Απλά Νομικά

Ένας υδραυλικός επισκευάζει το σύστημα αποχέτευσης ενός νυπτήρα.

Μίσθωση κατοικίας: Πραγματικά ελαττώματα μισθίου – Δικαιώματα μισθωτή: Μη καταβολή ενοικίου, αποζημίωση, καταγγελία μίσθωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 578 ΑΚ, που εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις (άρθρ. 44 π.δ. 34/1995), συνάγεται ότι με τη διαρκή σύμβαση της μίσθωσης ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση. Επίσης έχει υποχρέωση όχι μόνο να παραδώσει το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση, αλλά και να το διατηρεί κατάλληλο για τη χρήση αυτή σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούμενος σε άρση των πραγματικών του ελαττωμάτων και σε αποκατάσταση των συμφωνημένων ιδιοτήτων που λείπουν.

Διαβάστε Περισσότερα

Ένας κοστουμαρισμένος κύριος κρατάει στο ένα χέρι ένα ζευγάρι κλειδιά και στο άλλο μία σύμβαση leasing.

Η σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)

Με το Ν 1665/1986 "Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης" (ΦΕΚ Α' 194) δημιουργήθηκε και στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για την εισαγωγή και ανάπτυξη στη χώρα του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), ο οποίος έχει τύχει ευρύτατης αναπτύξεως στο εξωτερικό, λόγω κυρίως της πρακτικής σημασίας του στις διαμορφούμενες συνθήκες της σύγχρονης οικονομικής ζωής. Ειδικότερα, με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο ανώνυμες εταιρίες που έχουν αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια των εργασιών του άρθρου 1, έχουν συσταθεί κατόπιν ειδικής αδείας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έχουν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών (άρθρο 2 παρ. 2).

Διαβάστε Περισσότερα

Ένας υπάλληλος εισπρακτικής εταιρίας ετοιμάζεται να τηλεφωνήσει σε έναν οφειλέτη τράπεζας.

Εισπρακτικές Εταιρείες: Το νεότερο νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους

Ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (πρώην Εισπρακτικές Εισπρακτικές Εταιρείες) ορίζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται κατωτέρω. Οι αρχές αυτές, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στον Ν. 3758/2009 («Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις») τροποποιήθηκαν μερικώς με τον τελευταίο 4038/2012 («Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-215») και έχουν ως εξής:

Διαβάστε Περισσότερα

Ένας δικηγόρος με κοστούμι σου φωνάζει με παρατεταμένο τον δείκτη της παλάμης του.

Ν. 3869/2010: Οι ενστάσεις των τραπεζών στο δικαστήριο

Οι τράπεζες με την απόφαση υπαγωγής του δανειολήπτη στο Ν. 3869/2010 υποχρεώνονται συνήθως σε μεγάλο κούρεμα της απαίτησής τους. Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη ζημία που θα υποστούν, επικαλούνται στο Δικαστήριο μία σειρά από ενστάσεις, με τις οποίες επιδιώκουν την απόρριψη της αίτησης. Οι ενστάσεις αυτές προτείνουν την έλλειψη άλλοτε των τυπικών και άλλοτε των ουσιαστικών προϋποθέσεων, που πρέπει να συντρέχουν για υπαχθεί ο οφειλέτης στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ειδικότερα, οι συνηθέστερες από τις ενστάσεις αυτές είναι οι κάτωθι: 

Διαβάστε Περισσότερα

Δύο χέρια κρατούν μία μονοκατοικία σε μινιατούρα προστατεύοντάς την

Ν. 3869/2010: Η προστασία της μοναδικής κατοικίας κατά τη διάρκεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Ο σκοπός του νομοθέτη κατά τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι να προστατεύεται η μοναδική κατοικία του οφειλέτη κατ' αρχήν προσωρινά, από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές, μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής, αλλά και οριστικά, εφόσον γίνει η αίτηση δεκτή, με διακανονισμό των οφειλών του για χρονικό διάστημα που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε είκοσι έτη. 

