Δραστηριότητα

Ανωνυμοποιημένες Αποφάσεις που Εκδόθηκαν από Δικαστήρια και Άλλες Αρχές σε Υποθέσεις που Χειριστήκαμε

Απόφαση 9515/2022 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή Επιμέλειας – Διατροφής, Επικοινωνίας Ανήλικου Τέκνου. Συνεκδίκαση με αγωγή Επιμέλειας και Επικοινωνίας. Δέχεται εν μέρει αγωγές. Προσδιορισμός έννοιας «συμφέρον τέκνου». Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επικοινωνία. Νομιμοποίηση.

Το Δικαστήριο δικαίωσε την εντολέα μας, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, για λογαριασμό της οποίας ασκήσαμε αγωγή κατά του πατέρα με αιτήματα: α) να της ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, β) να υποχρεωθεί ο πατέρας να της καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διατροφή του τέκνου τους το ποσό των 675,00€ μηνιαίως και γ) να καθοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο.

Απόφαση 4774/2022 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή Επιμέλειας, Διατροφής, Επικοινωνίας και Αλλαγής Τόπου Διαμονής Ανήλικου Τέκνου, γεννηθέντος εκτός γάμου. Συνεκδίκαση με αγωγή Ανάθεσης Γονικής Μέριμνας και Επικοινωνίας. Συνεπιμέλεια. Δέχεται εν μέρει τις αγωγές. Προσδιορισμός έννοιας «συμφέρον τέκνου». Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επικοινωνία (νομιμοποίηση): Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε υπόθεση εντολέα μας, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε η γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας (συνεπιμέλεια) του ανήλικου τέκνου από κοινού στους γονείς του και προσδιορίστηκε ως τόπος κατοικίας του η οικία της μητέρας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τη συνεπιμέλεια, δε θα αλλάξει η καθημερινότητα του τέκνου, το οποίο θα συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του στην οικία της. Το αίτημα του πατέρα για εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες των γονέων απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Ο πατέρας θα επικοινωνεί με το τέκνο στις ορισθείσες από το Δικαστήριο ημέρες και ώρες.

Απόφαση 586/2022 ΜΠρΘεσ (Διατροφή Ανηλίκου)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανήλικου τέκνου, επί διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων. Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ως «δυνάμεις» λογίζονται οι εν γένει οικονομικές δυνατότητες, τις οποίες, κατά τις αρχές της καλής πίστης διαθέτει ή είναι σε θέση να αναπτύξει ή να ποριστεί ο κάθε γονέας, με την κατάλληλη αξιοποίηση της περιουσίας του και της εκάστοτε δυνατότητός του για εργασία. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων μπορεί να συνυπολογίσει κάθε διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες τους καθώς και άλλες παροχές σε είδος, οι οποίες απορρέουν από τη συνοίκηση. Επικοινωνία. Νομιμοποίηση. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους. Η υποχρέωση αυτή, που είναι κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε στο πλαίσιο της συμβίωσης του γάμου, είτε σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης είτε σε περίπτωση διαζυγίου. Το ύψος της διατροφής του τέκνου καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της ζωής του. Ειδικότερα, αρχικά λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των γονέων και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Επισημαίνεται εντούτοις ότι τα Δικαστήρια δεν ικανοποιούν παράλογες αξιώσεις.

Απόφαση 20/2022 ΜΠρΚαρ (Διανομή Ακινήτου)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας
Διαδικασία: Τακτική Διαδικασία
Παραστάς Δικηγόρος: Βάιος Ντόκας

Αγωγή Διανομής Ακινήτου. Δέχεται την αγωγή. Διατάσσει διανομή δια εκποίησης του κοινού ακινήτου με πλειστηριασμό. Απορρίπτει ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής.

Η παρακάτω απόφαση διανομής ακινήτου θεωρούμε ότι συνιστά μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου, καθώς αφενός ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στον χειρισμό της και αφετέρου η εκπροσώπηση των αντιδίκων μας στο Δικαστήριο ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δόθηκε μία δυνατή μάχη στην οποία κάθε πλευρά χρησιμοποίησε όλα τα όπλα της, δηλαδή προσκομίστηκε κάθε έγγραφο και προβλήθηκε κάθε ισχυρισμός που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα επιχειρήματα και τις θέσεις κάθε πλευράς. Ακόμη και οι τεχνικές εκθέσεις των μηχανικών που εισφέρθηκαν από τους διαδίκους με τους φακέλους των προτάσεων (αν και εκ διαμέτρου αντίθετες) ήταν εξαιρετικά στοιχειοθετημένες επιστημονικά. Πριν αναφέρουμε όμως περισσότερα πράγματα για την υπόθεση, καλό θα ήταν να παραθέσουμε μερικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αγωγής διανομής γενικότερα.

Απόφαση 1167-1168/2021 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Εκδούσα Αρχή: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το Σύστημα δεν Αποτυπώνει τον Αριθμό Μηδέν (0) όταν τα Τελευταία Δυο Δεκαδικά Ψηφία ή το Τελευταίο Δεκαδικό Ψηφίο της Τιμής είναι ο Αριθμός Μηδέν (0). Η Αναθέτουσα Αρχή Φέρει την Ευθύνη Παραμετροποίησης και Σχεδιασμού του Ηλεκτρονικού Τόπου Υποβολής των Προσφορών Κατά τις Απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η Υποχρέωση Συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής με Τρία Δεκαδικά Ψηφία στην Ειδική Ηλεκτρονική Φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος Τίθεται από τη Διακήρυξη για Λόγους Σύγκρισης των Προσφορών και δεν Προβλέπεται Ρητώς Επί Ποινή Αποκλεισμού. Η Οικονομική Προσφορά του Προσφεύγοντα Υποβλήθηκε Νομίμως. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την Προβαλλόμενη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ορίζει την επιστροφή του Παραβόλου.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επιλύει τις διαφορές που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η εντολέας μας, έμπορος τροφίμων, συμμετείχε σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοτικής Αρχής. Η οικονομική προσφορά της εντολέα μας αποτυπώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για ορισμένα προϊόντα με λιγότερα από τρία δεκαδικά ψηφία, επειδή η πλατφόρμα αφαιρεί το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, όταν αυτό είναι μηδέν. Για τον λόγο αυτόν η οικονομική της προσφορά θεωρήθηκε ότι δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το δικηγορικό μας γραφείο κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ΑΕΠΠ έκρινε ότι η οικονομική προσφορά της εντολέα μας υποβλήθηκε νομίμως, καθώς δε έφερε ευθύνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αντιθέτως, έκρινε ότι η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη παραμετροποίησης και σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών κατά τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η προδικαστική μας προσφυγή έγινε δεκτή, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώθηκε η ορίστηκε η επιστροφή του παραβόλου της προσφυγής στην εντολέα μας.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.