Στον τομέα αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων των οποίων εκπροσωπήσαμε τους πελάτες μας με επιτυχία.

Αποποίηση κληρονομιάς

Απόφαση 351Ε/2017 Ειρ Θεσ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Αποποίηση κληρονομιάς για ανήλικα τέκνα. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους γονείς να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την κληρονομιά του παππού τους.

Η αποποίηση κληρονομιάς λόγω χρεών είναι απαραίτητο να γίνεται όχι μόνο από τα τέκνα των κληρονομουμένων αλλά και από τα εγγόνια τους. Στο ερώτημα μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας χρειάζεται αποποίηση είναι αρμόδιος να απαντήσει ο δικηγόρος, που θα αναλάβει την υπόθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταθέσαμε αίτηση στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να αποποιηθούν οι γονείς για τα ανήλικα τέκνα τους την κληρονομιά, που επήχθη σε αυτά από τον παππού τους, ο οποίος απεβίωσε χωρίς διαθήκη. Το ενεργητικό της κληρονομιάς (επουσιώδους αξίας αγροί) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη σε τράπεζες και δημόσιο).

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Απόφαση 144/2017 Ειρ Βασ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την επαχθείσα σε αυτά κληρονομιά τους παππού τους.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους. Ο θάνατος χωρίς διαθήκη του κληρονομούμενου άφησε πίσω του μία κληρονομιά με χρέη, η οποία αρχικά περιήλθε στην κόρη του, η οποία εντούτοις την αποποιήθηκε. Υπήρχε λοιπόν κίνδυνος, εάν οι γονείς δεν προέβαιναν σε εμπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς, να καταστούν τα ανήλικα τέκνα κληρονόμοι του παππού τους. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα τέκνα με το παθητικό της κληρονομιάς, που ήταν μεγαλύτερο εν προκειμένω από το ενεργητικό, καταθέσαμε άμεσα αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας των τέκνων δεν ανήκε στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια με τον εν ζωή τόπο κατοικίας του κληρονομουμένου, η αποποίηση έγινε στο δικαστήριο της κληρονομιάς από συνεργάτη μας δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους γονείς των ανηλίκων.

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Απόφαση 741Ε/2017 Ειρ Θεσ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Άδεια για αποποίηση κληρονομιάς χωρίς παθητικό, που όμως είναι βέβαιο ότι θα προξενήσει χρέη μελλοντικά στους αποδέκτες της. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες ως ασκούντες από κοινού και αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους να προβούν για λογαριασμό αυτών σε δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς του παππού τους, ο οποίος απεβίωσε αδιάθετος.

Η παρακάτω δικαστική απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς αποδεικνύει την εμπειρία και τις γνώσεις, που έχει αποκτήσει το γραφείο μας στο κληρονομικό δίκαιο. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης έγκειτο στο γεγονός ότι έπρεπε να λάβουμε από το Δικαστήριο άδεια για αποποίηση κληρονομιάς χωρίς παθητικό. Ειδικότερα, ο κληρονομούμενος είχε στην κυριότητά του ένα μεγάλο αριθμό μειοψηφικών ποσοστών εξ αδιαιρέτου σε ακίνητα και καμία οφειλή προς τρίτους. Το Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η κληρονομία θα δημιουργούσε χρέη μελλοντικά, δεδομένου ότι αφενός τα ακίνητα έχρηζαν μεγάλης σε έκταση και πολυδάπανης ανακαίνισης και αφετέρου ο υψηλός φόρος κληρονομιάς, που θα καλούνταν να πληρώσουν τα ανήλικα, υπερέβαινε την εμπορική αξία των ακινήτων. Κάθε προσπάθεια δε από τον κληρονομούμενο, όσο ήταν εν ζωή, για να εκποιήσει και να εκμεταλλευτεί τα ακίνητα της κληρονομιάς είχε αποβεί άκαρπη. Η απόφαση συνιστά μία τομή στη νομολογία, εφόσον, κατά το γράμμα του νόμου, πρέπει τα χρέη της κληρονομιάς να είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της, ώστε να είναι είναι προς το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων η αποποίησή της.

