Στον τομέα αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων των οποίων εκπροσωπήσαμε τους πελάτες μας με επιτυχία.

Αίτηση συνταξιούχων Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 6514/2017 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Κοινή αίτηση Νόμου Κατσέλη συνταξιούχων συζύγων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων με συνολικές καταβολές 17.007,60€ για έκαστο εξ αυτών, που καλύπτουν τόσο τη ρύθμιση για την απαλλαγή από τις οφειλές, καθώς και ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Κούρεμα 70% περίπου επί της οικογενειακής οφειλής (συνολική οφειλή του συζύγου 122.152,06€ και της συζύγου 131.809,96€).

Η κατωτέρω απόφαση υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφορά πελάτες μας συνταξιούχους δανειολήπτες, πρώην μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους (ναυτικός, μοντελίστ). Ο μεγαλύτερος όγκος της οφειλής τους προερχόταν από στεγαστικά δάνεια, που έλαβαν για την αγορά και εξοπλισμό της μοναδικής τους κατοικίας. Ειδικότερα, οι κοινές οφειλές τους από τα στεγαστικά δάνεια ανέρχονταν σε 126.044,60€ και περαιτέρω όφειλαν ξεχωριστά σε πιστωτικές κάρτες ο σύζυγος 907,46€ και η σύζυγος 10.565,36€. Με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση διατάχθηκε για την απαλλαγή τους από τις οφειλές να καταβάλλουν το ποσό των 80,00€ έκαστος κάθε μήνα για πέντε έτη, δηλαδή 4800,00€ ο καθένας ή 9.600,00€ ως οικογένεια συνολικά. Για τη δε διάσωση της κύριας κατοικίας τους από την εκποίηση ορίστηκαν καταβολές 101,73€ γα έκαστο μηνιαίως για δέκα χρόνια, δηλαδή 12.207,60€ συνολικά για τον καθένα, ήτοι 24.415,20€ ως οικογένεια. Ταυτόχρονα, από την κατάθεση της αίτησής τους για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη μέχρι και τη συζήτηση αυτής είχαν καταβάλλει το συνολικό ποσό των 3.060,00€, το οποίο και προσμετρήθηκε στις καταβολές για την εξαίρεση της κατοικίας τους από τη ρευστοποίηση.

Οι αντίδικες πιστώτριες εταιρείες προέβαλαν με τις προτάσεις τους την ένσταση αοριστίας της αίτησης Ν. 3869/2010, την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, καθώς και την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, οι οποίες και απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο.

Η δικαστική απόφαση χαροποίησε τόσο εμάς, όσο και τους πελάτες μας, εφόσον θα τους επιτρέψει να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με οικονομική ασφάλεια και ηρεμία.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Απόφαση 93/2017 Επ Αρ 152 ΑΔΜΘ (Διαγωνισμός Δημοσίου)

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Δέχεται την Προσφυγή του άρθρου 151 Ν. 3463/2006. Ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ.

Η έκπτωση μετά την ανάθεση της προμήθειας σε ένα διαγωνισμό δημοσίου μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία στον οικονομικό φορέα, που συνίσταται αφενός στη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου και αφετέρου στη ματαίωση της πληρωμής του από την αναθέτουσα αρχή, λόγω μη εκτέλεσης της προμήθειας. Επιπλέον, μπορεί να πλήξει τη φήμη και την αξιοπιστία του, καθώς και να οδηγήσει στον αποκλεισμό του από συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η κατωτέρω απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς επιτυχημένων ενεργειών με σκοπό την αποτροπή της κήρυξης έκπτωτου του πελάτη μας στα πλαίσια ενός διαγωνισμού για την προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων σε μεγάλο περιφερειακό Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αν και η εκτέλεση της προμήθειας ανατέθηκε αρχικά στον πελάτη μας, εντούτοις, λόγω καθυστέρησης κατά την παράδοση των πραγμάτων, που δεν οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, κινδύνεψε να κηρυχθεί έκπτωτος και απευθύνθηκε στο γραφείο μας κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Διαβάστε την απόφαση της Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2016

