Δραστηριότητα

Ανωνυμοποιημένες Αποφάσεις που Εκδόθηκαν από Δικαστήρια και Άλλες Αρχές σε Υποθέσεις που Χειριστήκαμε

  • Αρχική
  • Ποιοί είμαστε
  • Δραστηριότητα

Απόφαση 1167-1168/2021 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Εκδούσα Αρχή: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το Σύστημα δεν Αποτυπώνει τον Αριθμό Μηδέν (0) όταν τα Τελευταία Δυο Δεκαδικά Ψηφία ή το Τελευταίο Δεκαδικό Ψηφίο της Τιμής είναι ο Αριθμός Μηδέν (0). Η Αναθέτουσα Αρχή Φέρει την Ευθύνη Παραμετροποίησης και Σχεδιασμού του Ηλεκτρονικού Τόπου Υποβολής των Προσφορών Κατά τις Απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η Υποχρέωση Συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής με Τρία Δεκαδικά Ψηφία στην Ειδική Ηλεκτρονική Φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος Τίθεται από τη Διακήρυξη για Λόγους Σύγκρισης των Προσφορών και δεν Προβλέπεται Ρητώς Επί Ποινή Αποκλεισμού. Η Οικονομική Προσφορά του Προσφεύγοντα Υποβλήθηκε Νομίμως. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την Προβαλλόμενη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ορίζει την επιστροφή του Παραβόλου.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επιλύει τις διαφορές που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η εντολέας μας, έμπορος τροφίμων, συμμετείχε σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοτικής Αρχής. Η οικονομική προσφορά της εντολέα μας αποτυπώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για ορισμένα προϊόντα με λιγότερα από τρία δεκαδικά ψηφία, επειδή η πλατφόρμα αφαιρεί το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, όταν αυτό είναι μηδέν. Για τον λόγο αυτόν η οικονομική της προσφορά θεωρήθηκε ότι δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το δικηγορικό μας γραφείο κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ΑΕΠΠ έκρινε ότι η οικονομική προσφορά της εντολέα μας υποβλήθηκε νομίμως, καθώς δε έφερε ευθύνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αντιθέτως, έκρινε ότι η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη παραμετροποίησης και σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών κατά τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η προδικαστική μας προσφυγή έγινε δεκτή, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώθηκε η ορίστηκε η επιστροφή του παραβόλου της προσφυγής στην εντολέα μας.

Απόφαση 1345/2021 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Εκούσια Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Μικροέμπορος με κυλικείο. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση τη μοναδική κατοικία και το ΙΧΕ όχημα. Ρυθμίζει συνολική οφειλή 56.181,70€ με μηνιαίες καταβολές 150,00€ για 3 έτη (5.400,00€) για την απαλλαγή από τις οφειλές και με μηνιαίες καταβολές 119,60€ για 10 έτη (14.352,00€) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Θα καταβληθεί δηλαδή συνολικό ποσό 19.752,00€ έναντι αρχικής οφειλής 56.181,70€ (κούρεμα 65%).

Την αίτηση για την υπαγωγή της εντολέα μας στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη ασκήσαμε το έτος 2015 και δικάστηκε το 2021 - έξι χρόνια αργότερα. Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, το αποτέλεσμα μας αποζημίωσε για τη μεγάλη αναμονή. Η αίτησή μας έγινε δεκτή. Οι οφειλές της αιτούσας ρυθμίστηκαν με ένα γενναίο κούρεμα 65% και μηνιαίες καταβολές στις οποίες μπορούσε να ανταποκριθεί και η μοναδική της κατοικία διασώθηκε από την εκποίηση.

Απόφαση 27/2021 ΕιρΒασ (Νόμος Κατσέλη)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Βασιλικών
Διαδικασία: Εκούσια Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Μακροχρόνια άνεργος – υποαπασχολούμενος λογιστής με τετραμελή οικογένεια. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση το ΙΧΕ της οικογένειας. Απορρίπτει ενστάσεις δόλου, αοριστίας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Ρυθμίζει συνολική οφειλή 105.244,51€ με 48 μηνιαίες καταβολές των 200,00€ (9.600,00€) (κούρεμα 91%).

