Στον τομέα αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων των οποίων εκπροσωπήσαμε τους πελάτες μας με επιτυχία.

Απόφαση 741Ε/2017 Ειρ Θεσ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Άδεια για αποποίηση κληρονομιάς χωρίς παθητικό, που όμως είναι βέβαιο ότι θα προξενήσει χρέη μελλοντικά στους αποδέκτες της. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες ως ασκούντες από κοινού και αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους να προβούν για λογαριασμό αυτών σε δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς του παππού τους, ο οποίος απεβίωσε αδιάθετος.

Η παρακάτω απόφαση συνιστά απόδειξη της εμπειρίας, που έχει αποκτήσει το γραφείο μας στο χειρισμό κληρονομικών υποθέσεων. Η κληρονομιά, για την αποποίηση της οποίας ζήτησαν άδεια από το Ειρηνοδικείο οι γονείς για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, δεν εμφάνιζε παθητικό. Ειδικότερα, ο θανών είχε στην κυριότητά του ένα μεγάλο αριθμό μειοψηφικών ποσοστών εξ αδιαιρέτου σε ακίνητα και καμία οφειλή προς τρίτους. Το Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η κληρονομία θα δημιουργούσε χρέη μελλοντικά, δεδομένου ότι αφενός τα ακίνητα έχρηζαν μεγάλης σε έκταση και πολυδάπανης ανακαίνισης και αφετέρου ο φόρος κληρονομιάς, που θα καλούνταν να πληρώσουν τα ανήλικα, υπερέβαινε την εμπορική αξία των ακινήτων. Κάθε προσπάθεια δε από τον κληρονομούμενο, όσο ήταν εν ζωή, για εκποίηση και προσοδοφόρο εκμετάλλευση των ακινήτων είχε αποβεί άκαρπη.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 2959/2017 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές καταβολές για 3 έτη και διατάσσει την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας της από τη ρευστοποίηση. Κούρεμα 50% περίπου.

Η κατωτέρω δικαστική απόφαση Νόμου Κατσέλη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε επί αιτήσεως πελάτισσάς μας, έκανε δεκτά τα αιτήματά μας καθ’ ολοκληρία (μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές της για μόλις 3 έτη και διάσωση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση). Η αιτούσα είναι διαζευγμένη, μακροχρόνια άνεργη, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τον πρώην σύζυγό της και δίνει καθημερινό αγώνα να μεγαλώσει και να στηρίξει μόνη της τα δύο τέκνα της και γι’ αυτό η έκδοση μίας πολύ ευνοϊκής δικαστικής απόφασης ήταν στην περίπτωση αυτή επιτακτική. Εφόσον δεν αλλάξουν σημαντικά τα εισοδήματά της εντός των επομένων 2 ετών και 7 μηνών από την έκδοση της απόφασης, ώστε να υποχρεωθεί (ενδεχομένως) σε καταβολές προς τους δανειστές της, το κούρεμα της συνολικής της οφειλής θα ανέλθει σε ποσοστό άνω του 50%, εφόσον θα πληρώσει 26.915,31€ αντί 59.241,04€ διατηρώντας ταυτόχρονα την κυριότητα της οικίας της.

Επιπλέον, η απόφαση παρουσιάζει και νομικό ενδιαφέρον, εφόσον θίγει την παράληψη πρόβλεψης δυνατότητας για χορήγηση περιόδου χάριτος στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ύστερα από την τροποποίησή του με τον Ν. 4336/2015 ως προς τις καταβολές του αιτούντος για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση.

