέλεση των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της ψευδούς καταμήνυσης.

Απόφαση 297/2023 ΕιρΘεσ (Γάβγισμα Σκύλων)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Γάβγισμα σκύλων. Παραμονή σκύλων στα μπαλκόνια διαμερίσματος και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Ασφαλιστικά μέτρα διατάραξης νομής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει την καθ' ης η αίτηση να περιορίζει κατά τις ώρες κοινής ησυχίας τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που διατηρεί εντός του διαμερίσματός της.

Στην εν λόγω υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, ο εντολέας μας διέμενε με την οικογένειά του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Σε παραδιπλανή πολυκατοικία διέμενε η αντίδικος, που είχε στην κυριότητά της τρεις σκύλους μεσαίου μεγέθους. Τα ζώα παρέμεναν στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής (αύλιος χώρος και ταράτσα) και στα μπαλκόνια του διαμερίσματος της αντιδίκου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας, προκαλώντας μεγάλη όχληση στη γειτονιά με τα γαβγίσματά τους.

Προσωρινή Διαταγή 20.10.2023 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Συνεπιμέλεια Τέκνου. Ορισμός της κατοικίας της μητέρας ως τόπο κατοικίας του τέκνου. Διευρυμένο ωράριο επικοινωνίας του πατέρα με το δίχρονο τέκνο, ώστε να εξομοιώνεται με εναλλασσόμενη κατοικία.

Από την εφαρμογή του Ν. 4800/2021 έχουν εκδοθεί αρκετές δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν την επιμέλεια από κοινού (συνεπιμέλεια) στους γονείς ενός παιδιού, ανεξαρτήτως ηλικίας, ορίζοντας ταυτόχρονα ως τόπο κατοικίας του τέκνου τον τόπο κατοικίας ενός εκ των δύο γονέων (συνήθως της μητέρας, ιδιαίτερα όταν το τέκνο είναι μικρής ηλικίας). Στην περίπτωση αυτή (όταν δηλαδή ορίζεται ότι το τέκνο θα διαμένει με έναν από τους δύο γονείς), η καθημερινότητα του τέκνου δεν επηρεάζεται, ανεξάρτητα αν η επιμέλειά του ανατίθεται σε έναν από τους δύο γονείς ή και στους δύο. Γι’ αυτό και αρκετά Δικαστήρια αναθέτουν την επιμέλεια από κοινού, χωρίς να «προβληματίζονται».

Απόφαση 3027/2023 ΜΠρΘεσ (Αλλοδαπό Δεδικασμένο)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Εκούσια Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αναγνώριση Δεδικασμένου Αλλοδαπής Απόφασης. Απόφαση Διαζυγίου που εκδόθηκε στο εξωτερικό. Η αναγνώριση του δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 323 και 905 του ΚΠολΔ στην περίπτωση έλλειψης διμερούς ή πολυμερούς σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο ανήκει το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, διαφορετικά ισχύουν οι ρυθμίσεις της διμερούς ή πολυμερούς συμβάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2201/2003, αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, γεγονός, όμως, το οποίο δεν αποκλείει το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση. Δέχεται την αίτηση.

Στην παρακάτω υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα το δεδικασμένο αλλοδαπής δικαστικής απόφασης διαζυγίου. Ειδικότερα, ο γάμος του εντολέα μας με τη σύζυγό του ήταν πολιτικός και τελέστηκε στην Ελλάδα. Η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου τους εκδόθηκε από Δικαστήριο της Αυστρίας. Εντούτοις, επειδή η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε το 1988, δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής ο Κανονισμός 2201/2003, κατά τον οποίο αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Ως εκ τούτου η υποβολή αίτησης για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης ήταν μονόδρομος.

Προσωρινή Διαταγή 23.01.2023 ΜΠρΘεσ (Επιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αποκλειστική Επιμέλεια Ανηλίκου Τέκνου στον Πατέρα, Απαγόρευση Μετοίκησης Ανηλίκου Τέκνου και Καθορισμός του Τόπου Διαμονής του.

Την υπόθεση χειρίστηκαν ο επικεφαλής δικηγόρος του γραφείου μας, Αθανάσιος Ρόζου, πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα και παριστάμενος μετά αυτού στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και η δικηγόρος, συνεργάτης του γραφείου μας, Ελισάβετ Κοκωνίδου.

Το Δικαστήριο δικαίωσε τον εντολέα μας, πατέρα ανηλίκου θήλεος τέκνου, ηλικίας 15 μηνών, για λογαριασμό του οποίου ασκήσαμε κατά της μητέρας αίτηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (κατά τη Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σωρεύοντας αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής με την οποία αιτηθήκαμε: