Skip to main content
Υποθέσεις

Ανωνυμοποιημένες Αποφάσεις που Εκδόθηκαν από Δικαστήρια και Άλλες Αρχές σε Υποθέσεις που Χειριστήκαμε

Απόφαση 6696/2024 ΜΠρΘεσ (Εναλλασσόμενη Κατοικία)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας, τόπου κατοικίας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκου τέκνου. Συνεκδικαζόμενες αιτήσεις γονέων. Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις. Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου από κοινού στους γονείς (συνεπιμέλεια) με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας. Απαγγέλλει στους γονείς προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ για κάθε παραβίαση του προγράμματος επικοινωνίας.

Η παρακάτω απόφαση είναι η δεύτερη πράξη μίας δικαστικής αντιδικίας που αφορά τη ρύθμιση των ζητημάτων της επιμέλειας, του τόπου κατοικίας, της διατροφής και της επικοινωνίας των γονέων με το ανήλικο τέκνο τους. Η απόφαση αποδεικνύει ότι η ρύθμιση της «εναλλασσόμενης κατοικίας» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την «ισόχρονη επικοινωνία του τέκνου με τους γονείς», παρά είναι ένας όρος που αναφέρεται περισσότερο στην ποιότητα / είδος της επικοινωνίας και λιγότερο στον κατανεμόμενο χρόνο μεταξύ των γονέων.

Απόφαση 4874/2024 ΜΠρΘεσ (Διόρθωση Αρχικής Κτηματολογικής Εγγραφής)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Εκουσία Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγραφή. Ακίνητο «αγνώστου ιδιοκτήτη». Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αντί της εσφαλμένης εγγραφής «άγνωστος Ιδιοκτήτης» να αναγραφεί ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού η αιτούσα.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία είναι αυτή που αφορά στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και ειδικότερα, όταν αυτός εμφανίζεται ως «άγνωστος». Για τη διόρθωση της εγγραφής αυτής πρέπει να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη εμπρόθεσμα αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο διατάσσει με δικαστική απόφαση τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αντί της εσφαλμένης εγγραφής «άγνωστος Ιδιοκτήτης» να αναγραφεί ως κύριος του ακινήτου ο αιτών.

Απόφαση 2934/2024 ΜΠρΘεσ (Επιμέλεια Τέκνου)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ανάθεσης αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανήλικου τέκνου και προσωρινού ορισμού τόπου διαμονής του. Συνεκδίκαση με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ανάθεσης αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανήλικου τέκνου, άλλως προσωρινής ρύθμισης επικοινωνίας μ' αυτό. Ρύθμιση των ζητημάτων της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου και της επικοινωνίας του με το γονέα, με τον οποίο αυτό δεν θα διαμένει, με συναινετικό διαζύγιο. Απορρίπτει αμφότερες αιτήσεις λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος των διαδίκων προς δικαστική ρύθμιση των εν λόγω ζητημάτων.

Η παρακάτω υπόθεση οικογενειακού δικαίου είναι μία από τις πιο «περίεργες» που μας έχουν απασχολήσει ποτέ. Ο εντολέας μας, πατέρας ενός δίχρονου κοριτσιού, είχε μακρόχρονη αντιδικία με τη σύζυγό του και μητέρα του τέκνου ως προς την επιμέλεια, τον ορισμό του τόπου κατοικίας του και την επικοινωνία με αυτό. Στο πλαίσιο της αντιδικίας αυτής, ασκήθηκαν οι παρακάτω συνεκδικασθείσες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του πατέρα και της μητέρας αντίστοιχα και μάλιστα εκδόθηκαν δύο προσωρινές διαταγές από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανέθεσαν την προσωρινή αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου στον εντολέα μας. Κάποια χρονική στιγμή που η αντιδικία είχε «καταλαγιάσει», οι διάδικοι ήρθαν σε συμφωνία ως προς τα ζητήματα του τέκνου και αποφάσισαν να λύσουν τον γάμο τους με συναινετικό διαζύγιο, όπερ και εγένετο. Για τον λόγο αυτό, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέα μας, Αθανάσιος Ρόζου, εμφανίστηκε στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της συζήτησης των αιτήσεων, προκειμένου να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, να δηλώσει ότι τα ζητήματα του τέκνου ρυθμίστηκαν με τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου και να την προσκομίσει στο Δικαστήριο προς ενημέρωσή του.

Απόφαση 785/2023 ΕιρΘεσ (Προσβολή Προσωπικότητας)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Τακτική Διαδικασία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Προσβολή προσωπικότητας στην ειδικότερη έκφανση της τιμής και της υπόληψης. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των παράνομων πράξεων από τον εναγόμενο. Απορρίπτει αγωγή.

Στην παρακάτω υπόθεση το Δικαστήριο δικαίωσε τον εντολέα μας απορρίπτοντας αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του με αίτημα αποζημίωση για τη φερόμενη τέλεση των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της ψευδούς καταμήνυσης.

Απόφαση 297/2023 ΕιρΘεσ (Γάβγισμα Σκύλων)

Εκδούσα Αρχή: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Γάβγισμα σκύλων. Παραμονή σκύλων στα μπαλκόνια διαμερίσματος και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Ασφαλιστικά μέτρα διατάραξης νομής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει την καθ' ης η αίτηση να περιορίζει κατά τις ώρες κοινής ησυχίας τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που διατηρεί εντός του διαμερίσματός της.

Στην εν λόγω υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, ο εντολέας μας διέμενε με την οικογένειά του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Σε παραδιπλανή πολυκατοικία διέμενε η αντίδικος, που είχε στην κυριότητά της τρεις σκύλους μεσαίου μεγέθους. Τα ζώα παρέμεναν στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής (αύλιος χώρος και ταράτσα) και στα μπαλκόνια του διαμερίσματος της αντιδίκου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας, προκαλώντας μεγάλη όχληση στη γειτονιά με τα γαβγίσματά τους.