Ευχόμαστε στην πελάτισσά μας να είναι γερή και να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της με την ασφάλεια, που της εξασφαλίζει η δικαστική απόφαση.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 113/2016 Ειρ Κατ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους να προβούν για λογαριασμό τους στην αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του παππού τους.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κατερίνης χορηγήθηκε άδεια σε πελάτες μας να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την κληρονομιά, που επήχθη σε αυτά από τον θανόντα παππού τους, ο οποίος απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη, αφού αποποιήθηκε πρώτα την κληρονομιά η μητέρα τους, στην οποία είχε επαχθή ως θυγατέρα του θανόντος κληρονομούμενου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν προς το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων να αποποιηθούν την κληρονομιά του παππού τους, εφόσον το ενεργητικό της κληρονομιάς (δύο ακίνητα) ήταν μικρότερο από το παθητικό (οφειλές προς τράπεζες και Δημόσιο). Μετά την έκδοση της απόφασης η αποποίηση της κληρονομιάς έγινε από εμάς δυνάμει εντολής, που μας χορηγήθηκε από τους γονείς – αιτούντες με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 169/2015 Ειρ Κασ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση του Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας και εξαιρεί από την εκποίηση τη μοναδική κατοικία της, το ΙΧΕ όχημά της, καθώς και ποσοστά συγκυριότητάς της 12,5% σε δύο διαμερίσματα. Κούρεμα 70% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση του νόμου Κατσέλη η δανειολήπτης συνταξιούχος πελάτις μας ρύθμισε την οφειλή της συνολικού ποσού 152.000,00€ περίπου προς τους πιστωτές της με αθροιστικές καταβολές 22.800€ για την απαλλαγή της από τις οφειλές και ποσού 30.478,20€ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της από τον πλειστηριασμό. Ταυτόχρονα διασώθηκαν το ΙΧΕ όχημά της, καθώς και ποσοστά συγκυριότητάς της 12,5% σε δύο διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα το Δικαστήριο αποφάνθηκε περιληπτικά τα κάτωθι:

Ο δεσμός, που συνδέει τους πιστωτές της αιτούσας, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας. Η ανάληψη προς ρύθμιση οφειλής από την αιτούσα εντός του έτους πριν την κατάθεση της αίτησης αποτελεί ισχυρισμό τον οποίο οφείλουν να προτείνουν και να αποδείξουν οι πιστωτές. Απορρίπτει ένσταση απαραδέκτου λόγω αοριστίας, εφόσον η αίτηση περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία. Απορρίπτει ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, διότι δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού. Απορρίπτει ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του Ταμείου Πατακαταθηκών και Δανείων περί εξαίρεσης των απαιτήσεών του έναντι της αιτούσας από την ρύθμιση του Ν. 3869/2010.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 214/2015 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση. Απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τη μηνιαία σύνταξη του αιτούντος υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσωρινής διαταγής.

Η παρακάτω απόφαση είναι ενδεικτική της εμπειρίας, που έχει αποκτήσει πλέον το δικηγορικό μας γραφείο σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Για τον αιτούντα, συνταξιούχο στρατιωτικό, έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 και η δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ορίστηκε τον Απρίλιο του 2015. Μετά την κατάθεση της αίτησης του Ν. 3869/2010, η οποία έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκίνησε να παρακρατά από τη σύνταξή του υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 566,55€ μηνιαίως, καθιστώντας την επιβίωσή του αδύνατη. Δεδομένου ότι η συζήτηση της προσωρινής διαταγής είχε οριστεί για τον Απρίλιο του 2015, έπρεπε να ληφθεί άμεσα λύση το θέμα της παρακράτησης, προκειμένου να συνεχίσει ο δανειολήπτης να ζει αξιοπρεπώς. Για το λόγο αυτό κατετέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το Δεκέμβριο του 2014, με την οποία ζητήθηκε η άρση της παρακράτησης από τη συνταξη του αιτούντος, μέχρι την έκδοση προσωρινής διαταγής, χωρίς τον ορισμό προσωρινών καταβολών. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά μας με την κατωτέρω απόφαση και διέταξε την άρση της παρακράτησης του ως άνω ποσού από τη σύνταξη του πελάτη μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 6754/2014 Ειρ Θεσ (Ακύρωση διαταγής πληρωμής)

Δέχεται την ανακοπή. Ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής, λόγω μη πληρότητας των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, δυνάμει των οποίων εκδόθηκε.

Με την κάτωθι δικαστική απόφαση ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση τράπεζας προς το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, λόγω μη πληρότητας των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, δυνάμει των οποίων εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής συνέγγραψε η δικηγόρος Αθηνών Ανδριάννα Τουρλεντέ, την οποία και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε να παραστούμε για τους αιτούντες στο Δικαστήριο κατά τη συζήτησή της ανακοπής.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 6648/2014 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησής της Ν. 3869/2010.

