Αποφάσεις Δικαστηρίων και άλλων Δημοσίων Αρχών που εκδόθηκαν σε υποθέσεις που χειριστήκαμε για πελάτες μας

Νόμος Κατσέλη - Άνεργοι

Απόφαση 4323/2020 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Ζευγάρι υποαπασχολούμενων ανέργων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση το διαμέρισμα κυριότητας της αιτούσας που χρησιμεύει ως οικογενειακή οικία. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος (εγγυητή) με καταβολές συνολικού ποσού 3.600,00€ και της αιτούσας (οφειλέτιδας) με καταβολές συνολικού ποσού 30.000,00€ έναντι συνολικής οφειλής 66.347,97€ (κούρεμα 95% περίπου και 55% περίπου αντίστοιχα).

Το ζευγάρι – πελάτες μας του οποίου τα χρέη ρυθμίστηκαν με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη ήταν άνεργοι υποαπασχολούμενοι, η σύζυγος ως καθαρίστρια σε οικίες και ο σύζυγος ως εργάτης σε φορτοεκφορτώσεις. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά τους από τις προαναφερθείσες πηγές ανερχόταν σε 820,00€. Η οικογένεια διάθετε δύο ανήλικα τέκνα. Η μοναδική οφειλή τους, ύψους 66.347,97€, προέρχονταν από τη σύμβαση του στεγαστικού τους δανείου, στην οποία δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν από το έτος 2013, λόγω της απώλειας της εργασίας τους.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Απόφαση Διαιτησίας

Απόφαση 2/2020 Διαιτ Δικ Θεσ (Μισθοί Αθλητή)

Διεθνής Διαιτησία. Σύμβαση Ερασιτέχνη Αθλητή και Αθλητικού Συλλόγου. Η σύμβαση δεν είναι ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών αλλά ιδιόμορφη. Η πανδημία COVID-19 συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Δέχεται εν μέρει το αίτημα του αιτούντος. Διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθών για το κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος χρονικό διάστημα μειωμένων κατά 30%.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης με την κατωτέρω απόφασή του Διεθνούς Διαιτησίας έκρινε ότι η πανδημία COVID-19 είναι λόγος ανωτέρας βίας, που απαλλάσσει εν μέρει τους συμβαλλόμενους από την υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Στην κατωτέρω υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο, ερασιτέχνης αθλητής κίνησε τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς του με τον αθλητικό σύλλογο που του όφειλε μισθούς σε διαιτησία. Αξιώθηκαν μισθοί για το προ της καραντίνας χρονικό διάστημα, για το διάστημα της καραντίνας, αλλά και αυτό από το πέρας της καραντίνας μέχρι το τέλος της σεζόν, οπότε και έπρεπε να ολοκληρωθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στη σύμβαση που συνυπέγραψαν ο αθλητής με τον σύλλογο υπήρχε ο όρος της υποχρεωτικής επίλυσης κάθε διαφοράς που θα προέκυπτε από αυτή από το διαιτητικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή του ελληνικού δικαίου.

Διαβάστε την απόφαση Διαιτησίας

Αγωγή Απόδοσης Ωφελημάτων

Απόφαση 10908/2019 Μον Πρωτ Θεσ (Απόδοση Ωφελημάτων)

Αγωγή Απόδοσης Ωφελημάτων που έχουν εξαχθεί από παράνομη χρήση του μισθίου. Απορρίπτει την αγωγή, λόγω νόμιμης νομής του μισθίου από την εναγομένη.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση απορρίφθηκε αγωγή κατά πελάτισσάς μας μισθώτριας εταιρείας με αίτημα την καταβολή υψηλού χρηματικού ποσού ως απόδοσης ωφελημάτων για χρήση τμήματος του μισθίου, που, λόγω προφανούς παραδρομής της εκμισθώτριας, ανεγράφη εσφαλμένα το εμβαδόν του στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η πελάτισσά μας μίσθωσε ένα διαιρετό χώρο βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 2.150 τ.μ. περίπου, του οποίου εντούτοις το εμβαδόν αποτυπώθηκε από υπαιτιότητά της στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μικρότερο (1.400 τ.μ. περίπου). Θεωρώντας ότι η μισθώτρια έκανε παράνομα χρήση των επιπλέον 750 τ.μ. περίπου, άσκησε σε βάρος της αγωγή με την οποία ζητούσε να της αποδώσει το ποσό που ωφελήθηκε από την παράνομη χρήση του χώρου των 750 τ.μ. και θα κατέβαλε, αν πραγματικά είχε μισθώσει τον συγκεκριμένο ή άλλον όμοιο χώρο (αγωγή απόδοσης ωφελημάτων). Ζητήθηκε δηλαδή με την αγωγή η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μισθώτρια και θα υποβαλλόταν αν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην εξοικονόμηση της σχετικής δαπάνης για τα μισθώματα.

Διαβάστε την απόφαση Απόδοσης Ωφελημάτων

Ασφαλιστικά Μέτρα για Γάβγισμα Σκύλου

Απόφαση 232/2019 Ειρ Θεσ (Γάβγισμα Σκύλων)

Ηχορύπανση από γάβγισμα σκύλων που παραμένουν στο μπαλκόνι διαμερίσματος. Ασφαλιστικά μέτρα κατοχής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τα σκυλιά του από όλα τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η παραμονή των σκύλων στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους προκαλεί ψυχολογικό στρες που εκδηλώνεται με γάβγισμα. Όταν πλέον η ηχορύπανση υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού και ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ευζωίας, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Με τη δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε για πελάτη μας, ένοικος πολυκατοικίας υποχρεώθηκε σε απομάκρυνση των σκύλων του από τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του. Για κάθε δε παράβαση της απόφασης θα του επιβάλλεται χρηματική ποινή 300,00€ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός.

Διαβάστε την απόφαση για το Γάβγισμα Σκύλων

Συνταξιούχοι στο Νόμο Κατσέλη

Απόφαση 2432/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Συνταξιούχος στρατιωτικός με ένα πιστωτή. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία και το ΙΧΕ όχημα του αιτούντος. Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση ποσοστού 50% οικοπέδου με ισόγεια οικία. Ρυθμίζει τα χρέη με καταβολές 59.990€ έναντι οφειλής 108.624,07€. Κούρεμα 45% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη, πελάτης μας, συνταξιούχος στρατιωτικός, ρύθμισε τα χρέη του προς τον μοναδικό πιστωτή του και προστάτεψε τη μοναδική του κατοικία από την εκποίηση. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτών περιήλθε χωρίς δόλο σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, απορρίπτοντας τη σχετική ένταση δολιότητας του αντιδίκου. Ταυτόχρονα αναγνώρισε έξοδα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της συζύγου του συνολικού ποσού 1100,00€ μηνιαίως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, οι οποίες είναι αυξημένες, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας τους. Με δεδομένο ότι το μηνιαίο τους οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο ποσό 1485,00€ μηνιαίως, προερχόμενο αποκλειστικά από τη σύνταξη του αιτούντος, διατάχθηκαν για τα πρώτα πέντε (5) έτη της ρύθμισης καταβολές 385,00€ μηνιαίως και για τα επόμενα επτά έτη της ρύθμισης καταβολές 366,45€ μηνιαίως. Στο τέλος της δωδεκαετίας ο πελάτης μας θα έχει καταβάλλει το ποσό των 59.990€ περίπου έναντι της συνολικής του οφειλής ποσού 108.624,07€. Το κούρεμα δηλαδή που επιτεύχθηκε ανήλθε σε ποσοστό 45% περίπου.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Περισσότερα Άρθρα...

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!