Αποφάσεις Δικαστηρίων και άλλων Δημοσίων Αρχών που εκδόθηκαν σε υποθέσεις που χειριστήκαμε για πελάτες μας

Αίτηση Έκπτωσης Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 1851/2019 Ειρ Θεσ (Αίτηση Έκπτωσης)

Αίτηση Έκπτωσης από τον Νόμο Κατσέλη τράπεζας κατά δανειολήπτη, λόγω καθυστέρησης καταβολής των δόσεων της διαταχθείσας ρύθμισης για περισσότερο από τρεις μήνες. Η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας (μείωση εισοδήματος), που δικαιολογεί τη μη τήρηση της ρύθμισης. Απορρίπτει την αίτηση έκπτωσης.

Η παρακάτω υπόθεση αφορά τον πρώτο πελάτη μας που υπήχθη στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη το 2012 με αρχική συνολική οφειλή 185.000€ (προερχόμενη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) και κούρεμα επί αυτής 60% περίπου. Ήταν η πρώτη αίτηση υπερχρεωμένων νοικοκυριών που είχε καταθέσει το γραφείο μας τον Ιούνιο του 2011.

Επειδή ο πελάτης μας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πλήρως στις καταβολές που ορίστηκαν με τη δικαστική απόφαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, μία από τις πιστώτριες κατέθεσε εναντίον του Αίτηση Έκπτωσης τον Μάρτιο του 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 του Ν. 3869/2010. Με την εν λόγω αίτηση ζήτησε να κηρυχθεί έκπτωτος ο πελάτης μας από τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του και να διαταχθεί η επαναφορά των απαιτήσεών της στο ύψος στο οποίο θα ανέρχονταν, αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη.

Διαβάστε την απόφαση Αίτησης Έκπτωσης

Απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 1765/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Τετραμελής οικογένεια με δύο τέκνα. Μικροέμπορος εμπειροτεχνίτης. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία, ποσοστά σε αγροτεμάχια και ΙΧΕ όχημα. Διατάσσονται καταβολές 40.003,20€ έναντι οφειλής 124.795,26€. Κούρεμα 70% περίπου.

Στην παρακάτω υπόθεση Νόμου Κατσέλη που χειρίστηκε το γραφείο μας άλλη μία τετραμελής οικογένεια διέσωσε την κύρια κατοικίας της από την εκποίηση και ρύθμισε τις οφειλές της με μικρές μηνιαίες δόσεις προς τους δανειστές της και υψηλό κούρεμα επί της συνολικής οφειλής της.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 447/2019 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου. Απαραίτητα Στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωσης. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με τη με αριθμό 447/22.04.2019 απόφασή της έκανε δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πελάτη μας Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο Διαγωνισμού Προμηθειών Δημοσίου, με την οποία προσβάλλαμε τη συμμετοχή της έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. Ειδικότερα, η ΑΕΠΠ δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η απλή δήλωση προμηθευτή, που εισέφερε στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο καθ’ ου Οικονομικός Φορέας, δεν έφερε όλα εκείνα τα στοιχεία για να θεωρηθεί ως «υπεύθυνη» με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με άμεση συνέπεια να υπάρχει αδυναμία καταλογισμού των ποινικών ευθυνών που επισύρει η τυχόν ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Περαιτέρω, αποφάνθηκε η ΑΕΠΠ ότι η δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας δεν αποδείχθηκε ούτε αν συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτήσεις του βουλγαρικού δικαίου, ούτε εάν στη βάσει της δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Διαβάστε την απόφαση της ΑΕΠΠ

Μονογονεϊκή Οικογένεια στα Υπερχρεωμένα

Απόφαση 501/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Μονογονεϊκή oικογένεια χαμηλού εισοδήματος με δύο ανήλικα τέκνα. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσονται καταβολές 40.800,00€ έναντι 78.385,71€ οφειλής. Κούρεμα 48% περίπου.

Με την παρακάτω απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δέχθηκε την αίτηση της πελάτισσάς μας για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η αιτούσα μεγαλώνει τα ανήλικα τέκνα της, ετών 17 και 3, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους πατέρες τους. Η ίδια τελεί σε καθεστώς παρατεταμένης ανεργίας, βιοποριζόμενη με επιδόματα και τα χρήματα που αποκερδαίνει από την περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ως οικιακή βοηθός. Η οφειλή της, ύψους 78.385,71€, προέρχεται αποκλειστικά από το στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κατοικίας της.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 3829/2018 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο τέκνο. Αιτούσα ιδιωτική υπάλληλος με μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.400,00€. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσει καταβολές 51.289,60€ έναντι συνολικής οφειλής από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 58.489,60€.

Η παρακάτω υπόθεση νόμου Κατσέλη αφορά δανειολήπτρια πελάτισσά μας, ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη με δύο τέκνα, τα οποία μεγάλωνε χωρίς την οικονομική στήριξη του πρώην συζύγου της. Οι οφειλές της προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια, τις δόσεις των οποίων αδυνατούσε να αποπληρώσει.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Περισσότερα Άρθρα...

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!