Στην κάτωθι υπόθεση η πελάτις μας άσκησε αίτηση υπαγωγής της στο Ν. 3896/2010, δικάσιμος τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε το έτος 2019. Στα πλαίσια της αίτησης αυτής, καταθέσαμε αυτοτελές δικόγραφο για έκδοση προσωρινής διαταγής, με το οποίο ζητήσαμε την προστασία της περιουσίας της έναντι των δανειστών, υπό τον όρο καταβολής από αυτήν ενός ποσού μηνιαίως, εντός των δυνατοτήτων της. Η αιτούσα ήταν ιδιωτικός υπάλληλος, διαζευγμένη και μητέρα δύο τέκνων, τα οποία μεγάλωνε με τις δικές της δυνάμεις, δεδομένου ότι ο πρώην σύζυγός της δεν τη στήριζε οικονομικά. Το Δικαστήριο δέχθηκε την αίτησή μας και διέταξε την αναστολή σε βάρος της όλων των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, υπό τον όρο καταβολής από αυτήν του ποσού των 180,00€ μηνιαίως, στο οποίο μπορούσε να ανταποκριθεί άνετα, εφόσον ο μηνιαίος μισθός της ανερχόταν στο ποσό των 1.180,00€.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 12977/2014 Μον Πρωτ Θεσ (Αλλοδαπό δεδικασμένο)

Δέχεται την αίτηση. Αναγνωρίζει ότι υφίσταται δεδικασμένο και στην ελληνική επικράτεια, που απορρέει από απόφαση υιοθεσίας αρχής ξένου κράτους.

Με την κατωτέρω απόφαση αναγνωρίστηκε ότι έχει στην Ελλάδα ισχύ δεδικασμένου η απόφαση υιοθεσίας αλλοδαπής αρμόδιας αρχής. Η απόφαση παρουσιάζει όμως μία ιδιαιτερότηκα και σε αυτό ακριβώς έγκειται η επιτυχία του γραφείου μας. Η ιδιαιτερότητα της απόφασης συνίσταται στο γεγονός ότι η απόφαση υιοθεσίας του ξένου κράτους δεν προσκομίστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο, εφόσον η αλλοδαπή αρχή δεν χορηγούσε αντίγραφο αυτής. Αυτό γνωστοποιήθηκε στο δικαστήριο με την προσκόμιση πιστοποιητικού της αλλοδαπής δημόσιας αρχής, που βεβαίωνε ότι δεν δύναται, με βάση το δίκαιο της χώρας της αρχής, να χορηγήσει αντίγραφο της απόφασης.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 3449/2014 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Καθορίζει μηνιαίες καταβολές επί τετραετία. Εξαιρεί της εκποίησης τη μοναδική κατοικία του αιτούντα. Κούρεμα 70% περίπου.

Με την δικαστική απόφαση, που παρατίθεται κατωτέρω, πελάτης μας υπήχθη στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για τους εξής λόγους: 1) Η ρύθμιση που ζητήσαμε και έταξε το Δικαστήριο για τη διάσωση της μοναδικής κατοικίας του πελάτη από τη ρευστοποίηση είναι τετραετούς διάρκειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αιτών θα μπορέσει να ανταποκριθεί εγκαίρως στη ρύθμιση, δεδομένης και της ηλικίας του, εφόσον είναι συνταξιούχος γήρατος του ΙΚΑ. 2) Κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι δύο δάνεια, που είχε λάβει ο πελάτης εντός του τελευταίου έτους από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, μπορούν να ρυθμιστούν, εφόσον προέκυπτε από την αντιπαραβολή των εγγράφων ότι τα δάνεια αυτά είχαν εκταμιευτεί για τη ρύθμιση προηγούμενων οφειλών του δανειολήπτη, ώστε συνάνεται ότι δεν συνιστούν νέες οφειλές, αλλά ρύθμιση παλαιότερων οφειλών, που είχαν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κούρεμα, που έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανέρχεται σε ποσό 74.000€ περίπου, ήτοι ο πελάτης μας θα κληθεί να καταβάλλει συνολικά ποσοστό 30% περίπου της αρχικής οφειλής του (42.000€ σε καταβολές προς τις τράπεζες + 4000€ μείωση περιουσίας από εκποίηση ενός αγρού = 46.000€ έναντι 120.000€ αρχικής οφειλής, που έπρεπει να καταβάλλει).

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 3099/2014 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών του στοιχείων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής του Ν. 3869/2010. Ορίζει μηδενικές καταβολές για τρία (3) έτη.