Εντούτοις, σημαντική παράλειψη του νόμου συνιστά η απουσία πρόβλεψης για την προστασία της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία αρχίζει με την εγχείριση στην δανείστρια τράπεζα της αίτησης για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών και τελειώνει με την κατάθεση και επίδοση της αίτησης για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές στο Ειρηνοδικείο.

Διαβάστε Περισσότερα

Μία οικογένεια αποτελούμενη από 2 γονείς και 2 ανήλικα τέκνα προστατεύονται από την βροχή κάτω από την οικογενειακή στέγη.

Η οικογενειακή στέγη (Η προστασία της οικογενειακής στέγης κατά τη διάσταση των συζύγων, μετά το διαζύγιο και μετά το θάνατο του συζύγου - δικαιούχου)

Οικογενειακή στέγη είναι το ακίνητο (μονοκατοικία, διαμέρισμα ή άλλος ανάλογος χώρος) που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των συζύγων ανεξάρτητα από το αν ανήκει στον ένα ή και στους δύο συζύγους ή σε τρίτο. Ως κύρια διαμονή νοείται ο πραγματικός χώρος στον οποίο οι σύζυγοι αναπτύσσουν την κοινή συζυγική τους δραστηριότητα ανεξάρτητα από την έννομη σχέση που τους συνδέει με το ακίνητο. Η οικογενειακή στέγη διαρκεί από τη σύναψη του γάμου μέχρι τη λύση του και προσδιορίζεται κατά τη συμβίωση από τους ίδιους τους συζύγους στο πλαίσιο των άρθρων 1386 και 1387 του ΑΚ (Αστικού Κώδικα).

Διαβάστε Περισσότερα

Δωρεά: Ένα χέρι προσφέρει μερικά νομίσματα σε ένα άλλο χέρι

Η δωρεά

Σύμφωνα με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα «η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, εάν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα».

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη δωρεά είναι ο δωρητής από τη μία πλευρά και ο δωρεοδόχος από την άλλη.

Η δωρεά είναι σύμβαση ετεροβαρής, δηλαδή δημιουργεί υποχρέωση μόνο στον δωρητή, ο οποίος με την κατάρτιση της σύμβασης της δωρεάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον δωρεοδόχο ένα περιουσιακό του στοιχείο, με αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του δωρεοδόχου και τη μείωση της περιουσίας του δωρητή.

Διαβάστε Περισσότερα

Μία μητέρα κρατά στην αγκαλιά της το ολίγων ημερών μωρό της.

Η παρένθετη μητέρα

Σε συνταγματικό επίπεδο, το δικαίωμα της αναπαραγωγής βρίσκει την κατοχύρωσή του στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα με βάση την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του να αποκτήσει απογόνους σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Κατά συνέπεια η προσφυγή στις ιατρικές μεθόδους, προκειμένου να αποκτηθούν τέκνα, εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του Συντάγματος, αρκεί η άσκηση του δικαιώματος της αναπαραγωγής να μην προσκρούει σε δικαιώματα άλλων, να μην παραβιάζει το Σύνταγμα και να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

Διαβάστε Περισσότερα

Δύο σύζυγοι τραβούν ένα σχοινί από τη μία πλευρά ο καθένας με όλη τους τη δύναμη

Η διεκδίκηση συζυγικής περιουσίας μετά το διαζύγιο

Τις περισσότερες φορές ένα διαζύγιο κατ' αντιδικία ακολουθεί ένας αγώνας των συζύγων να διεκδικήσει ο καθένας από την περιουσία του άλλου το μέρος που πιστεύει ότι του αναλογεί, εφόσον υπήρξε αύξηση της περιουσίας αυτής κατά τη διάρκεια του γάμου και συνετέλεσε και ο ίδιος ο διεκδικών στην αύξηση αυτή.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτής της περιουσίας, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται δε ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η αγωγή που ασκείται στην περίπτωση αυτή ονομάζεται αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

Σύγχονος Οδηγός για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη0

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Δεύτερη ευκαιρία

Εμπειρία και γνώση στο κληρονομικό δίκαιο

Αποφάσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874