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Νόμος Κατσέλη

Απόφαση 2959/2017 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές καταβολές για 3 έτη και διατάσσει την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας της από τη ρευστοποίηση. Κούρεμα 50% περίπου.

Η κατωτέρω δικαστική απόφαση Νόμου Κατσέλη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε επί αιτήσεως πελάτισσάς μας, έκανε δεκτά τα αιτήματά μας καθ’ ολοκληρία (μηδενικές καταβολές προς τις τράπεζες για μόλις 3 έτη και διάσωση κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση). Η αιτούσα είναι διαζευγμένη, μακροχρόνια άνεργη, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τον πρώην σύζυγό της και δίνει καθημερινό αγώνα να μεγαλώσει και να στηρίξει μόνη της τα δύο τέκνα της και γι’ αυτό η έκδοση μίας πολύ ευνοϊκής δικαστικής απόφασης στα πλάισια του Ν. 3869/2010 ήταν στην περίπτωση αυτή επιτακτική. Εφόσον δεν αλλάξουν σημαντικά τα εισοδήματά της εντός των επομένων 2 ετών και 7 μηνών από την έκδοση της απόφασης, ώστε να υποχρεωθεί (ενδεχομένως) σε καταβολές προς τους δανειστές της, το κούρεμα της οφειλής προς τις τράπεζες θα ανέλθει σε ποσοστό άνω του 50%, εφόσον θα πληρώσει 26.915,31€ αντί 59.241,04€ διατηρώντας ταυτόχρονα την κυριότητα της οικίας της. Η απαλλαγή από τα χρέη θα γίνει μετά την ανταπόκρισή της στο τριετές σχέδιο ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν αυτό προβλέπει μηδενικές ή μειωμένες καταβολές προς τις τράπεζες).

Επιπλέον, η απόφαση παρουσιάζει και νομικό ενδιαφέρον, εφόσον θίγει την παράληψη πρόβλεψης δυνατότητας για χορήγηση περιόδου χάριτος στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ύστερα από την τροποποίησή του με τον Ν. 4336/2015 ως προς τις καταβολές του αιτούντος για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του.

Ευχόμαστε στην πελάτισσά μας να είναι γερή και να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της με την ασφάλεια, που της εξασφαλίζει η δικαστική απόφαση.

Διαβάστε την απόφαση Νόμου Κατσέλη

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς

Απόφαση 113/2016 Ειρ Κατ (Άδεια αποποίησης κληρονομιάς)

Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους να προβούν για λογαριασμό τους στην αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του παππού τους.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κατερίνης χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς του παππού των ανηλίκων τέκνων τους. Η εξ αδιαθέτου κληρονομιά του θανόντος αρχικά επήχθη στην αιτούσα - μητέρα των ανηλίκων, η οποία την αποποιήθηκε. Ως εκ τουτου η αποποίηση κληρονομιάς για τα ανήλικα τέκνα ήταν απαραίτητη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τα χρέη της κληρονομιάς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία ήταν προς το συμφέρον των ανηλίκων, εφόσον το ενεργητικό της κληρονομιάς (δύο ακίνητα) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη στο Δημόσιο). Με τη δικαστική απόφαση της αποποίησης προβήκαμε στις σχετικές ενέργειες στο δικαστήριο της κληρονομιάς δυνάμει εντολής, που μας χορηγήθηκε από τους γονείς – αιτούντες με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Διαβάστε την απόφαση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου

Περισσότερα Άρθρα...

  • Οι επιλογές μετά την απόρριψη της αίτησης Νόμου Κατσέλη
  • Δικηγόρος για κληρονομικά θέματα
  • Νομολογία δικαστηρίων σε υποθέσεις που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874

Ο λογότυπος της ιστοσελίδας του δικηγορικού γραφείου του Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook θα είστε πάντα ενημερωμένος για τα νέα άρθρα που δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν κάνουμε κατάχρηση και spam με τις ενημερώσεις μας και μπορείτε να κάνετε unlike ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να γίνετε τακτικός επισκέπτης και πελάτης μας.