Στην κάτωθι περίπτωση ο πελάτης μας ήταν άνεργος, απολυμένος μεγάλης δημόσιας επιχείρησης που έκλεισε. Επειδή είχε ήδη κατατεθεί αίτηση υπαγωγής του στο Ν. 3869/2010, καταθέσαμε επιπλέον αυτοτελές αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο δικάστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή όλων των σε βάρος του διωκτικών μέτρων, με την παράλληλη προστασία των περιουσιακών του στοιχείων και ορίστηκε να προβεί για τρία (3) έτη σε μηδενικές καταβολές προς όλους τους δανειστές του.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 2836/2014 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία. Η απόκρυψη επουσιώδους περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη δεν είναι πρόσφορη να μειώσει την ικανοποίηση των πιστωτών. Κούρεμα 50% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του δικηγορικού μας γραφείου, ένας ηλικιωμένος δανειολήπτης, ετών 71, θα μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια με την οικογένειά του στη μοναδική του κατοικία, μέχρι το τέλος της ζωής του, υπό τον όρο να καταβάλλει σε όλες τις τράπεζες μαζί το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120€) μηνιαίως από το συνολικό ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα ευρώ (1.280€), που θα έπρεπε να καταβάλλει. Πετύχαμε δηλαδή μείωση της δόσης του κατά περισσότερα από 1000€ μηνιαίως, στο ύψος, που θα μπορεί να αντεπεξέλθει, προκειμένου, αφενός να μην στερηθεί αυτός και η οικογένειά του βασικά αγαθά και αφετέρου να διατηρήσει τη μοναδική του κατοικία. Η απόφαση είναι επίσης σημαντική, διότι περιέχει μία πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση του προβληματισμού, εάν μπορεί ένας έμπορος να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και υπό ποίες προϋποθέσεις. Το κούρεμα στη συγκεκριμένη περίπτωση ανήλθε σε ποσοστό 50% περίπου (60.570,00€ για εξόφληση δανειστών και διάσωση μοναδικής κατοικίας από την εκποίηση αντί αρχικής οφειλής 117.471,00€)

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 308/2014 Δ Πρωτ Θεσ (Αλλοδαποί)

Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει απόφαση της Περιφέρειας, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού, λόγω κατάθεσης αίτησης συναινετικού διαζυγίου προ της συμπλήρωσης τριών ετών έγγαμης συμβίωσης.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου. Η αλλοδαπής ιθαγενείας πελάτισα - αιτούσα, είχε την ατυχία να καταθέσει αίτηση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου πριν συμπληρωθούν τρία έτη γάμου. Αν και το διαζύγιό της εκδόθηκε μετά τη συμπλήρωση τριετούς γάμου, εντούτοις η Πεφιρέρεια, κρίνοντας ότι είχε διασπασθεί η έγγαμη συμβίωση προ της τριετίας, αρνήθηκε να ανανεώσει την άδεια διαμονής της, ως πρώην σύζυγος Έλληνα πολίτη. Το δικηγορικό μας γραφείο άσκησε αίτηση αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής και αίτηση ακύρωσης και έφερε θετικά αποτελέσματα για την πελάτισσά μας σε όλα, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελλάδα νόμιμα και πλέον, με μακράς διαρκείας άδεια διαμονής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αγωνιστήκαμε ιδιαίτερα, εφόσον η αιτούσα είχε δημιουργήσει στενούς δεσμούς με την Ελλάδα κατά την πολυετή διαμονή της και, ενδεχόμενη απέλασή της, θα της ανέτρεπε όλη τη ζωή προς το χειρότερο.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 74/2013 Ειρ Σερρών (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας. Εξαιρεί την επικαρπία επί της μοναδικής της κατοικίας από την εκποίηση. Κούρεμα 70% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση το Ειρηνοδικείο Σερρών έκανε δεκτή την αίτηση που κατέθεσε το γραφείο μας για την υπαγωγή της δανειολήπτριας στο Ν. 3869/2010. Λόγω της ηλικίας της το Δικαστήριο διέταξε καταβολές 100€ για 3 χρόνια για την απαλλαγή της από τα χρέη και καταβολές 94,15€ για 8 χρόνια για τη διάσωση της επικαρπίας επί της μοναδικής της κατοικίας. Η πρακτική αξία της απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι η δανειολήπτρια θα δύναται, με τη διάσωση της επικαρπίας της, να διαμένει στη μοναδική της κατοικία για όλη της τη ζωή, ανταποκρινόμενη στο ως άνω σχέδιο ρύθμισης, στις καταβολές του οποίου είναι λογικό και εφικτό να ανταποκριθεί ένας μέσος συνταξιούχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο ρύθμισης που διέταξε το Δικαστήριο ανταπκρίνεται επακριβώς στο σχέδιο που προτείναμε με την αίτησή μας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις προτάσεις μας. Με δεδομένο ότι η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 12638.40€ στους δανειστές της για να απαλλαγεί από τις οφειλές και να διασώσει την επικαρπία επί της μοναδικής της κατοικίας από την εκποίηση αντί των 71.749,67€ της συνολικής της οφειλής, συνάγεται ότι το κούρεμα ανέρχεται σε ποσοστό 70% περίπου. 