Επαναπροσδιορισμός καταβολών Νόμου Κατσέλη

Απόφαση 6020/2017 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Επαναπροσδιορισμός καταβολών Ν. 3869/2010. Διατάσσει καταβολές συνολικού ποσού 6.000,00€ έναντι οφειλών 122.445,00€ για τον πρώτο αιτούντα (κούρεμα 95% περίπου) και μηδενικές καταβολές έναντι οφειλών 118.163,72€ για τη δεύτερη αιτούσα (ολική διαγραφή οφειλών), χωρίς τον ορισμό νέας δικασίμου για επανεξέταση της οικονομικής τους δυνατότητας. Εξαιρεί την κύρια κατοικία της δεύτερης αιτούσας από την εκποίηση.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση υπερχρεωμένων νοικοκυριών επιτεύχθηκε μείωση της οφειλής για τον πρώτο αιτούντα σε ποσοστό 95% περίπου και ολική διαγραφή χρέους για τη δεύτερη αιτούσα με ταυτόχρονη διάσωση της κατοικίας της από τον πλειστηριασμό. Ειδικότερα, το δικηγορικό μας κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη για ένα ζευγάρι. Ο σύζυγος ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ, πρώην εργάτης του ιδιωτικού τομέα, και η σύζυγος μακροχρόνια άνεργη και περιστασιακά απασχολούμενη στον κλάδο του τουρισμού, συνήθως ως καμαριέρα ή καθαρίστρια. Οι οφειλές του συζύγου ανέρχονταν σε 122.445,00€ και της συζύγου σε 118.163,72€ και συνίσταντο σε ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείων προς τράπεζες, σε ορισμένα από τα οποία ήταν συνοφειλέτες. Το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν 900,00€ περίπου μηνιαίως και προέρχονταν αποκλειστικά από τη σύνταξη του συζύγου. Η σύζυγος δεν ελάμβανε κανένα επίδομα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε μακροχρόνια ανεργία.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Αποποίηση κληρονομιάς

Απόφαση 351Ε/2017 Ειρ Θεσ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Αποποίηση κληρονομιάς για ανήλικα τέκνα. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους γονείς να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την κληρονομιά του παππού τους.

Η αποποίηση κληρονομιάς λόγω χρεών είναι απαραίτητο να γίνεται όχι μόνο από τα τέκνα των κληρονομουμένων αλλά και από τα εγγόνια τους. Στο ερώτημα μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας χρειάζεται αποποίηση είναι αρμόδιος να απαντήσει ο δικηγόρος, που θα αναλάβει την υπόθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταθέσαμε αίτηση στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να αποποιηθούν οι γονείς για τα ανήλικα τέκνα τους την κληρονομιά, που επήχθη σε αυτά από τον παππού τους, ο οποίος απεβίωσε χωρίς διαθήκη. Το ενεργητικό της κληρονομιάς (επουσιώδους αξίας αγροί) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη σε τράπεζες και δημόσιο).

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Απόφαση 144/2017 Ειρ Βασ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την επαχθείσα σε αυτά κληρονομιά τους παππού τους.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους. Ο θάνατος χωρίς διαθήκη του κληρονομούμενου άφησε πίσω του μία κληρονομιά με χρέη, η οποία αρχικά περιήλθε στην κόρη του, η οποία εντούτοις την αποποιήθηκε. Υπήρχε λοιπόν κίνδυνος, εάν οι γονείς δεν προέβαιναν σε εμπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς, να καταστούν τα ανήλικα τέκνα κληρονόμοι του παππού τους. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα τέκνα με το παθητικό της κληρονομιάς, που ήταν μεγαλύτερο εν προκειμένω από το ενεργητικό, καταθέσαμε άμεσα αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας των τέκνων δεν ανήκε στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια με τον εν ζωή τόπο κατοικίας του κληρονομουμένου, η αποποίηση έγινε στο δικαστήριο της κληρονομιάς από συνεργάτη μας δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους γονείς των ανηλίκων.

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Περισσότερα Άρθρα...

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                        

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!