Η παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη αποτελεί το επιστέγασμα μίας προσπάθειας 9 ετών, καθώς η αίτηση ρύθμισης των οφειλών κατατέθηκε το 2012 και η απόφαση εκδόθηκε το 2021. Ειδικότερα, αν και η αίτηση συζητήθηκε το έτος 2014, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν κατά τόπο αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση και την παρέπεμψε στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών. Έτσι κατατέθηκε κλήση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών το έτος 2015 που εν τέλει συζητήθηκε στα τέλη του 2019, η δε οριστική απόφαση εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

Η υπόθεση αφορά μακροχρόνια άνεργο / υποαπασχολούμενο λογιστή με συνολική οφειλή από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 105.244,51€, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών των πιστωτών που εκδόθηκαν το έτος 2011. Οι συγκεκριμένες οφειλές έπαψαν να τοκίζονται από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης του Νόμου Κατσέλη, επειδή δεν ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια (π.χ. με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης) σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ύψος τους κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης με τους τόκους θα ήταν υπερδιπλάσιο από αυτό του 2011, δηλαδή περισσότερα από 200.000€.

Απόφαση 4323/2020 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Εκούσια Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Ζευγάρι υποαπασχολούμενων ανέργων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση το διαμέρισμα κυριότητας της αιτούσας που χρησιμεύει ως οικογενειακή οικία. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος (εγγυητή) με καταβολές συνολικού ποσού 3.600,00€ και της αιτούσας (οφειλέτιδας) με καταβολές συνολικού ποσού 30.000,00€ έναντι συνολικής οφειλής 66.347,97€ (κούρεμα 95% περίπου και 55% περίπου αντίστοιχα).

Το ζευγάρι – πελάτες μας του οποίου τα χρέη ρυθμίστηκαν με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη ήταν άνεργοι υποαπασχολούμενοι, η σύζυγος ως καθαρίστρια σε οικίες και ο σύζυγος ως εργάτης σε φορτοεκφορτώσεις. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά τους από τις προαναφερθείσες πηγές ανερχόταν σε 820,00€. Η οικογένεια διάθετε δύο ανήλικα τέκνα. Η μοναδική οφειλή τους, ύψους 66.347,97€, προέρχονταν από τη σύμβαση του στεγαστικού τους δανείου, στην οποία δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν από το έτος 2013, λόγω της απώλειας της εργασίας τους.

Απόφαση 2/2020 ΔιαιτΔικΘεσ (Μισθοί Αθλητή)

Εκδούσα Αρχή: Διαιτητικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Διαιτησία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Διεθνής Διαιτησία. Σύμβαση Ερασιτέχνη Αθλητή και Αθλητικού Συλλόγου. Η σύμβαση δεν είναι ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών αλλά ιδιόμορφη. Η πανδημία COVID-19 συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Δέχεται εν μέρει το αίτημα του αιτούντος. Διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθών για το κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος χρονικό διάστημα μειωμένων κατά 30%.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης με την κατωτέρω απόφασή του Διεθνούς Διαιτησίας έκρινε ότι η πανδημία COVID-19 είναι λόγος ανωτέρας βίας, που απαλλάσσει εν μέρει τους συμβαλλόμενους από την υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Στην κατωτέρω υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο, ερασιτέχνης αθλητής κίνησε τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς του με τον αθλητικό σύλλογο που του όφειλε μισθούς σε διαιτησία. Αξιώθηκαν μισθοί για το προ της καραντίνας χρονικό διάστημα, για το διάστημα της καραντίνας, αλλά και αυτό από το πέρας της καραντίνας μέχρι το τέλος της σεζόν, οπότε και έπρεπε να ολοκληρωθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στη σύμβαση που συνυπέγραψαν ο αθλητής με τον σύλλογο υπήρχε ο όρος της υποχρεωτικής επίλυσης κάθε διαφοράς που θα προέκυπτε από αυτή από το διαιτητικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή του ελληνικού δικαίου.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.