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 20135/2013 Μον Πρωτ Θεσ (Πλειστηριασμός)

Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Στην εν λόγω υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, ανεστάλη με την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ο πλειστηριασμός της μοναδικής κατοικίας του συνταξιούχου πελάτη μας, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 107/2013 Ειρ Λαγκαδά (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος και εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του. Κούρεμα 20% περίπου.

Η κατωτέρω υπόθεση, που χειρίστηκε στο γραφείο μας, αφορά υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά άνδρα δημοσίου υπαλλήλου, παντρεμένου με δύο τέκνα. Η σύζυγος δεν εργάζεται, δηλαδή επρόκειτο για μονομίσθια οικογένεια με πολύ περιορισμένη οικονομική δυνατότητα. Η αίτησή μας έγινε δεκτή από το Ειρηνοδικείο, το οποίο διέταξε τη ρύθμιση των οφειλών του, μέσω επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του και μερικού κουρέματος, εξαιρώνοντας παράλληλα από τη ρευστοποίηση τη μοναδική του κατοικία. Με δεδομένο ότι ο αιτών υποχρεώνεται να καταβάλλει προς τους πιστωτές τους το συνολικό ποσό των 35.904,00€ για την απαλλαγή του από τα χρέη και την εξαίρεση της μοναδικής του κατοικίας από την εκποίηση έναντι της αρχικής συνολικής οφειλής του ποσού 44.629,19€ συνάγεται ότι το κούρεμα, που επιτεύχθηκε, ανέρχεται στο 20% περίπου.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 31/2013 Ειρ Λέρου (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές και εξαιρεί από την εκποίηση τη μοναδική του κατοικία. Κούρεμα 30% περίπου.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Η αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων έγινε από τον πελάτη, κάτοικο ακριτικού νησιού, προς το γραφείο μας δι' αλληλογραφίας και όλες οι συνεννοήσεις έλαβαν χώρα μέσω email και τηλεφωνικώς. Το γραφείο μας εγχείρισε τις αιτήσεις για τη χορήγηση αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, καθώς και την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε υποκαταστήματα των δανειστριών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία συγγράψαμε την αίτηση προς το Ειρηνοδικείο και την αποστείλαμε στον πελάτη, ο οποίος την κατέθεσε στο Δικαστήριο μόνος του. Αποστείλαμε επίσης στον πελάτη όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο, για να ενημερώσει το φάκελό του στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του. Πριν από το δικαστήριο, του στείλαμε με email τις προτάσεις, τις οποίες εκτύπωσε και κατέθεσε ο ίδιος επί της έδρας, κατά τη συζήτηση της αίτησής του. Στο δικαστήριο παραστάθηκε μόνος του, με μάρτυρα τη σύζυγό του, με απόλυτη επιτυχία! Η έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης μας χαροποίησε ιδιαίτερα, εφόσον η απόφαση που εκδόθηκε διέταξε την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη από τη ρευστοποίηση.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 714/2013 Μον Πρωτ Θεσ (Πλειστηριασμός)

Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό που επισπεύδεται σε βάρος της κατοικίας του οφειλέτη για έξι μήνες, υπό τον όρο καταβολής του 1/4 της οφειλής και των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού.

