Στον τομέα αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων των οποίων εκπροσωπήσαμε τους πελάτες μας με επιτυχία.

Απόφαση 447/2019 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου. Απαραίτητα Στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωσης. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με τη με αριθμό 447/22.04.2019 απόφασή της έκανε δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πελάτη μας Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο Διαγωνισμού Προμηθειών Δημοσίου, με την οποία προσβάλλαμε τη συμμετοχή της έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. Ειδικότερα, η ΑΕΠΠ δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η απλή δήλωση προμηθευτή, που εισέφερε στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο καθ’ ου Οικονομικός Φορέας, δεν έφερε όλα εκείνα τα στοιχεία για να θεωρηθεί ως «υπεύθυνη» με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με άμεση συνέπεια να υπάρχει αδυναμία καταλογισμού των ποινικών ευθυνών που επισύρει η τυχόν ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Περαιτέρω, αποφάνθηκε η ΑΕΠΠ ότι η δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας δεν αποδείχθηκε ούτε αν συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτήσεις του βουλγαρικού δικαίου, ούτε εάν στη βάσει της δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Διαβάστε την απόφαση της ΑΕΠΠ

Μονογονεϊκή Οικογένεια στα Υπερχρεωμένα

Απόφαση 501/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Μονογονεϊκή oικογένεια χαμηλού εισοδήματος με δύο ανήλικα τέκνα. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσονται καταβολές 40.800,00€ έναντι 78.385,71€ οφειλής. Κούρεμα 48% περίπου.

Με την παρακάτω απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δέχθηκε την αίτηση της πελάτισσάς μας για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η αιτούσα μεγαλώνει τα ανήλικα τέκνα της, ετών 17 και 3, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους πατέρες τους. Η ίδια τελεί σε καθεστώς παρατεταμένης ανεργίας, βιοποριζόμενη με επιδόματα και τα χρήματα που αποκερδαίνει από την περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ως οικιακή βοηθός. Η οφειλή της, ύψους 78.385,71€, προέρχεται αποκλειστικά από το στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κατοικίας της.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 3829/2018 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο τέκνο. Αιτούσα ιδιωτική υπάλληλος με μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.400,00€. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσει καταβολές 51.289,60€ έναντι συνολικής οφειλής από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 58.489,60€.

Η παρακάτω υπόθεση νόμου Κατσέλη αφορά δανειολήπτρια πελάτισσά μας, ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη με δύο τέκνα, τα οποία μεγάλωνε χωρίς την οικονομική στήριξη του πρώην συζύγου της. Οι οφειλές της προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια, τις δόσεις των οποίων αδυνατούσε να αποπληρώσει.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Αίτηση συνταξιούχων Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 6514/2017 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Κοινή αίτηση Νόμου Κατσέλη συνταξιούχων συζύγων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων με συνολικές καταβολές 17.007,60€ για έκαστο εξ αυτών, που καλύπτουν τόσο τη ρύθμιση για την απαλλαγή από τις οφειλές, καθώς και ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Κούρεμα 70% περίπου επί της οικογενειακής οφειλής (συνολική οφειλή του συζύγου 122.152,06€ και της συζύγου 131.809,96€).

Η κατωτέρω απόφαση υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφορά πελάτες μας συνταξιούχους δανειολήπτες, πρώην μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους (ναυτικός, μοντελίστ). Ο μεγαλύτερος όγκος της οφειλής τους προερχόταν από στεγαστικά δάνεια, που έλαβαν για την αγορά και εξοπλισμό της μοναδικής τους κατοικίας. Ειδικότερα, οι κοινές οφειλές τους από τα στεγαστικά δάνεια ανέρχονταν σε 126.044,60€ και περαιτέρω όφειλαν ξεχωριστά σε πιστωτικές κάρτες ο σύζυγος 907,46€ και η σύζυγος 10.565,36€. Με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση διατάχθηκε για την απαλλαγή τους από τις οφειλές να καταβάλλουν το ποσό των 80,00€ έκαστος κάθε μήνα για πέντε έτη, δηλαδή 4800,00€ ο καθένας ή 9.600,00€ ως οικογένεια συνολικά. Για τη δε διάσωση της κύριας κατοικίας τους από την εκποίηση ορίστηκαν καταβολές 101,73€ γα έκαστο μηνιαίως για δέκα χρόνια, δηλαδή 12.207,60€ συνολικά για τον καθένα, ήτοι 24.415,20€ ως οικογένεια. Ταυτόχρονα, από την κατάθεση της αίτησής τους για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη μέχρι και τη συζήτηση αυτής είχαν καταβάλλει το συνολικό ποσό των 3.060,00€, το οποίο και προσμετρήθηκε στις καταβολές για την εξαίρεση της κατοικίας τους από τη ρευστοποίηση.

Οι αντίδικες πιστώτριες εταιρείες προέβαλαν με τις προτάσεις τους την ένσταση αοριστίας της αίτησης Ν. 3869/2010, την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, καθώς και την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, οι οποίες και απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο.

Η δικαστική απόφαση χαροποίησε τόσο εμάς, όσο και τους πελάτες μας, εφόσον θα τους επιτρέψει να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με οικονομική ασφάλεια και ηρεμία.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Απόφαση 93/2017 Επ Αρ 152 ΑΔΜΘ (Διαγωνισμός Δημοσίου)

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Δέχεται την Προσφυγή του άρθρου 151 Ν. 3463/2006. Ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ.

Η έκπτωση μετά την ανάθεση της προμήθειας σε ένα διαγωνισμό δημοσίου μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία στον οικονομικό φορέα, που συνίσταται αφενός στη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου και αφετέρου στη ματαίωση της πληρωμής του από την αναθέτουσα αρχή, λόγω μη εκτέλεσης της προμήθειας. Επιπλέον, μπορεί να πλήξει τη φήμη και την αξιοπιστία του, καθώς και να οδηγήσει στον αποκλεισμό του από συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η κατωτέρω απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς επιτυχημένων ενεργειών με σκοπό την αποτροπή της κήρυξης έκπτωτου του πελάτη μας στα πλαίσια ενός διαγωνισμού για την προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων σε μεγάλο περιφερειακό Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αν και η εκτέλεση της προμήθειας ανατέθηκε αρχικά στον πελάτη μας, εντούτοις, λόγω καθυστέρησης κατά την παράδοση των πραγμάτων, που δεν οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, κινδύνεψε να κηρυχθεί έκπτωτος και απευθύνθηκε στο γραφείο μας κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Διαβάστε την απόφαση της Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2016

Περισσότερα Άρθρα...

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!