Αποφάσεις Δικαστηρίων και άλλων Δημοσίων Αρχών που εκδόθηκαν σε υποθέσεις που χειριστήκαμε για πελάτες μας

Ασφαλιστικά Μέτρα για Γάβγισμα Σκύλου

Απόφαση 232/2019 Ειρ Θεσ (Γάβγισμα Σκύλων)

Ηχορύπανση από γάβγισμα σκύλων που παραμένουν στο μπαλκόνι διαμερίσματος. Ασφαλιστικά μέτρα κατοχής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τα σκυλιά του από όλα τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η παραμονή των σκύλων στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους προκαλεί ψυχολογικό στρες που εκδηλώνεται με γάβγισμα. Όταν πλέον η ηχορύπανση υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού και ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ευζωίας, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Με τη δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε για πελάτη μας και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας, ένοικος πολυκατοικίας υποχρεώθηκε σε απομάκρυνση των σκύλων του από τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του. Για κάθε δε παράβαση της απόφασης θα του επιβάλλεται χρηματική ποινή 300,00€ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός.

Διαβάστε την απόφαση για το Γάβγισμα Σκύλων

Συνταξιούχοι στο Νόμο Κατσέλη

Απόφαση 2432/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Συνταξιούχος στρατιωτικός με ένα πιστωτή. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία και το ΙΧΕ όχημα του αιτούντος. Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση ποσοστού 50% οικοπέδου με ισόγεια οικία. Ρυθμίζει τα χρέη με καταβολές 59.990€ έναντι οφειλής 108.624,07€. Κούρεμα 45% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη, πελάτης μας, συνταξιούχος στρατιωτικός, ρύθμισε τα χρέη του προς τον μοναδικό πιστωτή του και προστάτεψε τη μοναδική του κατοικία από την εκποίηση. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτών περιήλθε χωρίς δόλο σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, απορρίπτοντας τη σχετική ένταση δολιότητας του αντιδίκου. Ταυτόχρονα αναγνώρισε έξοδα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της συζύγου του συνολικού ποσού 1100,00€ μηνιαίως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, οι οποίες είναι αυξημένες, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας τους. Με δεδομένο ότι το μηνιαίο τους οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο ποσό 1485,00€ μηνιαίως, προερχόμενο αποκλειστικά από τη σύνταξη του αιτούντος, διατάχθηκαν για τα πρώτα πέντε (5) έτη της ρύθμισης καταβολές 385,00€ μηνιαίως και για τα επόμενα επτά έτη της ρύθμισης καταβολές 366,45€ μηνιαίως. Στο τέλος της δωδεκαετίας ο πελάτης μας θα έχει καταβάλλει το ποσό των 59.990€ περίπου έναντι της συνολικής του οφειλής ποσού 108.624,07€. Το κούρεμα δηλαδή που επιτεύχθηκε ανήλθε σε ποσοστό 45% περίπου.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Αίτηση Έκπτωσης Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 1851/2019 Ειρ Θεσ (Αίτηση Έκπτωσης)

Αίτηση Έκπτωσης από τον Νόμο Κατσέλη τράπεζας κατά δανειολήπτη, λόγω καθυστέρησης καταβολής των δόσεων της διαταχθείσας ρύθμισης για περισσότερο από τρεις μήνες. Η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας (μείωση εισοδήματος), που δικαιολογεί τη μη τήρηση της ρύθμισης. Απορρίπτει την αίτηση έκπτωσης.

Η παρακάτω υπόθεση αφορά τον πρώτο πελάτη μας που υπήχθη στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη το 2012 με αρχική συνολική οφειλή 185.000€ (προερχόμενη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) και κούρεμα επί αυτής 60% περίπου. Ήταν η πρώτη αίτηση υπερχρεωμένων νοικοκυριών που είχε καταθέσει το γραφείο μας τον Ιούνιο του 2011.

Επειδή ο πελάτης μας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πλήρως στις καταβολές που ορίστηκαν με τη δικαστική απόφαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, μία από τις πιστώτριες κατέθεσε εναντίον του Αίτηση Έκπτωσης τον Μάρτιο του 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 του Ν. 3869/2010. Με την εν λόγω αίτηση ζήτησε να κηρυχθεί έκπτωτος ο πελάτης μας από τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του και να διαταχθεί η επαναφορά των απαιτήσεών της στο ύψος στο οποίο θα ανέρχονταν, αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη.

Διαβάστε την απόφαση Αίτησης Έκπτωσης

Απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 1765/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Τετραμελής οικογένεια με δύο τέκνα. Μικροέμπορος εμπειροτεχνίτης. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία, ποσοστά σε αγροτεμάχια και ΙΧΕ όχημα. Διατάσσονται καταβολές 40.003,20€ έναντι οφειλής 124.795,26€. Κούρεμα 70% περίπου.

Στην παρακάτω υπόθεση Νόμου Κατσέλη που χειρίστηκε το γραφείο μας άλλη μία τετραμελής οικογένεια διέσωσε την κύρια κατοικίας της από την εκποίηση και ρύθμισε τις οφειλές της με μικρές μηνιαίες δόσεις προς τους δανειστές της και υψηλό κούρεμα επί της συνολικής οφειλής της.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 447/2019 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου. Απαραίτητα Στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωσης. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με τη με αριθμό 447/22.04.2019 απόφασή της έκανε δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πελάτη μας Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο Διαγωνισμού Προμηθειών Δημοσίου, με την οποία προσβάλλαμε τη συμμετοχή της έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. Ειδικότερα, η ΑΕΠΠ δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η απλή δήλωση προμηθευτή, που εισέφερε στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο καθ’ ου Οικονομικός Φορέας, δεν έφερε όλα εκείνα τα στοιχεία για να θεωρηθεί ως «υπεύθυνη» με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με άμεση συνέπεια να υπάρχει αδυναμία καταλογισμού των ποινικών ευθυνών που επισύρει η τυχόν ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Περαιτέρω, αποφάνθηκε η ΑΕΠΠ ότι η δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας δεν αποδείχθηκε ούτε αν συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτήσεις του βουλγαρικού δικαίου, ούτε εάν στη βάσει της δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Διαβάστε την απόφαση της ΑΕΠΠ

Περισσότερα Άρθρα...

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!