Κατά του πελάτη μας έγινε κατάσχεση και επισπεύσθηκε πλειστηριασμός της κατοικίας του, για οφειλές προς δανειστή του. Ο πελάτης μας αναγνώρισε την οφειλή, όμως, επειδή δεν είχε διαθέσιμο όλο το απαιτούμενο ποσό, ασκήθηκε προς διευκόλυνσή γου αίτηση αναστολής του άρθρου 1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την οποία ζητήθηκε η αναστολή του πλειστηριασμού για έξι μήνες, υπό τον όρο καταβολής των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού και του 1/4 της οφειλής. Η αίτηση έγινε δεκτή από το Δικαστήριο κι έτσι ο πελάτης μας θα έχει τη δυνατότητα ενός των επομένων έξι μηνών από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού να συγκεντρώσει και το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό, για να διασώσει την κατοικία του από τον πλειστηριασμό.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 7847/2012 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Διατάσσει καταβολές επί τετραετία και πλειστηριασμό καταστήματος. Απαλάσσει από το υπόλοιπο της οφειλής μετά την τήρηση της ρύθμισης. Κούρεμα 60% περίπου.

Ο πελάτης μας, ιδιωτικός υπάλληλος, είχε οφειλές προς τις τράπεζες άνω των 185.000€, προερχόμενη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Με την απόφαση που εκδόθηκε διατάχθηκε αφενός να καταβάλλει προς τις τράπεζες το ποσό των 520€ μηναίως, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια συνολικά 24.960€ και αφετέρου να εκτεθεί σε πλειστηριασμό ένα κατάστημα ιδιοκτησίας του, με τιμή πρώτης προσφοράς 60.000€ περίπου, όσο και η πραγματική του εμπορική αξία. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας θα έχει καταβάλλει προς του οφειλές του το ποσό των 85.000€ περίπου και θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του, δηλαδή θα έχει συνολικό κούρεμα στο συνολικό χρέος του κατά 100.000€ περίπου.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 7176/2012 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη με μηδενικές καταβολές για τέσσερα χρόνια. Διατάσσει διαγραφή όλου του χρέους μετά την παρέλευση της τετραετίας. Κούρεμα 100%.

Η παρακάτω δικαστική απόφαση συνιστά χωρίς αμφιβολία μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου. Ο πελάτης μας, άνεργος, χωρίς πόρους από άλλες πηγές, είχε οφειλές προς τράπεζα που υπερέβαιναν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτησή μας για υπαγωγή του στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει οικονομική δυνατότητα, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον τετραετή κύκλο ρύθμισης των οφειλών του, μετά το πέρας του οποίου το υπόλοιπο χρέος του θα έχει διαγραφεί, όπως ακριβώς ορίζεται στο Ν. 3869/2010.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 26226/2012 Μον Πρωτ Θεσ (Προσημείωση)

Απορρίπτει την αίτηση τράπεζας για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και συντηρητική κατάσχεση αυτής, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο συγκεκριμένος πελάτης (ελεύθερος επαγγελματίας) παρουσίαζε αδυναμία να ανταποκριθεί πλήρως στις δανειακές του υποχρεώσεις προς την τράπεζα. Για το σκοπό αυτό η τράπεζα κατέθεσε αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη με παράλληλο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απαγόρευσης κάθε αλλαγής στην νομική και πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου. Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον οφειλέτη τόσο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία απορρίφθηκε, όσο και κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία απορρίφθηκε επίσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 11953/2011 Μον Πρωτ Θεσ (Αλλοδαπό δεδικασμένο)

Δέχεται την αίτηση. Αναγνωρίζει ότι έχει ισχύ και στην Ελλάδα η ληξιαρχική πράξη λύσεως γάμου του ρωσικού Ληξιαρχείου.

Οι γάμοι που λύονται στο εξωτερικό με ληξιαρχική πράξη και όχι με δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να θεωρηθούν λυθέντες και στην Ελλάδα, με την αναγνώριση της ισχύος της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης λύσεως γάμου. Αυτό επιτυγχάνεται κατόπιν αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όπως έγινε και στη δικαστική απόφαση που εκτίθεται παρακάτω. Η αιτούσα τέλεσε γάμο στη Ρωσία, ο οποίος λύθηκε συναινετικά στην ίδια χώρα το 2008, δυνάμει ληξιαρχικής πράξης. Η μεγάλη δυσχέρεια έκδοσης συναινετικού διαζυγίου στην Ελλάδα, λόγω μόνιμης διαμονής του συζύγου στο εξωτερικό, κατέστησε την αναγνώριση της ισχύος της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης ως τη μόνη λύση για την λύση του γάμου της και στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 25808/2008 Μον Πρωτ Θεσ (Πλειστηριασμός)

Διόρθωση τιμής σε πλειστηριασμό. Διορθωτική ανακοπή 954 ΚΠολΔ. Δέχεται την αίτηση. Διορθώνει την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων, λόγω εσφαλμένης μειωμένης εκτίμησης της αξίας τους από τον επί της εκτελέσεως δικαστικό επιμελητή.

Όταν επισπεύδεται ένας πλειστηριασμός κινητών πραγμάτων, η εμπορική αξία τους, η οποία διαμορφώνει και την τιμή πρώτης προσφοράς, εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστικό επιμελητή που ενεργεί την κατάσχεση. Η μέθοδος αυτή, που προβλέπεται στο νόμο, συχνά οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της πραγματικής αξίας των πραγμάτων, είτε προς τα επάνω, είτε προς τα κάτω. Για το λόγο αυτό ο νομος παρέχει στον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη το δικαίωμα να ασκήσει κατά της κατασχετήριας έκθεσης την ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔ, με την οποία ζητείται η διόρθωση της έκθεσης αυτής, ως προς την αξία των κατασχεθέντων πραγμάτων. Με την παρακάτω απόφαση το Δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας ως προς την αξία των κατασχεθέντων μηχανημάτων του πελάτη μας προς το συμφέρον του, εφόσον από τον πλειστηριασμό τους σε υψηλότερη τιμή θα αποπληρωνόταν μεγαλύτερο ποσοστό της οφειλής του προς την τράπεζα.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 1271/2011 Ειρ Θεσ (Επίδομα 176€ ΔΥ)

Επίδομα των 176€ των Δημοσίων Υπαλλήλων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Διατάσσει την καταβολή του επιδόματος προς τους ενάγοντες.

Με την κατωτέρω απόφαση δικαιώθηκαν οι πελάτες μας, στους οποίους δεν χορηγούνταν, ως υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το προβλεπόμενο στα άρθρα 49 και 14 των νόμων 2956/2001 και 3016/2002 αντίστοιχα επίδομα ύψους 176 ευρώ. Ασκήθηκε από το γραφείο μας αγωγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, η οποία έγινε δεκτή και διατάχθηκε η καταβολή σε κάθε έναν από τους πελάτες μας του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.288€), με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα που έγινε η επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 11528/2011 Μον Πρωτ Θεσ (Διατροφή)

Δέχεται την αίτηση. Επιδικάζει προσωρινή διατροφή 600€ στη μητέρα για το ανήλικο τέκνο της.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση επιδικάζεται προσωρινή διατροφή στην αιτούσα για το ανήλικο τέκνο της ποσού 600€ μηνιαίως. Ο σύζυγος εγκατέλειψε την μητέρα με το ανήλικο τέκνο τους και μετακόμισε στο σπίτι των γονέων του, χωρίς ταυτόχρονα να συμμετέχει στον οικογενειακό προϋπολογισμό και να καταβάλλει οποιοδήποτε δαπάνη για την ανατροφή του τέκνου. Μέχρι την έκδοση απόφασης διαζυγίου και διατροφής, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διέταξε την καταβολή προσωρινής διατροφής. Με τον τρόπο αυτό η άνεργη αιτούσα θα έχει μία πολύτιμη αρωγή στην ανατροφή του τέκνου της.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 7946/2010 Μον Πρωτ Θεσ (Κληρονομητήριο)

Ιδιάζουσα περίπτωση αίτησης χορήγησης κληρονομητηρίου, με προσεπίκληση τέκνων, ώστε να καταστούν αυτά διάδικοι και να παραιτηθούν από τη νόμιμη μοίρα της κληρονομιάς επί της έδρας. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τη χορήγηση κληρονομητηρίου.

Στην κατωτέρω περίπτωση ο θανών κατέλιπε διαθήκη με την οποία καθιστούσε μοναδική κληρονόμο στην περιουσία του τη σύζυγό του, αφήνοντας τα τέκνα του εκτός κληρονομιάς. Επειδή όμως τα τέκνα του ήταν νόμιμοι κληρονόμοι, βάση του Αστικού Κώδικα, έχοντας ακόμη δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα, κρίθηκε αναγκαίο να προσεπικληθούν αυτά στη δίκη από τη μητέρα τους, ώστε να καταστούν με αυτόν τον τρόπο διάδικοι στην κύρια δίκη και, παραιτούμενοι με τις προτάσεις τους από τη νόμιμη μοίρα της κληρονομιάς του πατέρα τους, να γίνει με αυτόν τον τρόπο δυνατή η χορήγηση κληρονομητηρίου στη μητέρα τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 988/2011 Δ Πρωτ Θεσ (Αλλοδαποί)

Διοικητικό. Δέχεται την αίτηση αναστολής. Ο αλλοδαπός δύναται να παραμείνει και να εργαστεί νόμιμα προσωρινά στη χώρα.

Η αιτούσα παρέμενε νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής που της είχε χορηγηθεί ως σύζυγος Έλληνα, η οποία όμως είχε απαραίτητη ως προϋπόθεση για την ανανέωσή της τον τριετή πραγματικό έγγραμο βίο. Η αιτούσα είχε την ατυχία να καταθέσει αίτηση συναινετικού διαζυγίου με το σύζυγό της πριν την παρέλευση τριετίας από το γάμο της και ειδικότερα ύστερα από 2,5 έτη έγγραμου βίου. Το διαζύγιό της όμως εκδόθηκε αμετάκλητα μετά την παρέλευση τριών ετών από την τέλεση του γάμου της. Όταν έκανε αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής της, την ενημέρωσαν από τον αρμόδιο Δήμο ότι η άδεια διαμονής της είχε ανακληθεί, επειδή η αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είχε κατατεθεί πριν την παρέλευση τριετίας από την τέλεση του γάμου της και παράλληλα απέρριψαν το αίτημά της για ανανέωση. Το γραφείο μας άσκησε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά των πράξεων αυτών. Με την παρακάτω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή εν μέρει η αίτηση αναστολής, με αποτέλεσμα η αλλοδαπή να μπορεί να παραμείνει προσωρινά στη χώρα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί η αλλοδαπή ζει και εργάζεται νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ειδικού τύπου.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 955/2011 Εφ Θεσ (Πλειστηριασμός)

Ακύρωση πλειστηριασμού. Απορίπτει την έφεση. Έγκυρος είναι ο πλειστηριασμός που διενεργήθηκε κατά παράβαση συμφωνίας επισπεύδοντα και οφειλέτη για αναβολή του πλειστηριασμού, εάν ο υπερθεματιστής δεν γνώριζε τη συμφωνία αυτή.

Η εν λόγω δικαστική απόφαση απορρίπτει έφεση κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώνεται πλειστηριασμός που διενεργήθηκε, παρά την ύπαρξη συμφωνίας επισπεύδοντα και καθ' ου η εκτέλεση για αναστολή αυτού, λόγω μη γνωστοποίησης της συμφωνίας στην συμβολαιογράφο-υπάλληλο του πλειστηριασμού, και άγνοια των υπερθεματιστών περί της συμφωνίας αυτής, στους οποίους κατακυρώθηκε το ακίνητο και δεν ενήργησαν ως εκ τούτου εν γνώση τους σε βάρος του οφειλέτη. Επιπλέον το Εφετείο δεν εξέτασε πρόσθετους λόγους ανακοπής που προέβαλε ο αντίδικος το πρώτον στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, εφόσον αυτοί προτάθηκαν απαραδέκτως. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τους υπερθεματιστές, στους οποίους κατακυρώθηκε το ακίνητο. Ο πλειστηριασμός επικυρώθηκε τελεσίδικα με την απόφαση αυτή.

Διαβάστε Περισσότερα

  • Οι επιλογές μετά την απόρριψη της αίτησης Νόμου Κατσέλη
  • Δικηγόρος για κληρονομικά θέματα
  • Νομολογία δικαστηρίων σε υποθέσεις που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874

Ο λογότυπος της ιστοσελίδας του δικηγορικού γραφείου του Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook θα είστε πάντα ενημερωμένος για τα νέα άρθρα που δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν κάνουμε κατάχρηση και spam με τις ενημερώσεις μας και μπορείτε να κάνετε unlike ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να γίνετε τακτικός επισκέπτης και πελάτης μας.